You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
shadow/po/ca.po

4183 lines
131 KiB

# Shadow Catalan translation.
# Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2004, 2005, 2006.
# Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>, 2011-2012
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shadow 4.0.18\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-shadow-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-07-27 22:49+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-22 18:25+0100\n"
"Last-Translator: Innocent De Marchi <tangram.peces@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: SPAIN\n"
#, c-format
msgid ""
"Multiple entries named '%s' in %s. Please fix this with pwck or grpck.\n"
msgstr ""
"Diverses entrades de nom «%s» a %s. Corregiu això amb «pwck» o «grpck».\n"
#, c-format
msgid "crypt method not supported by libcrypt? (%s)\n"
msgstr "el mètode «crypt» no és compatible amb «libcrypt»? (%s)\n"
#, c-format
msgid "configuration error - cannot parse %s value: '%s'"
msgstr "error en la configuració - no és possible analitzar el valor %s: «%s»"
msgid "Could not allocate space for config info.\n"
msgstr "No s'ha pogut reservar espai per a la informació de configuració.\n"
#, c-format
msgid "configuration error - unknown item '%s' (notify administrator)\n"
msgstr ""
"error de configuració - element «%s» desconegut (notifiqueu-ho a "
"l'administrador)\n"
#, c-format
msgid "%s: nscd did not terminate normally (signal %d)\n"
msgstr "%s: nscd no ha acabat correctament (senyal %d)\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: nscd exited with status %d\n"
msgstr "%s: «nscd» ha sortit amb l'estat %d"
msgid "Password: "
msgstr "Contrasenya: "
#, c-format
msgid "%s's Password: "
msgstr "Contrasenya de l'usuari %s: "
#, fuzzy
#| msgid "Cannot open audit interface - aborting.\n"
msgid "Cannot open audit interface.\n"
msgstr "No es pot obrir la interfície d'auditoria - cancel·lant.\n"
#, c-format
msgid "%s: can not get previous SELinux process context: %s\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "[libsemanage]: %s\n"
msgstr "[libsemanage]: %s\n"
#, c-format
msgid "Cannot create SELinux management handle\n"
msgstr "No es pot generar l'identificador de gestió SELinux\n"
#, c-format
msgid "SELinux policy not managed\n"
msgstr "No és possible gestionar la directiva SELinux\n"
#, c-format
msgid "Cannot read SELinux policy store\n"
msgstr "No es pot llegir el magatzem de directives de SELinux\n"
#, c-format
msgid "Cannot establish SELinux management connection\n"
msgstr "No es pot establir la connexió de gestió SELinux\n"
#, c-format
msgid "Cannot begin SELinux transaction\n"
msgstr "No es pot iniciar la transacció SELinux\n"
#, c-format
msgid "Could not query seuser for %s\n"
msgstr "No es pot consultar el «seuser» per a %s\n"
#, c-format
msgid "Could not set serange for %s\n"
msgstr "No s'ha pogut definir el «serange» per a %s\n"
#, c-format
msgid "Could not set sename for %s\n"
msgstr "No es pot establir «sename» per a %s.\n"
#, c-format
msgid "Could not modify login mapping for %s\n"
msgstr "No es pot modificar el mapatge d'inici de sessió per a %s\n"
#, c-format
msgid "Cannot create SELinux login mapping for %s\n"
msgstr "No es pot generar el mapatge d'inici de sessió SELinux per a %s\n"
#, c-format
msgid "Could not set name for %s\n"
msgstr "No s'ha pogut establir el nom per a %s\n"
#, c-format
msgid "Could not set SELinux user for %s\n"
msgstr "No s'ha pogut establir l'usuari SELinux per a %s\n"
#, c-format
msgid "Could not add login mapping for %s\n"
msgstr "No s'ha pogut afegir l'assignació de connexió per a %s\n"
#, c-format
msgid "Cannot init SELinux management\n"
msgstr "No es pot iniciar el gestor SELinux\n"
#, c-format
msgid "Cannot create SELinux user key\n"
msgstr "No es pot generar la clau SELinux de l'usuari.\n"
#, c-format
msgid "Cannot verify the SELinux user\n"
msgstr "No es pot verificar l'usuari de SELinux\n"
#, c-format
msgid "Cannot modify SELinux user mapping\n"
msgstr "No es pot modificar l'assignació d'usuaris de SELinux\n"
#, c-format
msgid "Cannot add SELinux user mapping\n"
msgstr "No es pot afegir l'assignació de l'usuari de SELinux\n"
#, c-format
msgid "Cannot commit SELinux transaction\n"
msgstr "No es pot validar la transacció SELinux\n"
#, c-format
msgid "Login mapping for %s is not defined, OK if default mapping was used\n"
msgstr ""
"L'assignació d'inici de sessió per a %s no està definida, seleccionau «OK» "
"si s'utilitzava l'assignació per defecte\n"
#, c-format
msgid "Login mapping for %s is defined in policy, cannot be deleted\n"
msgstr ""
"L'assignació d'inici de sessió per a %s està definida a la directiva de "
"seguretat, no és possible eliminar-la\n"
#, c-format
msgid "Could not delete login mapping for %s"
msgstr "No es pot eliminar el mapatge d'inici de sessió per a %s"
#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr "%s: s'ha exhaurit la memòria\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot stat %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot generar el fitxer %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: %s is neither a directory, nor a symlink.\n"
msgstr "%s: %s no és ni un directori ni un enllaç simbòlic.\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot read symbolic link %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot llegir l'enllaç simbòlic %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Suspiciously long symlink: %s\n"
msgstr "%s: enllaç simbòlic sospitosament llarg: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear el directori %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot change owner of %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot canviar el propietari de %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot change mode of %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot canviar el mode de %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: unlink: %s: %s\n"
msgstr "%s: desvincular: %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot remove directory %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el directori %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot rename %s to %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot reanomenar %s a %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot remove %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot create symbolic link %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot generar l'enllaç simbòlic %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot change owners of %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot canviar els propietaris de %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot lstat %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot «lstat» %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Warning, user %s has no tcb shadow file.\n"
msgstr "%s: advertència, els usuaris %s no tenen el fitxer «tcb shadow».\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: Emergency: %s's tcb shadow is not a regular file with st_nlink=1.\n"
"The account is left locked.\n"
msgstr ""
"%s: emergència: el fitxer «tcb sahdow» %s no és un fitxer regular amb "
"st_nlink=1.\n"
"El compte queda bloquejat.\n"
#, c-format
msgid "%s: mkdir: %s: %s\n"
msgstr "%s: reanomena: %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot open %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer %s: %s\n"
#, c-format
msgid "Warning: unknown group %s\n"
msgstr "Avís: el grup %s és desconegut\n"
msgid "Warning: too many groups\n"
msgstr "Avís: hi ha massa grups\n"
msgid "Your password has expired."
msgstr "La vostra contrasenya ha caducat."
msgid "Your password is inactive."
msgstr "La vostra contrasenya està inactiva."
msgid "Your login has expired."
msgstr "El vostre accés ha caducat."
msgid " Contact the system administrator."
msgstr " Contacteu amb l'administrador del sistema."
msgid " Choose a new password."
msgstr " Escolliu una nova contrasenya."
msgid "You must change your password."
msgstr "Ha de canviar la contrasenya."
