gui, man, authors: Update docs, translations, and contributors

pull/8552/head
Syncthing Release Automation 2 months ago
parent 698346edc3
commit 641941562f
 1. 1
    AUTHORS
 2. 10
    gui/default/assets/lang/lang-bg.json
 3. 50
    gui/default/assets/lang/lang-cs.json
 4. 26
    gui/default/assets/lang/lang-da.json
 5. 10
    gui/default/assets/lang/lang-de.json
 6. 10
    gui/default/assets/lang/lang-el.json
 7. 10
    gui/default/assets/lang/lang-en-AU.json
 8. 10
    gui/default/assets/lang/lang-en-GB.json
 9. 10
    gui/default/assets/lang/lang-eo.json
 10. 10
    gui/default/assets/lang/lang-es-ES.json
 11. 10
    gui/default/assets/lang/lang-es.json
 12. 10
    gui/default/assets/lang/lang-eu.json
 13. 10
    gui/default/assets/lang/lang-fi.json
 14. 10
    gui/default/assets/lang/lang-fr.json
 15. 10
    gui/default/assets/lang/lang-fy.json
 16. 10
    gui/default/assets/lang/lang-hu.json
 17. 10
    gui/default/assets/lang/lang-id.json
 18. 10
    gui/default/assets/lang/lang-it.json
 19. 10
    gui/default/assets/lang/lang-ja.json
 20. 10
    gui/default/assets/lang/lang-ko-KR.json
 21. 10
    gui/default/assets/lang/lang-lt.json
 22. 10
    gui/default/assets/lang/lang-nl.json
 23. 10
    gui/default/assets/lang/lang-pl.json
 24. 10
    gui/default/assets/lang/lang-pt-BR.json
 25. 10
    gui/default/assets/lang/lang-pt-PT.json
 26. 10
    gui/default/assets/lang/lang-ro-RO.json
 27. 10
    gui/default/assets/lang/lang-ru.json
 28. 10
    gui/default/assets/lang/lang-si.json
 29. 10
    gui/default/assets/lang/lang-sl.json
 30. 12
    gui/default/assets/lang/lang-sv.json
 31. 10
    gui/default/assets/lang/lang-tr.json
 32. 10
    gui/default/assets/lang/lang-uk.json
 33. 10
    gui/default/assets/lang/lang-zh-CN.json
 34. 10
    gui/default/assets/lang/lang-zh-HK.json
 35. 10
    gui/default/assets/lang/lang-zh-TW.json
 36. 2
    gui/default/syncthing/core/aboutModalView.html
 37. 2
    man/stdiscosrv.1
 38. 2
    man/strelaysrv.1
 39. 2
    man/syncthing-bep.7
 40. 12
    man/syncthing-config.5
 41. 2
    man/syncthing-device-ids.7
 42. 2
    man/syncthing-event-api.7
 43. 2
    man/syncthing-faq.7
 44. 2
    man/syncthing-globaldisco.7
 45. 2
    man/syncthing-localdisco.7
 46. 2
    man/syncthing-networking.7
 47. 2
    man/syncthing-relay.7
 48. 2
    man/syncthing-rest-api.7
 49. 2
    man/syncthing-security.7
 50. 2
    man/syncthing-stignore.5
 51. 2
    man/syncthing-versioning.7
 52. 2
    man/syncthing.1

@ -101,6 +101,7 @@ Elliot Huffman <thelich2@gmail.com>
Emil Hessman (ceh) <emil@hessman.se>
Eng Zer Jun <engzerjun@gmail.com>
Eric Lesiuta <elesiuta@gmail.com>
Eric P <eric@kastelo.net>
Erik Meitner (WSGCSysadmin) <e.meitner@willystreet.coop>
Evan Spensley <94762716+0evan@users.noreply.github.com>
Evgeny Kuznetsov <evgeny@kuznetsov.md>

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Преминаване през NAT",
"Enable Relaying": "Ретранслация",
"Enabled": "Включено",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Когато е отметнато разширените атрибути се изпращат към другите устройства, а получените разширени атрибути се прилагат. Обикновено изисква съответните за целта права.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Когато е отметнато разширените атрибути се изпращат към другите устройства, но получените разширени атрибути не се прилагат. Може да има значително неблагоприятно влияние върху производителността. Винаги е отметнато когато „Синхронизиране на разширени атрибути“ е отметнато.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Когато е отметнато информацията за собственост се изпраща към другите устройства, а получената информация за собственост се прилага. Обикновено изисква съответните за целта права.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Когато е отметнато информацията за собственост се изпраща към другите устройства, но получената информация за собственост не се прилага. Може да има значително неблагоприятно влияние върху производителността. Винаги е отметнато когато „Синхронизиране на собственост“ е отметнато.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Въведете положително число (например „3.14“) и изберете единица мярка. Процентите са части от цялото дисково пространство.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Въведете номер на непривилегирован порт (1024-65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Въведете адреси, разделени със запетая („tcp://ip:port“, „tcp://host:port“) или „dynamic“, за автоматично откриване на наличните адреси.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Въведете шаблони за пренебрегване, по един на ред.",
"Enter up to three octal digits.": "Въведете до три осмични цифри.",
"Error": "Грешка",
"Extended Attributes": "Разширени атрибути",
"External": "Външни",
"External File Versioning": "Външно управление на версии",
"Failed Items": "Елементи с грешка",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Ограничение при качване (KiB/s)",
"Override": "Налагане",
"Override Changes": "Налагане на местни промени",
"Ownership": "Собственост",
"Path": "Път",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Път до папката на това устройство. Ако не съществува ще бъде създадена. Символът тилда (~) може да бъде използван вместо",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Папка, в която да бъдат запазвани версиите (оставете празно за подразбираната директория .stversions в споделената папка).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Избиране на най-новата версия",
"Select oldest version": "Избиране на на най-старата версия",
"Send & Receive": "Изпраща и получава",
"Send Extended Attributes": "Изпращане на разширени атрибути",
"Send Only": "Само изпраща",
"Send Ownership": "Изпращане на собственост",
"Set Ignores on Added Folder": "Добавяне на шаблони за пренебрегване",
"Settings": "Настройки",
"Share": "Споделяне",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Съхранява и синхронизира само шифровани данни. Папките на всички свързани устройства трябва да бъдат настроени със същата парола или също да са от вида „{{receiveEncrypted}}“.",
"Support": "Помощ",
"Support Bundle": "Архив за поддръжка",
"Sync Extended Attributes": "Синхронизиране на разширени атрибути",
"Sync Ownership": "Синхронизиране на собственост",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Адрес, на който слуша синхронизиращия протокол",
"Sync Status": "Състояние",
"Syncing": "Синхронизиране",

@ -36,7 +36,7 @@
"Are you sure you want to restore {%count%} files?": "Opravdu chcete obnovit {{count}} souborů?",
"Are you sure you want to revert all local changes?": "Skutečně si přejete vrátit všechny lokální změny?",
"Are you sure you want to upgrade?": "Skutečně chcete provést aktualizaci?",
"Authors": "Authors",
"Authors": "Autoři",
"Auto Accept": "Přijmout automaticky",
"Automatic Crash Reporting": "Automatické hlášení pádů",
"Automatic upgrade now offers the choice between stable releases and release candidates.": "Automatická aktualizace nyní nabízí volbu mezi stabilními vydáními a kandidáty na ně.",
@ -56,8 +56,8 @@
"Command": "Příkaz",
"Comment, when used at the start of a line": "Pokud použito na jeho začátku, je řádek považován za komentář",
"Compression": "Komprese",
"Configuration Directory": "Configuration Directory",
"Configuration File": "Configuration File",
"Configuration Directory": "Konfigurační složka",
"Configuration File": "Konfigurační soubor",
"Configured": "Nastaveno",
"Connected (Unused)": "Připojeno (nepoužité)",
"Connection Error": "Chyba připojení",
@ -69,7 +69,7 @@
"Currently Shared With Devices": "Aktuálně sdíleno se zařízeními",