#, c-format
msgid "Your password will expire in %ld days.\n"
msgstr "La vostra contrasenya caduca en %ld dies.\n"
msgid "Your password will expire tomorrow."
msgstr "La vostra contrasenya caduca demà."
msgid "Your password will expire today."
msgstr "La vostra contrasenya caduca avui."
msgid "Cannot open audit interface - aborting.\n"
msgstr "No es pot obrir la interfície d'auditoria - cancel·lant.\n"
#, c-format
msgid "Unable to change owner or mode of tty stdin: %s"
msgstr ""
"No es pot canviar el propietari o la manera d'entrada estàndard de «tty»: %s"
#, c-format
msgid "%s: failed to unlock %s\n"
msgstr "%s: ha fallat el desbloqueig de %s\n"
#, c-format
msgid "%s: "
msgstr "%s: "
msgid ": "
msgstr ": "
msgid "Environment overflow\n"
msgstr "Desbordament d'entorn\n"
#, c-format
msgid "You may not change $%s\n"
msgstr "No podeu canviar $%s\n"
#, c-format
msgid ""
"%d failure since last login.\n"
"Last was %s on %s.\n"
msgid_plural ""
"%d failures since last login.\n"
"Last was %s on %s.\n"
msgstr[0] ""
"S'ha produït %d fallada des de l'últim accés.\n"
"L'últim va ser %s en %s.\n"
msgstr[1] ""
"S'han produït %d fallades des de l'últim accés.\n"
"L'últim va ser %s en %s.\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: Invalid configuration: SYS_GID_MIN (%lu), GID_MIN (%lu), SYS_GID_MAX "
"(%lu)\n"
msgstr ""
"%s: Configuració incorrecta: SYS_GID_MIN (%lu), GID_MIN (%lu), SYS_GID_MAX "
"(%lu)\n"
#, c-format
msgid "%s: Invalid configuration: GID_MIN (%lu), GID_MAX (%lu)\n"
msgstr "%s: Configuració incorrecta: GID_MIN (%lu), GID_MAX (%lu)\n"
#, c-format
msgid "%s: Encountered error attempting to use preferred GID: %s\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "%s: failed to allocate memory: %s\n"
msgstr "%s: no es pot assignar memòria: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: Can't get unique system GID (no more available GIDs)\n"
msgid ""
"%s: Can't get unique system GID (%s). Suppressing additional messages.\n"
msgstr ""
"%s: no es pot obtenir un GID de sistema únic (no hi ha més GID disponibles)\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: Can't get unique GID (no more available GIDs)\n"
msgid "%s: Can't get unique GID (%s). Suppressing additional messages.\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir un GID únic (no hi ha més GID disponibles)\n"
#, c-format
msgid "%s: Can't get unique GID (no more available GIDs)\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir un GID únic (no hi ha més GID disponibles)\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s: Invalid configuration: SYS_GID_MIN (%lu), GID_MIN (%lu), SYS_GID_MAX "
#| "(%lu)\n"
msgid ""
"%s: Invalid configuration: SUB_GID_MIN (%lu), SUB_GID_MAX (%lu), "
"SUB_GID_COUNT (%lu)\n"
msgstr ""
"%s: Configuració incorrecta: SYS_GID_MIN (%lu), GID_MIN (%lu), SYS_GID_MAX "
"(%lu)\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Can't get unique subordinate GID range\n"
msgstr "%s: no es pot generar l'usuari\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s: Invalid configuration: SYS_UID_MIN (%lu), UID_MIN (%lu), SYS_UID_MAX "
#| "(%lu)\n"
msgid ""
"%s: Invalid configuration: SUB_UID_MIN (%lu), SUB_UID_MAX (%lu), "
"SUB_UID_COUNT (%lu)\n"
msgstr ""
"%s: Configuració incorrecta: SYS_UID_MIN (%lu), UID_MIN (%lu), SYS_UID_MAX "
"(%lu)\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Can't get unique subordinate UID range\n"
msgstr "%s: no es pot generar l'usuari\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: Invalid configuration: SYS_UID_MIN (%lu), UID_MIN (%lu), SYS_UID_MAX "
"(%lu)\n"
msgstr ""
"%s: Configuració incorrecta: SYS_UID_MIN (%lu), UID_MIN (%lu), SYS_UID_MAX "
"(%lu)\n"
#, c-format
msgid "%s: Invalid configuration: UID_MIN (%lu), UID_MAX (%lu)\n"
msgstr "%s: Configuració incorrecta: UID_MIN (%lu), UID_MAX (%lu)\n"
#, c-format
msgid "%s: Encountered error attempting to use preferred UID: %s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: Can't get unique system UID (no more available UIDs)\n"
msgid ""
"%s: Can't get unique system UID (%s). Suppressing additional messages.\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir un UID únic (no hi ha més UID disponibles)\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: Can't get unique UID (no more available UIDs)\n"
msgid "%s: Can't get unique UID (%s). Suppressing additional messages.\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir un GID únic (no hi ha més GID disponibles)\n"
#, c-format
msgid "%s: Can't get unique UID (no more available UIDs)\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir un GID únic (no hi ha més GID disponibles)\n"
#, c-format
msgid "%s: Not enough arguments to form %u mappings\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: Authentication failure\n"
msgid "%s: Memory allocation failure\n"
msgstr "%s: l'autenticació ha fallat\n"
#, c-format
msgid "%s: subuid overflow detected.\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: invalid field '%s'\n"
msgid "%s: Invalid map file %s specified\n"
msgstr "%s: el camp «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: Could not prctl(PR_SET_KEEPCAPS)\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Could not set name for %s\n"
msgid "%s: Could not seteuid to %d\n"
msgstr "No s'ha pogut establir el nom per a %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Could not set name for %s\n"
msgid "%s: Could not set caps\n"
msgstr "No s'ha pogut establir el nom per a %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: can't open file\n"
msgid "%s: snprintf failed!\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: line %d: chown %s failed: %s\n"
msgid "%s: open of %s failed: %s\n"
msgstr ""
"%s: línia %d: no s'ha pogut canviar el propietari (ordre «chown») %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: line %d: chown %s failed: %s\n"
msgid "%s: write to %s failed: %s\n"
msgstr ""
"%s: línia %d: no s'ha pogut canviar el propietari (ordre «chown») %s: %s\n"
msgid "Too many logins.\n"
msgstr "Massa entrades.\n"
msgid "You have new mail."
msgstr "Teniu correu nou."
msgid "No mail."
msgstr "No hi ha correu."
msgid "You have mail."
msgstr "Teniu correu."
msgid "no change"
msgstr "no hi ha canvis"
msgid "a palindrome"
msgstr "un palíndrom"
msgid "case changes only"
msgstr "només canvis de majúscules/minúscules"
msgid "too similar"
msgstr "massa similar"
msgid "too simple"
msgstr "massa senzilla"
msgid "rotated"
msgstr "rotada"
msgid "too short"
msgstr "massa curta"
#, c-format
msgid "Bad password: %s. "
msgstr "La contrasenya és incorrecta: %s."