"Custom Range": "Přesný rozsah",
"Danger!": "Nebezpečí!",
"Database Location": "Database Location",
"Database Location": "Umístění databáze",
"Debugging Facilities": "Nástroje pro ladění",
"Default Configuration": "Výchozí nastavení",
"Default Device": "Výchozí zařízení",
@ -84,7 +84,7 @@
"Deselect folders to stop sharing with this device.": "Zrušte výběr složek, které se mají přestat sdílet s tímto zařízením.",
"Device": "Zařízení",
"Device \"{%name%}\" ({%device%} at {%address%}) wants to connect. Add new device?": "Zařízení „{{name}}“ ({{device}} na {{address}}) se chce připojit. Přidat nové zařízení?",
"Device Certificate": "Device Certificate",
"Device Certificate": "Certifikát zařízení",
"Device ID": "Identifikátor zařízení",
"Device Identification": "Identifikace zařízení",
"Device Name": "Název zařízení",
@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Povolit průchod skrze NAT překlad",
"Enable Relaying": "Povolit přenašeče (relay)",
"Enabled": "Zapnuto",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Umožňuje odesílat rozšířené atributy do dalších zařízení a aplikovat příchozí rozšířené atributy. Může vyžadovat spuštění se zvýšeným oprávněním.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Umožňuje odesílat rozšířené atributy do dalších zařízení, ale ne aplikaci příchozích rozšířených atributů. Může přínést výrazné zhoršení výkonu. Automaticky povoleno, když je povoleno „Synchronizovat rozšířené atributy.“",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Umožňuje odesílat informace o vlastnictví do dalších zařízení a aplikovat příchozí vlastnictví. Typicky vyžaduje spuštění s vyšším oprávněním.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Umožňuje odesílat vlastnictví do dalších zařízení, ale ne aplikovat příchozí vlastnictví. Automaticky povoleno, když je povoleno „Synchronizovat vlastnictví.“",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Zadejte kladné číslo (např. „2.35“) a zvolte jednotku. Procenta znamenají část celkové velikosti úložiště.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Zadejte číslo neprivilegovaného portu (1024-65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Zadejte adresy oddělené čárkami („tcp://ip:port“, „tcp://host:port“) nebo „dynamic“ pro automatické objevení adresy.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Zadejte vzory toho, co ignorovat – každý na zvlášť řádek.",
"Enter up to three octal digits.": "Zadejte nanejvýš tři osmičkové číslice.",
"Error": "Chyba",
"Extended Attributes": "Rozšířené atributy",
"External": "Externí",
"External File Versioning": "Externí správa verzí souborů",
"Failed Items": "Nezdařené položky",
@ -155,15 +160,15 @@
"Folder type \"{%receiveEncrypted%}\" cannot be changed after adding the folder. You need to remove the folder, delete or decrypt the data on disk, and add the folder again.": "Typ složky „{{receiveEncrypted}}“ nelze změnit po přidání složky. Je třeba složku odebrat, data na disku vymazat nebo rozšifrovat, a nakonec vytvořit složku znova.",
"Folders": "Složky",
"For the following folders an error occurred while starting to watch for changes. It will be retried every minute, so the errors might go away soon. If they persist, try to fix the underlying issue and ask for help if you can't.": "Pokus o spuštění sledování změn v těchto složkách se nezdařil. Bude se to opětovně zkoušet každou minutu, takže se to možná brzo povede. Pokud ne, pokuste se najít příčinu. případně požádejte o pomoc.",
"Forever": "Forever",
"Forever": "Navždy",
"Full Rescan Interval (s)": "Interval plného skenu (sek.)",
"GUI": "Grafické rozhraní",
"GUI / API HTTPS Certificate": "GUI / API HTTPS Certificate",
"GUI / API HTTPS Certificate": "Certifikát GUI / API HTTPS",
"GUI Authentication Password": "Přihlašovací heslo pro GUI",
"GUI Authentication User": "Přihlašovací jméno pro GUI",
"GUI Authentication: Set User and Password": "Ověřování v graf. uživatelském rozhraní: Nastavit uživatele a heslo",
"GUI Listen Address": "Adresa, na které GUI očekává spojení",
"GUI Override Directory": "GUI Override Directory",
"GUI Override Directory": "Složka pro GUI Override",
"GUI Theme": "Motiv vzhledu pro GUI",
"General": "Obecné",
"Generate": "Vytvořit",
@ -183,10 +188,10 @@
"Ignored Devices": "Ignorovaná zařízení",
"Ignored Folders": "Ignorované složky",
"Ignored at": "Ignorováno v",
"Included Software": "Included Software",
"Included Software": "Použitý software",
"Incoming Rate Limit (KiB/s)": "Omezení příchozí rychlosti (KiB/s)",
"Incorrect configuration may damage your folder contents and render Syncthing inoperable.": "Nesprávné nastavení může poškodit obsah Vašich složek a znefunkčnít Syncthing.",
"Internally used paths:": "Internally used paths:",
"Internally used paths:": "Interně používané cesty:",
"Introduced By": "Zavedeno od",
"Introducer": "Zavaděč",
"Inversion of the given condition (i.e. do not exclude)": "Převrácení dané podmínky (např. nevynechat)",
@ -212,7 +217,7 @@
"Local State (Total)": "Místní status (Celkem)",
"Locally Changed Items": "Lokálně změněné položky",
"Log": "Záznam událostí",
"Log File": "Log File",
"Log File": "Soubor logů",
"Log tailing paused. Scroll to the bottom to continue.": "Zaznamenávání událostí pozastaveno. Sjeďte dolů pro pokračování.",
"Logs": "Záznamy událostí",
"Major Upgrade": "Aktualizace hlavní verze",
@ -244,10 +249,11 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Omezení odchozí rychlosti (KiB/s)",
"Override": "Přebít",
"Override Changes": "Přebít změny na ostatních",
"Ownership": "Vlastnictví",
"Path": "Popis umístění",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Popis umístění složky na tomto počítači. Pokud neexistuje, bude vytvořeno. Znak vlnovky (~) může být použit jako zkratka pro",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Popis umístění, ve kterém ukládat verze (ponechte prázdné pro výchozí podsložku .stversions ve sdílené složce).",
"Paths": "Paths",
"Paths": "Cesty",
"Pause": "Pozastavit",
"Pause All": "Pozastavit vše",
"Paused": "Pozastaveno",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Vybrat nejnovější verzi",
"Select oldest version": "Vybrat nejstarší verzi",
"Send & Receive": "Odesílací a přijímací",
"Send Extended Attributes": "Odesílat rozšířené atributy",
"Send Only": "Pouze odesílací",
"Send Ownership": "Odesílat vlastnictví",
"Set Ignores on Added Folder": "Promítnout ignorování do přidané složky.",
"Settings": "Nastavení",
"Share": "Sdílet",
@ -322,7 +330,7 @@
"Shown instead of Device ID in the cluster status. Will be updated to the name the device advertises if left empty.": "Zobrazeno místo identifikátoru zařízení na náhledu stavu clusteru. Pokud nebude vyplněno, bude nastaveno na název, který zařízení odesílá.",
"Shutdown": "Vypnout",
"Shutdown Complete": "Vypnutí dokončeno",
"Simple": "Simple",
"Simple": "Jednoduché",
"Simple File Versioning": "Jednoduchá správa verzí souborů",
"Single level wildcard (matches within a directory only)": "Jednoúrovňový zástupný znak (shody pouze uvnitř složky)",
"Size": "Velikost",
@ -334,7 +342,7 @@
"Stable releases and release candidates": "Stabilní vydání a kandidáti na vydání",
"Stable releases are delayed by about two weeks. During this time they go through testing as release candidates.": "Stabilní vydání jsou opožděna zhruba o dva týdny. Po tuto dobu se testují jako kandidáti na vydání.",
"Stable releases only": "Pouze stabilní vydání",
"Staggered": "Staggered",
"Staggered": "Po stupních",
"Staggered File Versioning": "Správa verzí souborů po stupních",
"Start Browser": "Otevřít webový prohlížeč",
"Statistics": "Statistiky",
@ -342,8 +350,10 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Ukládá a synchronizuje pouze zašifrovaná data. Složky na všech připojených zařízeních musí mít nastavené stejné heslo a nebo být také typu „{{receiveEncrypted}}“.",
"Support": "Podpora",
"Support Bundle": "Balík podpory",
"Sync Extended Attributes": "Synchronizovat rozšířené atributy",
"Sync Ownership": "Synchronizovat vlastnictví",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Adresa, na které synchronizační protokol očekává spojení",
"Sync Status": "Sync Status",
"Sync Status": "Synchronizovat stav",
"Syncing": "Synchronizuje se",
"Syncthing has been shut down.": "Syncthing bylo vypnuto.",
"Syncthing includes the following software or portions thereof:": "Syncthing obsahuje následující software nebo jejich část:",
@ -386,8 +396,8 @@
"The number of versions must be a number and cannot be blank.": "Je třeba, aby počet verzí bylo číslo a nemůže zůstat nevyplněné.",
"The path cannot be blank.": "Popis umístění nemůže zůstat nevyplněný.",
"The rate limit must be a non-negative number (0: no limit)": "Je třeba, aby limit rychlosti bylo kladné číslo (0: bez limitu)",
"The remote device has not accepted sharing this folder.": "The remote device has not accepted sharing this folder.",
"The remote device has paused this folder.": "The remote device has paused this folder.",
"The remote device has not accepted sharing this folder.": "Vzdálené zařízení neakceptovalo sdílení této složky.",
"The remote device has paused this folder.": "Vzdálené zařízení pozastavilo sdílení této složky.",
"The rescan interval must be a non-negative number of seconds.": "Je třeba, aby interval opakování skenování bylo kladné číslo.",
"There are no devices to share this folder with.": "Nejsou žádná zařízení, se kterými lze sdílet tuto složku.",
"There are no file versions to restore.": "Žádné verze souboru k obnovení.",
@ -402,7 +412,7 @@
"Time": "Čas",
"Time the item was last modified": "Čas poslední modifikace položky",
"Today": "Dnes",
"Trash Can": "Trash Can",
"Trash Can": "Koš",
"Trash Can File Versioning": "Ponechávat jednu předchozí verzi (jako Koš) ",
"Twitter": "Twitter",
"Type": "Typ",
@ -419,7 +429,7 @@
"Unshared Folders": "Nesdílené složky",
"Untrusted": "Bez důvěry",
"Up to Date": "Aktuální",
"Updated {%file%}": "Updated {{file}}",
"Updated {%file%}": "Aktualizován soubor {{file}}",
"Upgrade": "Přechod na novější verzi",
"Upgrade To {%version%}": "Aktualizovat na {{version}}",
"Upgrading": "Aktualizuje se",
@ -428,7 +438,7 @@
"Usage reporting is always enabled for candidate releases.": "Hlášení o používání je pro kandidáty na vydání vždy zapnuto.",
"Use HTTPS for GUI": "Použít pro grafické rozhraní zabezpečení HTTPS",
"Use notifications from the filesystem to detect changed items.": "Použít oznamování soubor. systému pro nalezení změněných položek.",
"User Home": "User Home",
"User Home": "Domácí adresář uživatele",
"Username/Password has not been set for the GUI authentication. Please consider setting it up.": "Pro ověřování v grafickém uživatelském rozhraní nebylo nastaveno uživatelské jméno / heslo. Prosím zvažte nastavení nějakého.",
"Version": "Verze",
"Versions": "Verze",

@ -57,7 +57,7 @@
"Comment, when used at the start of a line": "Kommentar, når den bruges i starten af en linje",
"Compression": "Anvend komprimering",
"Configuration Directory": "Konfigurationsmappe",
"Configuration File": "Configuration File",
"Configuration File": "Konfiguration fil",
"Configured": "Konfigureret",
"Connected (Unused)": "Tilsluttet (ubrugt)",
"Connection Error": "Tilslutnings fejl",
@ -69,7 +69,7 @@
"Currently Shared With Devices": "i øjeblikket delt med enheder",
"Custom Range": "Tilpasset interval",
"Danger!": "Fare!",
"Database Location": "Database Location",
"Database Location": "Database placering",
"Debugging Facilities": "Faciliteter til fejlretning",
"Default Configuration": "Standard opsætning",
"Default Device": "Standard enhed",
@ -84,7 +84,7 @@
"Deselect folders to stop sharing with this device.": "Fravælg mapper for at stoppe deling med denne enhed.",
"Device": "Enhed",
"Device \"{%name%}\" ({%device%} at {%address%}) wants to connect. Add new device?": "Enheden “{{name}}” ({{device}} på {{address}}) vil gerne forbinde. Tilføj denne enhed?",
"Device Certificate": "Device Certificate",
"Device Certificate": "Enhed certifikat",
"Device ID": "Enheds-ID",
"Device Identification": "Enhedsidentifikation",
"Device Name": "Enhedsnavn",
@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Aktivér NAT-traversering",
"Enable Relaying": "Aktivér videresending",
"Enabled": "Aktiveret",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Indtast et ikke-negativt tal (fx “2,35”) og vælg en enhed. Procentsatser er ud fra total diskstørrelse.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Indtast et ikke-priviligeret portnummer (1024–65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Angiv en kommaadskilt adresseliste (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\")  eller \"dynamic\" for automatisk at opdage adressen.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Indtast ignoreringsmønstre, ét per linje.",
"Enter up to three octal digits.": "Indtast op til tre oktale cifre.",
"Error": "Fejl",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "Eksternt",
"External File Versioning": "Ekstern filversionering",
"Failed Items": "Mislykkede filer",
@ -155,7 +160,7 @@
"Folder type \"{%receiveEncrypted%}\" cannot be changed after adding the folder. You need to remove the folder, delete or decrypt the data on disk, and add the folder again.": "Folder type \"{{receiveEncrypted}}\" cannot be changed after adding the folder. You need to remove the folder, delete or decrypt the data on disk, and add the folder again.",
"Folders": "Mapper",
"For the following folders an error occurred while starting to watch for changes. It will be retried every minute, so the errors might go away soon. If they persist, try to fix the underlying issue and ask for help if you can't.": "For de følgende mapper opstod en fejl ved start på overvågning af ændringer. Der prøves igen hvert minut, så fejlene går eventuelt væk snart. Hvis de forbliver, kan du prøve at rette den tilgrundliggende fejl eller spørge efter hjælp, hvis du ikke kan.",
"Forever": "Forever",
"Forever": "For altid",
"Full Rescan Interval (s)": "Interval for komplet genskan (sek.)",
"GUI": "GUI",
"GUI / API HTTPS Certificate": "GUI / API HTTPS Certificate",
@ -183,10 +188,10 @@
"Ignored Devices": "Ignorerede enheder",
"Ignored Folders": "Ignorerede mapper",
"Ignored at": "Ignoreret på",
"Included Software": "Included Software",
"Included Software": "Inkluderet software",
"Incoming Rate Limit (KiB/s)": "Indgående hastighedsbegrænsning (KiB/s)",
"Incorrect configuration may damage your folder contents and render Syncthing inoperable.": "Ukorrekt opsætning kan skade dine data og gøre Syncthing ude af stand til at fungere.",
"Internally used paths:": "Internally used paths:",
"Internally used paths:": "Intern brugte stier:",
"Introduced By": "Introduceret af",
"Introducer": "Introducerende enhed",
"Inversion of the given condition (i.e. do not exclude)": "Det omvendte (dvs. undlad ikke)",
@ -244,10 +249,11 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Udgående hastighedsbegrænsning (KiB/s)",
"Override": "Tilsidesæt",
"Override Changes": "Overskriv ændringer",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Sti",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Sti til den lokale mappe. Vil blive oprettet hvis den ikke findes. Tildetegnet (~) kan bruges som en forkortelse for",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Sti hvor versioner skal gemmes (lad være tomt for at bruge .stversions-mappen i den delte mappe).",