#, c-format
msgid "passwd: pam_start() failed, error %d\n"
msgstr "passwd: pam_start() ha fallat, error %d\n"
#, c-format
msgid "passwd: %s\n"
msgstr "passwd: %s\n"
msgid "passwd: password unchanged\n"
msgstr "passwd: contrasenya sense canvis\n"
msgid "passwd: password updated successfully\n"
msgstr "passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament\n"
#, c-format
msgid "%s: PAM modules requesting echoing are not supported.\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: repository %s not supported\n"
msgid "%s: conversation type %d not supported.\n"
msgstr "%s: el dipòsit %s no és admès\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: pam_start: error %d\n"
msgid "%s: (user %s) pam_start failure %d\n"
msgstr "%s: pam_start: error %d\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "passwd: pam_start() failed, error %d\n"
msgid ""
"%s: (user %s) pam_chauthtok() failed, error:\n"
"%s\n"
msgstr "passwd: pam_start() ha fallat, error %d\n"
#, c-format
msgid "Incorrect password for %s.\n"
msgstr "La contrasenya és incorrecta per a «%s».\n"
#, c-format
msgid "%s: multiple --root options\n"
msgstr "%s: múltiples opcions «--root»\n"
#, c-format
msgid "%s: option '%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: l'opció '%s' requereix un argument\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
msgstr "%s: ha fallat la rebaixa de privilegis (%s)\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: invalid chroot path '%s'\n"
msgid "%s: invalid chroot path '%s', only absolute paths are supported.\n"
msgstr "%s: camí «chroot» incorrecta «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot access chroot directory %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot accedir al directori «chroot» %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: cannot chdir to chroot directory %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot accedir al directori «chroot» %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: unable to chroot to directory %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot executar «chroot» en el directori %s: %s\n"
#, c-format
msgid "Unable to obtain random bytes.\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"Invalid ENCRYPT_METHOD value: '%s'.\n"
"Defaulting to DES.\n"
msgstr ""
"Valor incorrecta d'ENCRYPT_METHOD: «%s».\n"
"Valor per defecte a DES.\n"
#, c-format
msgid ""
"Unable to generate a salt from setting \"%s\", check your settings in "
"ENCRYPT_METHOD and the corresponding configuration for your selected hash "
"method.\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Unable to cd to '%s'\n"
msgstr "No es pot canviar al directori «%s»\n"
msgid "No directory, logging in with HOME=/"
msgstr "No hi ha directori, s'està iniciant sessió amb HOME=/"
#, c-format
msgid "Cannot execute %s"
msgstr "No es pot executar %s"
#, c-format
msgid "Invalid root directory '%s'\n"
msgstr "El directori arrel «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "Can't change root directory to '%s'\n"
msgstr "No es pot canviar el directori arrel a «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: user %s is currently logged in\n"
msgstr "%s: l'usuari %s està actualment dins el sistema\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: user %s is currently logged in\n"
msgid "%s: user %s is currently used by process %d\n"
msgstr "%s: l'usuari %s està actualment dins el sistema\n"
msgid "Unable to determine your tty name."
msgstr "No s'ha pogut determinar el nom del vostre tty."
msgid "No"
msgstr "No"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] LOGIN\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] USUARI\n"
"\n"
"Opcions:\n"
msgid ""
" -d, --lastday LAST_DAY set date of last password change to "
"LAST_DAY\n"
msgstr ""
" -d, --lastday ÚLTIM_DIA estableix la data de l'últim canvi de "
"contrasenya\n"
" a ÚLTIM_DIA\n"
msgid ""
" -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE\n"
msgstr ""
" -E, --expiredate DATA_EXPIRACIÓ\n"
" estableix la data de caducitat del\n"
" compte a DATA_EXPIRACIÓ\n"
msgid " -h, --help display this help message and exit\n"
msgstr " -h, --help mostra aquesta ajuda i acaba\n"
#, fuzzy
#| msgid " -g, --group edit group database\n"
msgid " -i, --iso8601 use YYYY-MM-DD when printing dates\n"
msgstr " -g, --group edita la base de dades del grup\n"
msgid ""
" -I, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration\n"
" to INACTIVE\n"
msgstr ""
" -I, --inactive INACTIVA estableix la contrasenya com inactiva "
"després\n"
" de INACTIVA dies de caducitat \n"
msgid " -l, --list show account aging information\n"
msgstr ""
" -l, --list mostra informació d'envelliment del compte\n"
msgid ""
" -m, --mindays MIN_DAYS set minimum number of days before password\n"
" change to MIN_DAYS\n"
msgstr ""
" -m, --mindays DIES_MÍN estableix el número mínim de dies abans\n"
" del canvi de contrasenya a DIES_MÍN\n"
#, fuzzy
msgid ""
" -M, --maxdays MAX_DAYS set maximum number of days before password\n"
" change to MAX_DAYS\n"
msgstr ""
" -M, --maxdays DIES_MÀX estableix el número màxim de dies abans\n"
" del canvi de contrasenya a DIES_MÀX\n"
msgid " -R, --root CHROOT_DIR directory to chroot into\n"
msgstr ""
" -R, --root CHROOT_DIR fes «chroot» en el directori CHROOT_DIR \n"
msgid ""
" -W, --warndays WARN_DAYS set expiration warning days to WARN_DAYS\n"
msgstr ""
" -W, --warndays DIES_AVÍS estableix els dies d'avís de caducitat\n"
" a DIES_AVÍS\n"
msgid "Enter the new value, or press ENTER for the default"
msgstr "Introduïu el nou valor, o premeu INTRO per al predeterminat"
msgid "Minimum Password Age"
msgstr "Duració mínima de la contrasenya"
msgid "Maximum Password Age"
msgstr "Duració màxima de la contrasenya"
msgid "Last Password Change (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Últim canvi de contrasenya (AAAA-MM-DD)"
msgid "Password Expiration Warning"
msgstr "Avís de caducitat de la contrasenya"
msgid "Password Inactive"
msgstr "Contrasenya inactiva"
msgid "Account Expiration Date (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Data de caducitat per al compte (AAAA-MM-YY)"
msgid "Last password change\t\t\t\t\t: "
msgstr "Últim canvi de contrasenya\t\t\t\t: "
msgid "never"
msgstr "mai"
msgid "password must be changed"
msgstr "s'ha de canviar la contrasenya"
msgid "Password expires\t\t\t\t\t: "
msgstr "La contrasenya caduca\t\t\t\t\t: "
msgid "Password inactive\t\t\t\t\t: "
msgstr "Contrasenya inactiva\t\t\t\t\t: "
msgid "Account expires\t\t\t\t\t\t: "
msgstr "El compte caduca\t\t\t\t\t: "
#, c-format
msgid "Minimum number of days between password change\t\t: %ld\n"
msgstr "Número mínim de dies entre canvis de contrasenya\t\t: %ld\n"
#, c-format
msgid "Maximum number of days between password change\t\t: %ld\n"
msgstr "Número màxim de dies entre canvis de contrasenya\t\t: %ld\n"
#, c-format
msgid "Number of days of warning before password expires\t: %ld\n"
msgstr "Número de dies d'avís abans que la contrasenya caduqui\t: %ld\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid date '%s'\n"
msgstr "%s: la data «%s» no és vàlida\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid numeric argument '%s'\n"
msgstr "%s: l'argument numèric «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: do not include \"l\" with other flags\n"
msgstr "%s: no inclogueu «l» amb altres assenyaladors\n"
#, c-format
msgid "%s: Permission denied.\n"
msgstr "%s: S'ha denegat el permís.\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot determine your user name.\n"
msgstr "%s: No es pot determinar el seu nom d'usuari.\n"
#, c-format
msgid "%s: PAM: %s\n"
msgstr "%s: PAM: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot lock %s; try again later.\n"
msgstr "%s: no es pot blocar %s, intenteu-ho més tard\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot open %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer %s\n"