"Paths": "Paths",
"Paths": "Stier",
"Pause": "Pause",
"Pause All": "Sæt alt på pause",
"Paused": "På pause",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Vælg seneste version",
"Select oldest version": "Vælg ældste version",
"Send & Receive": "Send og modtag",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Send kun",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Sæt ignorerer på tilføjet mappe",
"Settings": "Indstillinger",
"Share": "Del",
@ -342,8 +350,10 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{{receiveEncrypted}}\" too.",
"Support": "Støt",
"Support Bundle": "Støttepakke",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Lytteadresser for synkroniseringsprotokol",
"Sync Status": "Sync Status",
"Sync Status": "Synkronisering status",
"Syncing": "Synkroniserer",
"Syncthing has been shut down.": "Syncthing er lukket ned.",
"Syncthing includes the following software or portions thereof:": "Syncthing indeholder følgende software eller dele heraf:",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "NAT-Durchdringung aktivieren",
"Enable Relaying": "Weiterleitung aktivieren",
"Enabled": "Aktiviert",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Bewirkt das Senden erweiterter Attribute an andere Geräte und das Anwenden empfangener erweiterter Attribute. Erfordert ggf. die Ausführung mit höheren Zugriffsrechten.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Bewirkt das Senden erweiterter Attribute an andere Geräte, jedoch ohne empfangene erweiterte Attribute anzuwenden. Kann zu einem merklichen Leistungseinbruch führen. Immer aktiviert, wenn \"Erweiterte Attribute synchronisieren\" eingeschaltet ist.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Bewirkt das Senden der Besitzinformation an andere Geräte und das Anwenden empfangener Besitzinformation. Erfordert üblicherweise die Ausführung mit höheren Zugriffsrechten.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Bewirkt das Senden von Besitzinformation an andere Geräte, jedoch ohne empfangene Besitzinformation anzuwenden. Kann zu einem merklichen Leistungseinbruch führen. Immer aktiviert, wenn \"Besitzinformation synchronisieren\" eingeschaltet ist.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Geben Sie eine positive Zahl ein (z.B. \"2.35\") und wählen Sie eine Einheit. Prozentsätze sind Teil der gesamten Festplattengröße.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Geben Sie eine nichtprivilegierte Portnummer ein (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Kommagetrennte Adressen (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") oder \"dynamic\" eingeben, um die Adresse automatisch zu ermitteln.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Geben Sie Ignoriermuster ein, eines pro Zeile.",
"Enter up to three octal digits.": "Tragen Sie bis zu drei oktale Ziffern ein.",
"Error": "Fehler",
"Extended Attributes": "Erweiterte Dateiattribute",
"External": "Extern",
"External File Versioning": "Externe Dateiversionierung",
"Failed Items": "Fehlgeschlagene Elemente",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Ausgehendes Datenratelimit (KiB/s)",
"Override": "Überschreiben",
"Override Changes": "Änderungen überschreiben",
"Ownership": "Besitzer",
"Path": "Pfad",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Pfad zum Ordner auf dem lokalen Gerät. Ordner wird erzeugt, wenn er nicht existiert. Das Tilden-Zeichen (~) kann als Abkürzung benutzt werden für",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Pfad in dem Versionen gespeichert werden sollen (leer lassen, wenn der Standard .stversions Ordner für den geteilten Ordner verwendet werden soll).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Letzte Version auswählen",
"Select oldest version": "Älteste Version auswählen",
"Send & Receive": "Senden & Empfangen",
"Send Extended Attributes": "Erweitere Attribute senden",
"Send Only": "Nur senden",
"Send Ownership": "Besitzinformation senden",
"Set Ignores on Added Folder": "Ignoriermuster für neuen Ordner setzen",
"Settings": "Einstellungen",
"Share": "Teilen",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Speichert und synchronisiert nur verschlüsselte Daten. Ordner auf allen verbundenen Geräten müssen mit dem selben Passwort eingerichtet werden oder vom Typ \"{{receiveEncrypted}}\" sein.",
"Support": "Support",
"Support Bundle": "Supportpaket",
"Sync Extended Attributes": "Erweiterte Attribute synchronisieren",
"Sync Ownership": "Besitzinformation synchronisieren",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Adresse(n) für das Synchronisierungsprotokoll",
"Sync Status": "Status der Synchronisierung",
"Syncing": "Synchronisiere",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Ενεργοποίηση διάσχισης NAT",
"Enable Relaying": "Ενεργοποίηση αναμετάδοσης",
"Enabled": "Ενεργοποιημένη",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Εισάγετε έναν μη αρνητικό αριθμό (π.χ. «2.35») και επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης. Τα ποσοστά ισχύουν ως προς το συνολικό μέγεθος του δίσκου.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Εισάγετε τον αριθμό μιας μη δεσμευμένης θύρας (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Εισάγετε τις διευθύνσεις χωρισμένες με κόμμα (\"tcp://ip:θύρα\", \"tcp://όνομα:θύρα\") ή γράψτε \"dynamic\" για την αυτόματη ανεύρεση τους.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Δώσε τα πρότυπα που θα αγνοηθούν, ένα σε κάθε γραμμή.",
"Enter up to three octal digits.": "Εισάγετε έως τρία οκταδικά ψηφία.",
"Error": "Σφάλμα",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "Εξωτερική τήρηση εκδόσεων",
"Failed Items": "Αρχεία που απέτυχαν",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Περιορισμός ταχύτητας αποστολής (KiB/s)",
"Override": "Override",
"Override Changes": "Να αντικατασταθούν οι αλλαγές",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Μονοπάτι",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Μονοπάτι του φακέλου σε αυτόν τον υπολογιστή. Αν δεν υπάρχει θα δημιουργηθεί. Η περισπωμένη (~) μπορεί να μπει σαν συντόμευση για το",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Ο κατάλογος στον οποίο θα αποθηκεύονται οι εκδόσεις των αρχείων (αν δεν οριστεί, θα αποθηκεύονται στον υποκατάλογο .stversions)",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Επιλογή τελευταίας έκδοσης",
"Select oldest version": "Επιλογή παλαιότερης έκδοσης",
"Send & Receive": "Αποστολή και λήψη",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Μόνο αποστολή",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Set Ignores on Added Folder",
"Settings": "Ρυθμίσεις",
"Share": "Διαμοίραση",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{{receiveEncrypted}}\" too.",
"Support": "Υποστήριξη",
"Support Bundle": "Πακέτο υποστήριξης",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Διευθύνσεις για το πρωτόκολλο συγχρονισμού",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Συγχρονίζω",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Enable NAT traversal",
"Enable Relaying": "Enable Relaying",
"Enabled": "Enabled",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Enter ignore patterns, one per line.",
"Enter up to three octal digits.": "Enter up to three octal digits.",
"Error": "Error",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "External File Versioning",
"Failed Items": "Failed Items",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Outgoing Rate Limit (KiB/s)",