#, c-format
msgid "%s: failure while writing changes to %s\n"
msgstr "%s: fallada en escriure els canvis a: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to prepare the new %s entry '%s'\n"
msgstr "%s: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: the shadow password file is not present\n"
msgstr "%s: el fitxer de contrasenyes ombra no és present\n"
#, c-format
msgid "%s: user '%s' does not exist in %s\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» no existeix a %s\n"
#, c-format
msgid "Changing the aging information for %s\n"
msgstr "S'està canviant la informació de caducitat per a %s\n"
#, c-format
msgid "%s: error changing fields\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en canviar els camps\n"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [LOGIN]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] [LOGIN]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
msgid " -f, --full-name FULL_NAME change user's full name\n"
msgstr " -f, --full-name FULL_NAME canviar el nom complet de l'usuari\n"
msgid " -h, --home-phone HOME_PHONE change user's home phone number\n"
msgstr ""
" -h, --home-phone HOME_PHONE canvia el número de telèfon domestic de "
"l'usuari\n"
msgid " -o, --other OTHER_INFO change user's other GECOS information\n"
msgstr ""
" -o, --other OTHER_INFO canvia altres informacions «GECOS» de "
"l'usuari\n"
msgid " -r, --room ROOM_NUMBER change user's room number\n"
msgstr ""
" -r, --room ROOM_NUMBER canviar el número d'espai de l'usuari\n"
msgid " -u, --help display this help message and exit\n"
msgstr ""
" -u, --help mostra aquest missatge d'ajuda i surt\n"
msgid " -w, --work-phone WORK_PHONE change user's office phone number\n"
msgstr ""
" -w, --work-phone WORK_PHONE canvia el número de telèfon del treball de "
"l'usuari\n"
msgid "Full Name"
msgstr "Nom complet"
#, c-format
msgid "\t%s: %s\n"
msgstr "\t%s: %s\n"
msgid "Room Number"
msgstr "Número d'espai"
msgid "Work Phone"
msgstr "Telèfon de la feina"
msgid "Home Phone"
msgstr "Telèfon de casa"
msgid "Other"
msgstr "Altre"
#, c-format
msgid "%s: fields too long\n"
msgstr "%s: els camps són massa llargs\n"
msgid "Cannot change ID to root.\n"
msgstr "No es pot canviar l'ID al de root.\n"
#, c-format
msgid "%s: name with non-ASCII characters: '%s'\n"
msgstr "%s: nom amb caràcters que no són ASCII: «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid name: '%s'\n"
msgstr "%s: el nom no és vàlid: «%s»\n"
# traducció dubtosa
#, c-format
msgid "%s: room number with non-ASCII characters: '%s'\n"
msgstr "%s: número d'habitació amb caràcters que no són ASCII: «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid room number: '%s'\n"
msgstr "%s: el número d'habitació no és vàlid: «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid work phone: '%s'\n"
msgstr "%s: el telèfon de la feina no és vàlid: «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid home phone: '%s'\n"
msgstr "%s: el telèfon de casa no és vàlid: «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: '%s' contains non-ASCII characters\n"
msgstr "%s: «%s» conté caràcters que no són ASCII\n"
#, c-format
msgid "%s: '%s' contains illegal characters\n"
msgstr "%s: «%s» conté caràcters no permesos\n"
#, c-format
msgid "%s: user '%s' does not exist\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» no existeix\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot change user '%s' on NIS client.\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut canviar l'usuari «%s» al client NIS.\n"
#, c-format
msgid "%s: '%s' is the NIS master for this client.\n"
msgstr "%s: «%s» és el mestre NIS per a aquest client.\n"
#, c-format
msgid "Changing the user information for %s\n"
msgstr "S'està canviant la informació d'usuari per a %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
#, c-format
msgid " -c, --crypt-method METHOD the crypt method (one of %s)\n"
msgstr " -c, --crypt-method METHOD el mètode de xifratge (un de %s)\n"
msgid " -e, --encrypted supplied passwords are encrypted\n"
msgstr ""
" -e, --encrypted les contrasenyes subministrades són "
"xifrades\n"
msgid ""
" -m, --md5 encrypt the clear text password using\n"
" the MD5 algorithm\n"
msgstr ""
" -m, --md5 encriptar la contrasenya en text clar amb\n"
" l'algorisme MD5\n"
# traducció dubtosa
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " -s, --sha-rounds number of SHA rounds for the SHA*\n"
#| " crypt algorithms\n"
msgid ""
" -s, --sha-rounds number of rounds for the SHA, BCRYPT\n"
" or YESCRYPT crypt algorithms\n"
msgstr ""
" -s, --sha-rounds nombre de passos SHA pel\n"
" algorisme de xifratge SHA*\n"
#, c-format
msgid "%s: %s flag is only allowed with the %s flag\n"
msgstr "%s: el senyalador %s només és permet amb el senyalador %s\n"
#, c-format
msgid "%s: the -c, -e, and -m flags are exclusive\n"
msgstr "%s: els senyaladors -c, -e, i -m són exclusius\n"
#, c-format
msgid "%s: unsupported crypt method: %s\n"
msgstr "%s: mètode de xifratge no està implementat: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: line too long\n"
msgstr "%s: línia %d: la línia és massa llarga\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: missing new password\n"
msgstr "%s: línia %d: manca la nova contrasenya\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to crypt password with salt '%s': %s\n"
msgstr "%s: Error en escriure %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: group '%s' does not exist\n"
msgstr "%s: línia %d: el grup «%s» no existeix\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: failed to prepare the new %s entry '%s'\n"
msgstr "%s: línia %d: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: error detected, changes ignored\n"
msgstr "%s: s'ha detectat un error, els canvis s'han ignorat\n"
#, c-format
msgid "%s: (line %d, user %s) password not changed\n"
msgstr "%s: (línia %d, usuari %s) contrasenya sense canviar\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: user '%s' does not exist\n"
msgstr "%s: línia %d: l'usuari «%s» no existeix\n"
msgid " -s, --shell SHELL new login shell for the user account\n"
msgstr ""
" -s, --shell INTÈRPRET nou intèrpret d'accés per al compte "
"d'usuari\n"
msgid "Login Shell"
msgstr "Intèrpret d'accés"
#, c-format
msgid "You may not change the shell for '%s'.\n"
msgstr "No podeu canviar l'intèrpret («shell») per a «%s».\n"
#, c-format
msgid "Changing the login shell for %s\n"
msgstr "S'està canviant l'intèrpret d'accés per a %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Invalid entry: %s\n"
msgstr "%s: L'entrada no és vàlida: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: %s is an invalid shell\n"
msgstr "%s: %s no és un intèrpret («shell») vàlid.\n"
#, c-format
msgid "%s: Warning: %s does not exist\n"
msgstr "%s: Advertència: %s no existeix\n"
#, c-format
msgid "%s: Warning: %s is not executable\n"
msgstr "%s: Advertència: %s no és executable\n"
msgid " -c, --check check the user's password expiration\n"
msgstr ""
" -c, --check comprova la caducitat de la contrasenya de "
"l'usuari\n"
msgid ""
" -f, --force force password change if the user's "
"password\n"
" is expired\n"
msgstr ""
" -f, --force força el canvi de la contrasenya de "
"l'usuari\n"
" si ha caducat\n"
#, c-format
msgid "%s: options %s and %s conflict\n"
msgstr "%s: opcions %s i %s conflictes\n"
#, c-format
msgid "%s: unexpected argument: %s\n"
msgstr "%s: no s'esperava l'argument: %s\n"
msgid " -a, --all display faillog records for all users\n"
msgstr ""
" -a, --all mostra els registres «faillog» per a tots "
"els usuaris\n"
msgid ""
" -l, --lock-secs SEC after failed login lock account for SEC "
"seconds\n"
msgstr ""
" -l, --lock-secs SEC després d'una identificació fallida, "
"bloqueja el compte durant SEC segons\n"
msgid ""
" -m, --maximum MAX set maximum failed login counters to MAX\n"
msgstr ""
" -m, --maximum MAX estableix el nombre màxim d'identificacions "
"fallides a MAX\n"
msgid " -r, --reset reset the counters of login failures\n"
msgstr ""
" -r, --reset restableix els comptadors d'errors "
"d'identificació\n"
msgid ""
" -t, --time DAYS display faillog records more recent than "
"DAYS\n"
msgstr ""
" -t, --time DAYS mostra els registres «faillog» de menys de "
"DAYS dies\n"
msgid ""
" -u, --user LOGIN/RANGE display faillog record or maintains failure\n"
" counters and limits (if used with -r, -m,\n"
" or -l) only for the specified LOGIN(s)\n"
msgstr ""
" -u, --user LOGIN/RANGE mostra el registre «faillog» o manté els "
"comptadors\n"
" de fallides i els límits (si s'utilitza amb "
"-r, -m,\n"
" o -i) només per l'identificador/s LOGIN "
"especificats\n"
#, c-format
msgid "%s: Failed to get the entry for UID %lu\n"
msgstr "%s: No s'ha pogut obtenir l'entrada de la UID %lu\n"
msgid "Login Failures Maximum Latest On\n"
msgstr "Usuari Fallades Màxim Últim A\n"
#, c-format
msgid " [%lus left]"
msgstr " [%lus restants]"
#, c-format
msgid " [%lds lock]"
msgstr " [blocat %lds]"
#, c-format
msgid "%s: Failed to reset fail count for UID %lu\n"
msgstr ""
"%s: Ha fallat el restabliment del recompte de fallades per a l'UID %lu\n"
#, c-format
msgid "%s: Failed to set max for UID %lu\n"
msgstr "%s: S'ha produït un error en establir el màxim per a l'UID %lu\n"
#, c-format
msgid "%s: Failed to set locktime for UID %lu\n"
msgstr "%s: Errada en establir «locktime» per a l'UID %lu\n"
#, c-format
msgid "%s: Unknown user or range: %s\n"
msgstr "%s: Usuari o rang desconegut: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot get the size of %s: %s\n"
msgstr "%s: No es pot obtenir la mida de %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Failed to write %s: %s\n"
msgstr "%s: Error en escriure %s: %s\n"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [option] GROUP\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] GRUP\n"
"\n"
"Opcions:\n"
msgid " -a, --add USER add USER to GROUP\n"
msgstr " -a, --add USER afegir USER al GROUP\n"
msgid " -d, --delete USER remove USER from GROUP\n"
msgstr " -d, --delete USER elimina USER del GROUP\n"
msgid " -Q, --root CHROOT_DIR directory to chroot into\n"
msgstr ""
" -Q, --root CHROOT_DIR fes «chroot» en el directori CHROOT_DIR\n"
msgid " -r, --remove-password remove the GROUP's password\n"
msgstr ""
" -r, --remove-password elimina la contrasenya del grup GROUP\n"
msgid ""
" -R, --restrict restrict access to GROUP to its members\n"
msgstr ""
" -R, --restrict restringeix l'accés als membres del grup "
"GROUP\n"
msgid " -M, --members USER,... set the list of members of GROUP\n"
msgstr ""
" -M, --members USER,... estableix el llistat de membres del grup "
"GROUP\n"
msgid ""
" -A, --administrators ADMIN,...\n"
" set the list of administrators for GROUP\n"
msgstr ""
" -A, --administrators ADMIN,...\n"
" estableix la llista d'administradors del "
"grup GROUP\n"
msgid "Except for the -A and -M options, the options cannot be combined.\n"
msgstr ""
"Amb l'excepció de les opcions «-A» i «-M», no és possible combinar opcions.\n"
msgid "The options cannot be combined.\n"
msgstr "No es pot combinar opcions.\n"
#, c-format
msgid "%s: shadow group passwords required for -A\n"
msgstr "%s: es requereixen contrasenyes ombra de grups per a «-A»\n"
#, c-format
msgid "%s: group '%s' does not exist in %s\n"
msgstr "%s: el grup «%s» no existeix a %s\n"
#, c-format
msgid "%s: failure while closing read-only %s\n"
msgstr "%s: Error durant el tancament (en mode de lectura) de %s\n"
#, c-format
msgid "Changing the password for group %s\n"
msgstr "S'està canviant la contrasenya per al grup %s\n"
msgid "New Password: "
msgstr "Nova contrasenya: "
msgid "Re-enter new password: "
msgstr "Tornau a escriure la nova contrasenya: "
msgid "They don't match; try again"
msgstr "No coincideixen; intenteu-ho de nou."
#, c-format
msgid "%s: Try again later\n"
msgstr "%s: Intenteu-ho de nou més tard.\n"
#, c-format
msgid "Adding user %s to group %s\n"
msgstr "S'està afegint l'usuari %s al grup %s\n"
#, c-format
msgid "Removing user %s from group %s\n"
msgstr "S'està eliminant l'usuari %s del grup %s\n"
#, c-format
msgid "%s: user '%s' is not a member of '%s'\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» no és membre de %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Not a tty\n"
msgstr "%s: No és un tty\n"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] GROUP\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] GRUP\n"
"\n"
"Opcions:\n"
msgid ""
" -f, --force exit successfully if the group already "
"exists,\n"
" and cancel -g if the GID is already used\n"
msgstr ""
" -f, --force sortir correctament si el grup ja existeix,\n"
" i calcel·lar «-g» si ja s'utilitza el GID\n"
msgid " -g, --gid GID use GID for the new group\n"
msgstr " -g, --gid GID fes servir GID pel nou grup\n"
msgid " -K, --key KEY=VALUE override /etc/login.defs defaults\n"
msgstr ""
" -K, --key KEY=VALUE substitueix els valors predeterminats de «/"
"etc/login.defs»\n"
msgid ""
" -o, --non-unique allow to create groups with duplicate\n"
" (non-unique) GID\n"
msgstr ""
" -o, --non-unique permet crear grups amb duplicats\n"
" (no únics) GID\n"
msgid ""
" -p, --password PASSWORD use this encrypted password for the new "
"group\n"
msgstr ""
" -p, --password PASSWORD fes servir aquesta contrasenya xifrada pel "
"nou grup\n"
msgid " -r, --system create a system account\n"
msgstr " -r, --system genera un compte del sistema\n"
#, fuzzy
#| msgid " -R, --root CHROOT_DIR directory to chroot into\n"
msgid " -P, --prefix PREFIX_DI directory prefix\n"
msgstr ""
" -R, --root CHROOT_DIR fes «chroot» en el directori CHROOT_DIR \n"
#, fuzzy
#| msgid " -l, --list list the members of the group\n"
msgid " -U, --users USERS list of user members of this group\n"
msgstr " -l, --list llista els membres del grup\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid user name '%s'\n"
msgid "Invalid member username %s\n"
msgstr "el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: '%s' is not a valid group name\n"
msgstr "%s: «%s» no és un nom de grup vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid group ID '%s'\n"
msgstr "%s: l'ID de grup «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: -K requires KEY=VALUE\n"
msgstr "%s: «-K» requereix CLAU=VALOR\n"
#, c-format
msgid "%s: group '%s' already exists\n"
msgstr "%s: el grup «%s» ja existeix\n"
#, c-format
msgid "%s: GID '%lu' already exists\n"
msgstr "%s: el GID '%lu ja existeix\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot setup cleanup service.\n"
msgstr "%s: no es pot configurar el servei de neteja.\n"
msgid ""
" -P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/"
"* files\n"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid ""
" -f, --force delete group even if it is the primary group "
"of a user\n"
msgstr ""
" -r, --reset restableix els comptadors d'errors "
"d'identificació\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot remove entry '%s' from %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar l'entrada «%s» de %s\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot remove the primary group of user '%s'\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el grup primari de l'usuari «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: group '%s' does not exist\n"
msgstr "%s: el grup «%s» no existeix\n"
#, c-format
msgid "%s: group '%s' is a NIS group\n"
msgstr "%s: el grup «%s» és un grup NIS.\n"
#, c-format
msgid "%s: %s is the NIS master\n"
msgstr "%s: %s és el mestre NIS\n"
#, c-format
msgid "%s: user '%s' is already a member of '%s'\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» és membre de %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Out of memory. Cannot update %s.\n"