"Override": "Override",
"Override Changes": "Override Changes",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Path",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Select latest version",
"Select oldest version": "Select oldest version",
"Send & Receive": "Send & Receive",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Send Only",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Set Ignores on Added Folder",
"Settings": "Settings",
"Share": "Share",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{{receiveEncrypted}}\" too.",
"Support": "Support",
"Support Bundle": "Support Bundle",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Sync Protocol Listen Addresses",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Syncing",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Enable NAT traversal",
"Enable Relaying": "Enable Relaying",
"Enabled": "Enabled",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Enter ignore patterns, one per line.",
"Enter up to three octal digits.": "Enter up to three octal digits.",
"Error": "Error",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "External File Versioning",
"Failed Items": "Failed Items",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Outgoing Rate Limit (KiB/s)",
"Override": "Override",
"Override Changes": "Override Changes",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Path",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Select latest version",
"Select oldest version": "Select oldest version",
"Send & Receive": "Send & Receive",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Send Only",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Set Ignores on Added Folder",
"Settings": "Settings",
"Share": "Share",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{{receiveEncrypted}}\" too.",
"Support": "Support",
"Support Bundle": "Support Bundle",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Sync Protocol Listen Addresses",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Syncing",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Ŝaltu trairan NAT",
"Enable Relaying": "Ŝaltu Relajsadon",
"Enabled": "Ebligita",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Enigu ne negativan nombron (ekz. \"2.35\") kaj elektu uniton. Procentoj estas kiel parto de tuta grandeco de disko.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Enigu ne privilegiitan numeron de pordo (1024- 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Enigu adresojn dividitajn per komoj (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") aŭ \"dynamic\" por elfari aŭtomatan malkovradon de la adreso.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Enigu ignorantajn ŝablonojn, unu po linio.",
"Enter up to three octal digits.": "Entajpu ĝis tri okumajn ciferojn.",
"Error": "Eraro",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "Ekstera Versionado de Dosiero",
"Failed Items": "Malsukcesaj Eroj",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": " Eliranta Rapideco Limo (KiB/s)",
"Override": "Override",
"Override Changes": "Transpasi Ŝanĝojn",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Vojo",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Vojo de la dosierujo en la loka komputilo. Kreiĝos se ne ekzistas. La tilda signo (~) povas esti uzata kiel mallongigilo por",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Vojo kies versioj devus esti stokitaj (lasu malplena por la defaŭlta .stversions dosierujo en la komunigita dosierujo).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Elekti plej novan version",
"Select oldest version": "Elekti plej malnovan version",
"Send & Receive": "Sendi kaj Ricevi",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Nur Sendi",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Set Ignores on Added Folder",
"Settings": "Agordoj",
"Share": "Komunigi",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{{receiveEncrypted}}\" too.",
"Support": "Subteno",
"Support Bundle": "Pakaĵo por subteno",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Aŭskultado Adresoj de Sinkprotokolo",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Sinkronigas",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Permitir NAT transversal",
"Enable Relaying": "Habilitar Retransmisión",
"Enabled": "Activado",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Introduce un número no negativo (por ejemplo, \"2.35\") y selecciona una unidad. Los porcentajes son como parte del tamaño total del disco.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Introduce un puerto sin privilegios (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Introducir direcciones separadas por coma (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") o dinámicas para realizar el descubrimiento automático de la dirección.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Introducir patrones a ignorar, uno por línea.",
"Enter up to three octal digits.": "Ingrese hasta tres dígitos octales.",
"Error": "Error",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "Versionado externo de fichero",
"Failed Items": "Elementos fallidos",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Límite de subida (KiB/s)",
"Override": "Sobreescribir",
"Override Changes": "Anular cambios",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Parche",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Ruta a la carpeta en la máquina local. Se creará si no existe. El carácter de la tilde (~) puede usarse como atajo.",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "La ruta donde las versiones deben ser almacenadas (dejar vacío para el directorio .stversions por defecto en la carpeta compartida).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Selecciona la última versión",
"Select oldest version": "Selecciona la versión más antigua",
"Send & Receive": "Enviar y Recibir",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Solo Enviar",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Establecer Ignorados en Carpeta Agregada",
"Settings": "Ajustes",
"Share": "Compartir",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Solo almacena y sincroniza datos cifrados. Las carpetas de todos los equipos conectados tienen que ser configuradas con la misma contraseña o ser del tipo \"{{receiveEncrypted}}\" también.",
"Support": "Forum",
"Support Bundle": "Lote de Soporte",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Direcciones de escucha del protocolo de sincronización",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Sincronizando",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Permitir NAT transversal",
"Enable Relaying": "Habilitar Retransmisión",
"Enabled": "Activado",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Introduce un número no negativo (por ejemplo, \"2.35\") y selecciona una unidad. Los porcentajes son como parte del tamaño total del disco.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Introduce un puerto sin privilegios (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Introduzca direcciones separadas por comas (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") o \"dynamic\" para realizar el descubrimiento automático de la dirección.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Introducir patrones a ignorar, uno por línea.",
"Enter up to three octal digits.": "Introduzca hasta tres dígitos octales.",
"Error": "Error",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "Versionado externo de fichero",
"Failed Items": "Elementos fallidos",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Límite de subida (KiB/s)",
"Override": "Sobreescribir",
"Override Changes": "Anular cambios",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Ruta",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Ruta a la carpeta en la máquina local. Se creará si no existe. El carácter de la tilde (~) puede usarse como atajo.",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "La ruta donde las versiones deben ser almacenadas (dejar vacío para el directorio .stversions por defecto en la carpeta compartida).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Seleccione la última versión",
"Select oldest version": "Seleccione la versión más antigua",
"Send & Receive": "Enviar y Recibir",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Solo Enviar",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Establecer Ignorados en Carpeta Agregada",
"Settings": "Ajustes",
"Share": "Compartir",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Almacena y sincroniza sólo los datos cifrados. Las carpetas de todos los dispositivos conectados deben estar configuradas con la misma contraseña o ser también del tipo \"{{receiveEncrypted}}\".",
"Support": "Forum",
"Support Bundle": "Paquete de Soporte",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Direcciones de escucha del protocolo de sincronización",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Sincronizando",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "NAT translazioa aktibatu",
"Enable Relaying": "Aldizkatzea posible",
"Enabled": "Aktibatuta",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Negatiboa ez den zenbaki bat hauta ezazu (\"2.35\" adib.) bai eta unitate bat. Disko osoaren ehuneko espazioa",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Abantailatua ez den portu zenbalki bat sar ezazu (1024 - 65535)",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Sartu komaz bereizitako helbideak (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\"), edo \"dynamic\" helbidea automatikoki bilatzeko.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Ezkluzio filtroak sar, lerro bakoitzean bat bakarrik.",
"Enter up to three octal digits.": "Sartu 3 digitu bitarte",
"Error": "Hutsa",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "Fitxategi bertsioen kanpoko kudeaketa",
"Failed Items": "Huts egin duten fitxategiak",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Bidaltze emari gehienekoa (KiB/s)",
"Override": "Gainidatzi",
"Override Changes": "Aldaketak desegin",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Bidexka",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Lekuko tresnaren partekatzeari buruzko bidea. Ez balitz, asmatu beharko da bat. Programarenari, baitezpadako bide bat sartzen ahal duzu (adibidez \"/home/ni/Sync/Etsenplua\") edo bestenaz bide errelatibo bat (adibidez \"..\\Partekatzeak\\Etsenplua\" - instalazio mugikor batentzat baliagarria). Tildea (~, edo ~+Espazioa Windows XP+Azerty-n) erabil litzateke laburbide gisa",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Kopiak kontserbatzeko bidea (hutsa utz ezazu, .steversioen ohizko bidearentzat, dosier partekatuan)",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Aukeratu azken bertsioa",
"Select oldest version": "Aukeratu bertsio zaharrena",
"Send & Receive": "Igorri eta errezibitu",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Igorrri bakarrik",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Set Ignores on Added Folder",
"Settings": "Konfigurazioa",
"Share": "Partekatu",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Enkriptatutako datuak soilik gordetzen eta sinkronizatzen ditu. Konektatutako gailu guztietako karpetak pasahitz berarekin konfiguratu behar dira edo \"{{receiveEncrypted}}\" motakoak izan.",
"Support": "Foroa",
"Support Bundle": "Laguntza-sorta",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Sinkronizatu protokoloaren entzun zuzenbideak",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Sinkronizazioa martxan",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Aktivoi osoitteenmuunnoksen kierto",
"Enable Relaying": "Aktivoi yhteyden välitys",
"Enabled": "Käytössä",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Laita positiivinen luku (esim. \"2.35\") ja valitse laite. Prosentit ovat osa koko levytilasta.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Valitse porttinumero vapaalta alueelta (1024-65535)",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Syötä ohituslausekkeet, yksi riviä kohden.",
"Enter up to three octal digits.": "Enter up to three octal digits.",
"Error": "Virhe",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "Ulkoinen tiedostoversionti",
"Failed Items": "Epäonnistuneet kohteet",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Uloslähtevän liikenteen rajoitus (KiB/s)",
"Override": "Override",
"Override Changes": "Ohita muutokset",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Polku",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Polku kansioon paikallisella tietokoneella. Kansio luodaan, ellei sitä ole olemassa. Tilde-merkkiä (~) voidaan käyttää oikotienä polulle",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Polku, mihin versiot tallennetaan. (Jätä tyhjäksi, jolloin tiedostot tallennetaan .stversions-kansioon jaetun kansion sisällä.)",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Valitse viimeisin versio",
"Select oldest version": "Valitse vanhin versio",
"Send & Receive": "Lähetä & vastaanota",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Vain lähetys",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Set Ignores on Added Folder",
"Settings": "Asetukset",
"Share": "Jaa",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{{receiveEncrypted}}\" too.",
"Support": "Tuki",
"Support Bundle": "Tukipaketti. (Tiedostot vianselvitystä varten.)",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Synkronointiprotokollan kuunteluosoite",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Synkronoidaan",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Activer la translation d'adresses (NAT)",
"Enable Relaying": "Relayage possible",
"Enabled": "Activée",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Nombre positif (p.ex, \"2.35\") et unité. Pourcentage de l'espace disque total.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Entrez un n° de port non-privilégié (1024 - 65535)",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Entrer les adresses (\"tcp://ip:port\" ou \"tcp://hôte:port\") séparées par une virgule, ou \"dynamic\" afin d'activer la recherche automatique de l'adresse.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Entrez les masques d'exclusion, un par ligne.",
"Enter up to three octal digits.": "Entrez jusqu'à 3 chiffres octaux",
"Error": "Erreur",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "Gestion externe",
"External File Versioning": "Gestion externe des versions de fichiers",
"Failed Items": "Éléments en échec",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Limite du débit d'envoi (Kio/s)",
"Override": "Écraser",