msgstr "%s: s'ha exhaurit la memòria. No es pot actualitzar %s.\n"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [action]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] [acció]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
msgid ""
" -g, --group groupname change groupname instead of the user's "
"group\n"
" (root only)\n"
msgstr ""
" -g, --group groupname canvia el nom de grup en lloc del grup de "
"l'usuari\n"
" (només «root»)\n"
msgid "\n"
msgstr "\n"
msgid "Actions:\n"
msgstr "Accions:\n"
msgid ""
" -a, --add username add username to the members of the group\n"
msgstr ""
" -a, --add username afegeix el nom d'usuari als membres del "
"grup\n"
msgid ""
" -d, --delete username remove username from the members of the "
"group\n"
msgstr ""
" -d, --delete username elimina el nom d'usuari dels membres del "
"grup\n"
msgid " -p, --purge purge all members from the group\n"
msgstr " -p, --purge elimina tots els membres del grup\n"
msgid " -l, --list list the members of the group\n"
msgstr " -l, --list llista els membres del grup\n"
#, c-format
msgid "%s: your groupname does not match your username\n"
msgstr "%s: el seu nom de grup no concorda amb el seu nom d'usuari\n"
#, c-format
msgid "%s: only root can use the -g/--group option\n"
msgstr "%s:només l'usuari «root» pot fer servir l'opció -g/--group\n"
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " -a, --append append the user to the supplemental "
#| "GROUPS\n"
#| " mentioned by the -G option without "
#| "removing\n"
#| " the user from other groups\n"
msgid ""
" -a, --append append the users mentioned by -U option to "
"the group \n"
" without removing existing user members\n"
msgstr ""
" -a, --append afegeix l'usuari als GRUPS addicionals\n"
" llistats amb la opció -G sense eliminar-los\n"
" d'altres grups\n"
msgid " -g, --gid GID change the group ID to GID\n"
msgstr " -g, --gid GID canvia l'ID del grup per GID\n"
msgid " -n, --new-name NEW_GROUP change the name to NEW_GROUP\n"
msgstr " -n, --new-name NEW_GROUP canvia el nom del grup per NEW_GROUP\n"
msgid ""
" -o, --non-unique allow to use a duplicate (non-unique) GID\n"
msgstr ""
" -o, --non-unique permet utilitzar un duplicat (no únics) GID\n"
msgid ""
" -p, --password PASSWORD change the password to this (encrypted)\n"
" PASSWORD\n"
msgstr ""
" -p, --password PASSWORD canvia la contrasenya per aquesta (xifrada)\n"
" PASSWORD\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid group name '%s'\n"
msgstr "%s: el nom de grup «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: group %s is a NIS group\n"
msgstr "%s: el grup %s no és un grup NIS\n"
#, c-format
msgid "%s: unknown user %s\n"
msgstr "%s: usuari %s desconegut\n"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [group [gshadow]]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] [grup [grup_ombra]]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [group]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] [grup]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
msgid ""
" -r, --read-only display errors and warnings\n"
" but do not change files\n"
msgstr ""
" -r, --read-only visualitza els errors i avisos\n"
" però sense canviar els fitxers\n"
msgid " -s, --sort sort entries by UID\n"
msgstr " -s, --sort ordena les entrades per UID\n"
msgid ""
" -S, --silence-warnings silence controversial/paranoid warnings\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "%s: -s and -r are incompatible\n"
msgstr "%s: «-s» i «-r» són incompatibles\n"
msgid "invalid group file entry"
msgstr "l'entrada del fitxer de grup no és vàlida"
#, c-format
msgid "delete line '%s'? "
msgstr "voleu eliminar la línia «%s»? "
msgid "duplicate group entry"
msgstr "l'entrada de grup està duplicada"
#, c-format
msgid "invalid group name '%s'\n"
msgstr "el nom de grup «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "invalid group ID '%lu'\n"
msgstr "el nom de grup «%lu» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "group %s: no user %s\n"
msgstr "grup %s: no existeix l'usuari %s\n"
#, c-format
msgid "delete member '%s'? "
msgstr "voleu eliminar el membre «%s»? "
#, c-format
msgid "no matching group file entry in %s\n"
msgstr "no hi ha cap entrada coincident al fitxer de grup en %s\n"
#, c-format
msgid "add group '%s' in %s? "
msgstr "voleu afegir el grup «%s» a %s?"
#, c-format
msgid ""
"group %s has an entry in %s, but its password field in %s is not set to 'x'\n"
msgstr ""
"el grup %s té una entrada a %s, però el seu camp de contrasenya a %s no "
"està establert a «x»\n"
msgid "invalid shadow group file entry"
msgstr "l'entrada del fitxer de grup ombra no és vàlida"
msgid "duplicate shadow group entry"
msgstr "entrada de grup ombra duplicada"
#, c-format
msgid "shadow group %s: no administrative user %s\n"
msgstr "grup ombra %s: no existeix l'usuari administratiu %s\n"
#, c-format
msgid "delete administrative member '%s'? "
msgstr "voleu eliminar el membre administratiu «%s»? "
#, c-format
msgid "shadow group %s: no user %s\n"
msgstr "grup ombra %s: no existeix l'usuari %s\n"
#, c-format
msgid "%s: the files have been updated\n"
msgstr "%s: el fitxer s'ha actualitzat\n"
#, c-format
msgid "%s: no changes\n"
msgstr "%s: no hi ha canvis\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot delete %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar %s\n"
msgid "Usage: id [-a]\n"
msgstr "Forma d'ús: id [-a]\n"
msgid " groups="
msgstr " grups="
msgid ""
" -b, --before DAYS print only lastlog records older than DAYS\n"
msgstr ""
" -b, --before DIES mostra només els registres de lastlog més\n"
" antics que DIES\n"
#, fuzzy
msgid ""
" -C, --clear clear lastlog record of an user (usable only "
"with -u)\n"
msgstr ""
" -a, --all mostra els registres «faillog» per a tots "
"els usuaris\n"
#, fuzzy
msgid ""
" -S, --set set lastlog record to current time (usable "
"only with -u)\n"
msgstr ""
" -a, --all mostra els registres «faillog» per a tots "
"els usuaris\n"
msgid ""
" -t, --time DAYS print only lastlog records more recent than "
"DAYS\n"
msgstr ""
" -t, --time DIES mostra només els registres de lastlog més\n"
" recents que DIES\n"
msgid ""
" -u, --user LOGIN print lastlog record of the specified LOGIN\n"
msgstr ""
" -u, --user USUARI mostra el registre de lastlog de l'USUARI\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Username Port Latest"
msgid "Username Port From%*sLatest\n"
msgstr "Usuari Port Últim"
msgid "Username Port Latest"
msgstr "Usuari Port Últim"
msgid "**Never logged in**"
msgstr "**No ha entrat mai**"
#, c-format
msgid ""
"%s: Selected uid(s) are higher than LASTLOG_UID_MAX (%lu),\n"
"\tthe output might be incorrect.\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to update the entry for UID %lu\n"
msgstr "%s: No s'ha pogut obtenir l'entrada de la UID %lu\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: Selected uid(s) are higher than LASTLOG_UID_MAX (%lu),\n"
"\tthey will not be updated.\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Failed to update the lastlog file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"
#, c-format
msgid "%s: Option -C cannot be used together with option -S\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "%s: Options -C and -S require option -u to specify the user\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Usage: %s [-p] [name]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-p] [nom]\n"
#, c-format
msgid " %s [-p] [-h host] [-f name]\n"
msgstr " %s [-p] [-h ordinador] [-f nom]\n"
#, c-format
msgid " %s [-p] -r host\n"
msgstr " %s [-p] -r ordinador\n"
#, c-format
msgid "configuration error - cannot parse %s value: '%d'"
msgstr "error de configuració - no es pot analitzar el valor %s: '%d'"
msgid "Invalid login time"
msgstr "El temps d'accés no és vàlid"
msgid ""
"\n"
"System closed for routine maintenance"
msgstr ""
"\n"
"Sistema tancat per a manteniment rutinari"
msgid ""
"\n"
"[Disconnect bypassed -- root login allowed.]"