"Override Changes": "Écraser les changements",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Chemin",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Dans l'écran de \"Personnalisation\" des valeurs par défaut (menu Actions/Configuration), ce champ indique le chemin dans lequel les partages acceptés automatiquement seront créés, ainsi que chemin de base suggéré lors de l'enregistrement des nouveaux partages. Le caractère tilde (~) est un raccourci pour votre répertoire personnel {{tilde}} .\nEn création/acceptation manuelle d'un nouveau partage, c'est le chemin vers le répertoire à partager dans l'appareil local. Il sera créé s'il n'existe pas. Vous pouvez entrer un chemin absolu (p.ex \"/home/moi/Sync/Exemple\") ou relatif à celui du programme (p.ex \"..\\Partages\\Exemple\" - utile pour installation portable). Le caractère tilde peut être utilisé comme raccourci vers",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Chemin où les versions seront conservées (laisser vide pour le chemin par défaut de .stversions (caché) dans le partage).\nChemin relatif ou absolu (recommandé), mais dans un répertoire non synchronisé (par masque ou hors du chemin du partage).\nSur la même partition ou système de fichiers (recommandé).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Restaurer la dernière version",
"Select oldest version": "Restaurer la plus ancienne version",
"Send & Receive": "Envoi & réception",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Envoi (lecture seule)",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Définir des exclusions pour le nouveau partage",
"Settings": "Configuration",
"Share": "Partager",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Récupère seulement des données chiffrées. Ce partage sur tous les autres appareils doit aussi être du type \"{{receiveEncrypted}}\" ou bien être défini avec le même mot de passe.",
"Support": "Forum",
"Support Bundle": "Kit d'assistance",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Adresses d'écoute du protocole de synchronisation",
"Sync Status": "État de la synchronisation",
"Syncing": "Synchronisation en cours",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "NAT-trochkruse ynskeakelje",
"Enable Relaying": "Trochjaan tastean",
"Enabled": "Ynskeakele",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Fier in net-negatyf nûmer yn (bygelyks \"2.35\") en selektearje in ienheid. Percentages stean foar it part fan de totale skiifromte.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Fier in net-befoarrjochte poart-nûmer yn (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Fier troch komma's skieden (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") adressen yn of \"dynamic\" om automatyske ûntdekking fan it adres út te fieren.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Fier negearpatroanen yn, ien per rigel.",
"Enter up to three octal digits.": "Fier oant trije oktale nûmers yn.",
"Error": "Flater",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "Ekstern ferzjebehear foar triemen",
"Failed Items": "Mislearre items",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Uploadfluggenslimyt (KiB/s)",
"Override": "Override",
"Override Changes": "Feroarings oerskriuwe",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Paad",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Paad nei de map op de lokale kompjûter. Wurd oanmakke as dizze net bestiet. It tilde teken (~) kin brûkt wurde as fluchkeppeling foar",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Paad dêr't de ferzjes bewarre wurde moatte (leech litte foar de standert .stversions-map yn de map).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Selektearje de nijste ferzje",
"Select oldest version": "Selektearje de âldste ferzje",
"Send & Receive": "Stjoere & Untfange",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Allinnich Stjoere",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Set Ignores on Added Folder",
"Settings": "Ynstellings",
"Share": "Diele",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Bewarret en syngroniseart allinich fersifere gegevens. Mappen op alle oansletten apparaten moatte mei itselde wachtwurd ynsteld hawwe of ek fan it type \"{{receiveEncrypted}}\" wêze.",
"Support": "Help (Forum)",
"Support Bundle": "Helpbundel",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Sync-protokolharkadressen",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Oan it Syncen",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "NAT bejárás engedélyezése",
"Enable Relaying": "Közvetítés engedélyezése",
"Enabled": "Engedélyezve",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Engedélyezi a többi eszköz számára a kiterjesztett attribútumok küldését és a bejövő kiterjesztett attribútumok alkalmazását. Szükség lehet emelt szintű jogosultsággal történő futtatásra.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Engedélyezi a többi eszköz számára a kiterjesztett attribútumok küldését, de nem alkalmazza a bejövő kiterjesztett attribútumokat. Ez jelentős hatással lehet a teljesítményre. Mindig engedélyezve, ha a „Kiterjesztett attribútumok szinkronizálása” engedélyezve van.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Engedélyezi a többi eszköz számára a tulajdonjogi információk küldését és a bejövő tulajdonjogi információk alkalmazását. Tipikusan emelt szintű jogosultsággal történő futtatásra van szükség.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Engedélyezi a többi eszköz számára a tulajdonjogi információk küldését, de nem alkalmazza a bejövő tulajdonjogi információkat. Ez jelentős hatással lehet a teljesítményre. Tipikusan emelt szintű jogosultsággal történő futtatásra van szükség. Mindig engedélyezve, ha a „Tulajdonjog szinkronizálása” engedélyezve van.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Adj meg egy nem-negatív számot (pl. \"2.35\") és válassz egy mértékegységet. A százalékok a teljes lemezméretre vonatkoznak.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Adj meg egy nem privilegizált port számot (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Vesszővel elválasztva több cím is megadható („tcp://ip:port”, „tcp://kiszolgáló:port”), az automatikus felfedezéshez a „dynamic” kulcsszó használatos. ",
"Enter ignore patterns, one per line.": "A mellőzési mintákból soronként egyet kell megadni.",
"Enter up to three octal digits.": "Adjon meg legfeljebb három oktális számjegyet.",
"Error": "Hiba",
"Extended Attributes": "Kiterjesztett attribútumok",
"External": "Külső",
"External File Versioning": "Külső fájlverzió-követés",
"Failed Items": "Hibás elemek",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Kimenő sebességkorlát (KiB/s)",
"Override": "Felülírás",
"Override Changes": "Változtatások felülbírálása",
"Ownership": "Tulajdonjog",
"Path": "Útvonal",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "A mappa elérési útvonala az eszközön. Amennyiben nem létezik, a program automatikusan létrehozza. A hullámvonal (~) a következő helyettesítésre használható: ",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "A verziók tárolására szolgáló elérési út (hagyd üresen a megasztott mappa alapértelmezett .stversions könyvtárának használatához)",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Legfrissebb verzió kijelölése",
"Select oldest version": "Legrégebbi verzió kijelölése",
"Send & Receive": "Küldés és fogadás",
"Send Extended Attributes": "Kiterjesztett attribútumok küldése",
"Send Only": "Csak küldés",
"Send Ownership": "Tulajdonjog küldése",
"Set Ignores on Added Folder": "Mellőzések beállítása a hozzáadott mappán",
"Settings": "Beállítások",
"Share": "Megosztás",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Csak titkosított adatokat tárol és szinkronizál. Minden kapcsolatban lévő eszközön a mappákat ugyanazzal a jelszóval kell védeni vagy „{{receiveEncrypted}}” típusúnak kell lenniük.",
"Support": "Támogatás",
"Support Bundle": "Támogatási csomag",
"Sync Extended Attributes": "Kiterjesztett attribútumok szinkronizálása",
"Sync Ownership": "Tulajdonjog szinkronizálása",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Figyelő címek szinkronizációs protokollja",
"Sync Status": "Szinkronizálási állapot",
"Syncing": "Szinkronizálás",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Aktifkan Traversal NAT",
"Enable Relaying": "Aktifkan Relay",
"Enabled": "Aktif",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Masukkan nomor yang bukan negatif (contoh \"2.35\") dan pilih sebuah unit. Persentase adalah bagian dari total ukuran penyimpanan.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Masukkan nomor port yang tidak \"istimewa\" (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Masukkan alamat yang dipisah oleh koma (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") atau \"dynamic\" untuk melakukan penemuan alamat secara otomatis.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Masukkan pola pengabaian, satu per baris.",
"Enter up to three octal digits.": "Masukkan hingga tiga digit oktal.",
"Error": "Galat",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "Pemversian Berkas Eksternal",
"Failed Items": "Berkas yang gagal",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Batas Kecepatan Unggah (KiB/s)",
"Override": "Timpa",
"Override Changes": "Timpa Perubahan",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Lokasi",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Lokasi folder dalam komputer lokal. Akan dibuat jika tidak ada. Karakter tilde (~) dapat digunakan sebagai pintasan untuk",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Lokasi berbagai versi berkas disimpan (tinggalkan kosong untuk menggunakan direktori .stversions bawaan dalam folder).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Pilih versi terbaru",
"Select oldest version": "Pilih versi tertua",
"Send & Receive": "Kirim & Terima",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Hanya Kirim",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Atur Pengabaian dalam Folder yang Ditambahkan",
"Settings": "Pengaturan",
"Share": "Bagi",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Hanya menyimpan dan mensinkronisasi data yang dienkripsi. Folder dalam semua perangkat yang tersambung perlu diatur dengan sandi yang sama atau tipe \"{{receiveEncrypted}}\" juga.",
"Support": "Bantuan",
"Support Bundle": "Paket Bantuan",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Alamat Pendengar Protokol Sinkronisasi",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Sinkronisasi",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "Abilita NAT traversal",
"Enable Relaying": "Abilita Reindirizzamento",
"Enabled": "Abilitato",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "Inserisci un numero non negativo (ad esempio \"2.35\") e seleziona un'unità. Le percentuali sono parte della dimensione totale del disco.",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "Inserisci un numero di porta non-privilegiata (1024 - 65535).",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "Inserire gli indirizzi separati da virgola (\"tcp://ip:porta\", \"tcp://host:porta\") o \"dynamic\" per eseguire il rilevamento automatico dell'indirizzo.",
"Enter ignore patterns, one per line.": "Inserisci gli schemi di esclusione, uno per riga.",
"Enter up to three octal digits.": "Immetti fino a tre cifre ottali.",
"Error": "Errore",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "Esterno",
"External File Versioning": "Controllo Versione Esterno",
"Failed Items": "Elementi Errati",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "Limite Velocità in Uscita (KiB/s)",
"Override": "Sovrascivere",
"Override Changes": "Ignora le Modifiche",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "Percorso",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "Percorso della cartella nel computer locale. Verrà creata se non esiste già. Il carattere tilde (~) può essere utilizzato come scorciatoia per",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "Percorso di salvataggio delle versioni (lasciare vuoto per utilizzare la cartella predefinita .stversions in questa cartella).",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "Seleziona l'ultima versione",
"Select oldest version": "Seleziona la versione più vecchia",
"Send & Receive": "Invia & Ricevi",
"Send Extended Attributes": "Send Extended Attributes",
"Send Only": "Invia Soltanto",
"Send Ownership": "Send Ownership",
"Set Ignores on Added Folder": "Imposta Esclusioni sulla Cartella Aggiunta",
"Settings": "Impostazioni",
"Share": "Condividi",
@ -342,6 +350,8 @@
"Stores and syncs only encrypted data. Folders on all connected devices need to be set up with the same password or be of type \"{%receiveEncrypted%}\" too.": "Memorizza e sincronizza solo i dati crittografati. Le cartelle su tutti i dispositivi collegati devono essere configurate con la stessa password o essere del tipo \"{{receiveEncrypted}}\".",
"Support": "Supporto",
"Support Bundle": "Pacchetto di supporto",
"Sync Extended Attributes": "Sync Extended Attributes",
"Sync Ownership": "Sync Ownership",
"Sync Protocol Listen Addresses": "Indirizzi di ascolto del Protocollo di Sincronizzazione",
"Sync Status": "Sync Status",
"Syncing": "Sincronizzazione in corso",

@ -124,12 +124,17 @@
"Enable NAT traversal": "NATトラバーサルを有効にする",
"Enable Relaying": "中継サーバー経由の通信を有効にする",
"Enabled": "有効",
"Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.": "Enables sending extended attributes to other devices, and applying incoming extended attributes. May require running with elevated privileges.",
"Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.": "Enables sending extended attributes to other devices, but not applying incoming extended attributes. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Extended Attributes\" is enabled.",
"Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.": "Enables sending ownership information to other devices, and applying incoming ownership information. Typically requires running with elevated privileges.",
"Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.": "Enables sending ownership to other devices, but not applying incoming ownership information. This can have a significant performance impact. Always enabled when \"Sync Ownership\" is enabled.",
"Enter a non-negative number (e.g., \"2.35\") and select a unit. Percentages are as part of the total disk size.": "0以上の数 (例: 2.35) を入力し、単位を選択してください。パーセントはディスク容量全体に対する割合です。",
"Enter a non-privileged port number (1024 - 65535).": "非特権ポート番号 (1024 - 65535) を入力してください。",
"Enter comma separated (\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\") addresses or \"dynamic\" to perform automatic discovery of the address.": "カンマ区切りのアドレス(\"tcp://ip:port\", \"tcp://host:port\")を入力するか、「dynamic」でアドレスの自動検出を行います。",
"Enter ignore patterns, one per line.": "無視するファイル名のパターンを、一行につき一条件で入力してください。",
"Enter up to three octal digits.": "Enter up to three octal digits.",
"Error": "エラー",
"Extended Attributes": "Extended Attributes",
"External": "External",
"External File Versioning": "外部バージョン管理",
"Failed Items": "失敗した項目",
@ -244,6 +249,7 @@
"Outgoing Rate Limit (KiB/s)": "上り帯域制限 (KiB/s)",
"Override": "Override",
"Override Changes": "他のデバイスの変更を上書きする",
"Ownership": "Ownership",
"Path": "パス",
"Path to the folder on the local computer. Will be created if it does not exist. The tilde character (~) can be used as a shortcut for": "ローカルコンピュータ上のフォルダーパス。フォルダーが存在しない場合は作成されます。チルダ (~) で以下のフォルダーを短縮入力できます:",
"Path where versions should be stored (leave empty for the default .stversions directory in the shared folder).": "古いバージョンを保存するパス (空欄の場合、デフォルトで共有フォルダー内の .stversions ディレクトリ)",
@ -304,7 +310,9 @@
"Select latest version": "最も新しいバージョンを選択",