msgstr ""
"\n"
"[S'ha evitat la desconnexió -- l'accés de «root» està permès]."
#, c-format
msgid "%s: Cannot possibly work without effective root\n"
msgstr "%s: no es pot treballar sense ésser administrador\n"
msgid "No utmp entry. You must exec \"login\" from the lowest level \"sh\""
msgstr ""
"No hi ha entrada utmp. Heu d'executar «login» des del «sh» de nivell més baix"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Login timed out after %u seconds.\n"
msgstr ""
"\n"
"L'accés ha caducat després de %u segons.\n"
#, c-format
msgid "login: PAM Failure, aborting: %s\n"
msgstr "login: fallada de PAM, s'està cancel·lant: %s\n"
#, c-format
msgid "%s login: "
msgstr "%s usuari: "
msgid "login: "
msgstr "usuari: "
#, c-format
msgid "Maximum number of tries exceeded (%u)\n"
msgstr "S'ha excedit el nombre màxim d'intents (%u)\n"
msgid "login: abort requested by PAM\n"
msgstr "accés: cancel·lat a petició del PAM\n"
msgid "Login incorrect"
msgstr "Accés incorrecta"
#, c-format
msgid "Cannot find user (%s)\n"
msgstr "No es pot trobar l'usuari (%s)\n"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s login: "
msgstr ""
"\n"
"%s usuari: "
#, c-format
msgid "%s: failure forking: %s"
msgstr "%s: fallada al fer fork: %s"
#, c-format
msgid "TIOCSCTTY failed on %s"
msgstr "TIOCSCTTY ha fallat a %s"
msgid "Warning: login re-enabled after temporary lockout."
msgstr "Avís: accés reactivat després d'un bloqueig temporal."
#, c-format
msgid "Last login: %s on %s"
msgstr "Últim accés: %s a %s"
#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " des de %.*s"
msgid ""
"login time exceeded\n"
"\n"
msgstr ""
"temps d'accés excedit\n"
"\n"
msgid "Usage: logoutd\n"
msgstr "Forma d'ús: logoutd\n"
#, c-format
msgid "%s: gid range [%lu-%lu) -> [%lu-%lu) not allowed\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"usage: %s <pid> <gid> <lowergid> <count> [ <gid> <lowergid> <count> ] ... \n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "%s: kernel doesn't support setgroups restrictions\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: can't open group file\n"
msgid "%s: couldn't open process setgroups: %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to remove %s\n"
msgid "%s: failed to read setgroups: %s\n"
msgstr "%s: fallida en eliminar %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to remove %s\n"
msgid "%s: failed to seek setgroups: %s\n"
msgstr "%s: fallida en eliminar %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to unlock %s\n"
msgid "%s: failed to setgroups %s policy: %s\n"
msgstr "%s: ha fallat el desbloqueig de %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to find tcb directory for %s\n"
msgid "%s: Could not open proc directory for target %u\n"
msgstr "%s: no es pot trobar el directori «tcb» per %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: Failed to create tcb directory for %s\n"
msgid "%s: Could not stat directory for target %u\n"
msgstr "%s: no es pot generar el directori «tcb» per a %s\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: Target %u is owned by a different user: uid:%lu pw_uid:%lu st_uid:%lu, "
"gid:%lu pw_gid:%lu st_gid:%lu\n"
msgstr ""
msgid "Usage: newgrp [-] [group]\n"
msgstr "Forma d'ús: newgrp [-] [grup]\n"
msgid "Usage: sg group [[-c] command]\n"
msgstr "Forma d'ús: sg grup [[-c] ordre]\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to crypt password with previous salt: %s\n"
msgstr "%s: Error en escriure %s: %s\n"
msgid "Invalid password.\n"
msgstr "Contrasenya no vàlida.\n"
#, c-format
msgid "%s: failure forking: %s\n"
msgstr "%s: fallada al fer fork: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: GID '%lu' does not exist\n"
msgstr "%s: el GID »%lu« no existeix\n"
msgid "too many groups\n"
msgstr "hi ha massa grups\n"
#, c-format
msgid "%s: uid range [%lu-%lu) -> [%lu-%lu) not allowed\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"usage: %s <pid> <uid> <loweruid> <count> [ <uid> <loweruid> <count> ] ... \n"
msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"%s: Target process %u is owned by a different user: uid:%lu pw_uid:%lu "
"st_uid:%lu, gid:%lu pw_gid:%lu st_gid:%lu\n"
msgstr ""
#, fuzzy
#| msgid " -q, --quiet quiet mode\n"
msgid " -b, --badname allow bad names\n"
msgstr " -q, --quiet mode silenciós\n"
msgid " -r, --system create system accounts\n"
msgstr " -r, --system genera els comptes del sistema\n"
#, c-format
msgid "%s: group '%s' is a shadow group, but does not exist in /etc/group\n"
msgstr "%s: el grup «%s» és un grup «shadow», però no existeix a /etc/group\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid user ID '%s'\n"
msgstr "%s: l'ID d'usuari «%s» no és vàlid\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: invalid user name '%s'\n"
msgid "%s: invalid user name '%s': use --badname to ignore\n"
msgstr "%s: el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: invalid line\n"
msgstr "%s: línia %d: la línia no és vàlida\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot update the entry of user %s (not in the passwd database)\n"
msgstr ""
"%s: no es pot actualitzar l'entrada per a l'usuari %s (no apareix a la base "
"de dades de contrasenyes)\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: can't create user\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot generar l'usuari\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: can't create group\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot generar el grup\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: user '%s' does not exist in %s\n"
msgstr "%s: line %d: l'usuari «%s» no existeix a %s\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: can't update password\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar la contrasenya\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: line %d: mkdir %s failed: %s\n"
msgid "%s: line %d: homedir must be an absolute path\n"
msgstr ""
"%s: línia %d: no s'ha pogut generar el directori «%s» (ordre mkdir): %s\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: mkdir %s failed: %s\n"
msgstr ""
"%s: línia %d: no s'ha pogut generar el directori «%s» (ordre mkdir): %s\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: chown %s failed: %s\n"
msgstr ""
"%s: línia %d: no s'ha pogut canviar el propietari (ordre «chown») %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: line %d: can't update entry\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar l'entrada\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to prepare new %s entry\n"
msgstr "%s: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't find subordinate user range\n"
msgstr "%s: no es pot generar l'usuari\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't find subordinate group range\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de grups\n"
msgid ""
" -a, --all report password status on all accounts\n"
msgstr ""
" -a, --all informa de l'estat de la contrasenya\n"
" per a tots els comptes\n"
msgid ""
" -d, --delete delete the password for the named account\n"
msgstr ""
" -d, --delete esborra la contrasenya per al compte\n"
" anomenat\n"
msgid ""
" -e, --expire force expire the password for the named "
"account\n"
msgstr ""
" -e, --expire força la caducitat de la contrasenya per\n"
" al compte anomenat\n"
msgid " -k, --keep-tokens change password only if expired\n"
msgstr ""
" -k, --keep-tokens canvia la contrasenya només si ha caducat\n"
msgid ""
" -i, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration\n"
" to INACTIVE\n"
msgstr ""
" -i, --inactive INACTIU estableix la contrasenya a inactiva després\n"
" d'INACTIU dies de caducitat\n"
msgid ""
" -l, --lock lock the password of the named account\n"
msgstr " -l, --lock bloca el compte anomenat\n"
msgid ""
" -n, --mindays MIN_DAYS set minimum number of days before password\n"
" change to MIN_DAYS\n"
msgstr ""
" -n, --mindays DIES_MÍN estableix els dies mínims abans del canvi\n"
" de contrasenya a DIES_MÍN\n"
msgid " -q, --quiet quiet mode\n"
msgstr " -q, --quiet mode silenciós\n"
msgid ""
" -r, --repository REPOSITORY change password in REPOSITORY repository\n"
msgstr " -r, --repository DIPÒSIT canvia la contrasenya en el DIPÒSIT\n"
msgid ""
" -S, --status report password status on the named account\n"
msgstr ""
" -S, --status informa de l'estat de la contrasenya per\n"
" al compte anomenat\n"
msgid ""
" -u, --unlock unlock the password of the named account\n"
msgstr " -u, --unlock desbloca el compte anomenat\n"
msgid ""
" -w, --warndays WARN_DAYS set expiration warning days to WARN_DAYS\n"
msgstr ""
" -w, --warndays DIES_AVÍS estableix els dies d'avís de caducitat\n"
" a DIES_AVÍS\n"
msgid ""
" -x, --maxdays MAX_DAYS set maximum number of days before password\n"
" change to MAX_DAYS\n"
msgstr ""
" -x, --maxdays DIES_MÀX estableix els dies màxims abans del canvi\n"
" de contrasenya a DIES_MÀX\n"
msgid "Old password: "
msgstr "Contrasenya antiga: "
#, c-format
msgid ""
"Enter the new password (minimum of %d characters)\n"
"Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.\n"
msgstr ""
"Introduïu la nova contrasenya (un mínim de %d caràcters)\n"
"Feu servir una combinació de lletres majúscules i minúscules i números.\n"
#, c-format
msgid ""
"Enter the new password (minimum of %d, maximum of %d characters)\n"
"Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.\n"
msgstr ""
"Introduïu la nova contrasenya (un mínim de %d i un màxim de %d caràcters)\n"
"Feu servir una combinació de lletres majúscules i minúscules i\n"
"números.\n"
msgid "New password: "
msgstr "Contrasenya nova:"
msgid "Try again."
msgstr "Intenteu-ho de nou."
msgid ""
"\n"
"Warning: weak password (enter it again to use it anyway)."
msgstr ""
"\n"
"Avís: contrasenya feble (introduïu-la de nou per fer-la servir igualment)."
msgid "They don't match; try again.\n"
msgstr "No coincideixen; intenteu-ho de nou.\n"
#, c-format
msgid "The password for %s cannot be changed.\n"
msgstr "No es pot canviar la contrasenya de %s.\n"
#, c-format
msgid "The password for %s cannot be changed yet.\n"
msgstr "Encara no es pot canviar la contrasenya de %s.\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: shadow passwords required for -e\n"
msgid "%s: malformed password data obtained for user %s\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són requerides per a «-e»\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: unlocking the password would result in a passwordless account.\n"
"You should set a password with usermod -p to unlock the password of this "
"account.\n"
msgstr ""
"%s: el desbloqueig de la contrasenya deixarà el compte sense contrasenya.\n"
"Heu d'establir una contrasenya amb «usermod-p» per desblocar la contrasenya "
"d'aquest compte.\n"
#, c-format
msgid "%s: repository %s not supported\n"
msgstr "%s: el dipòsit %s no és admès\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: %s is not authorized to change the password of %s\n"
msgid "%s: root is not authorized by SELinux to change the password of %s\n"
msgstr "%s: %s no està autoritzat per canviar la contrasenya de %s\n"
#, c-format
msgid "%s: You may not view or modify password information for %s.\n"
msgstr ""
"%s: No podeu veure o canviar la informació de la contrasenya per a %s.\n"
#, c-format
msgid "Changing password for %s\n"
msgstr "S'està canviant la contrasenya per a %s\n"
#, c-format
msgid "The password for %s is unchanged.\n"
msgstr "No s'ha canviat la contrasenya per a %s.\n"
#, c-format
msgid "%s: password changed.\n"
msgstr "%s: S'ha canviat la contrasenya.\n"
# NOTE: passwd is a file (/etc/passwd)
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [passwd]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] [fitxer «/etc/passwd»]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] [passwd [shadow]]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] [passwd [shadow]]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
msgid " -q, --quiet report errors only\n"
msgstr " -q, --quiet informa només dels errors\n"
#, c-format
msgid "%s: no alternative shadow file allowed when USE_TCB is enabled.\n"
msgstr ""
"%s: no hi ha un fitxer «shadow» alternatiu permès quan USE_TCB està "
"habilitat.\n"
msgid "invalid password file entry"
msgstr "l'entrada del fitxer de contrasenyes no és vàlida"
msgid "duplicate password entry"
msgstr "l'entrada de contrasenya està duplicada"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: invalid user name '%s'\n"
msgid "invalid user name '%s': use --badname to ignore\n"
msgstr "%s: el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "invalid user ID '%lu'\n"
msgstr "l'ID d'usuari «%lu» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "user '%s': no group %lu\n"
msgstr "usuari «%s»: no existeix el grup %lu\n"
#, c-format
msgid "user '%s': directory '%s' does not exist\n"
msgstr "usuari «%s»: el directori «%s» no existeix\n"
#, c-format
msgid "user '%s': program '%s' does not exist\n"
msgstr "usuari «%s»: el programa «%s» no existeix\n"
#, c-format
msgid "no tcb directory for %s\n"
msgstr "no es troba el directori «tcb» per a %s\n"
#, c-format
msgid "create tcb directory for %s?"
msgstr "genera el directori «tcb» per a %s?"
#, c-format
msgid "failed to create tcb directory for %s\n"
msgstr "ha fallat la generació del directori «tcb» per a %s\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot lock %s.\n"
msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer %s\n"
#, c-format
msgid "no matching password file entry in %s\n"
msgstr "cap entrada del fitxer de contrasenyes concorda amb %s\n"
#, c-format
msgid "add user '%s' in %s? "
msgstr "voleu afegir l'usuari «%s» a %s? "
#, c-format
msgid ""
"user %s has an entry in %s, but its password field in %s is not set to 'x'\n"
msgstr ""
"l'usuari %s té una entrada a %s, però el seu camp de contrasenya a %s no "
"està establert a «x»\n"
msgid "invalid shadow password file entry"
msgstr "l'entrada del fitxer de contrasenyes ombra no és vàlida"
msgid "duplicate shadow password entry"
msgstr "entrada de contrasenya ombra duplicada"
#, c-format
msgid "user %s: last password change in the future\n"
msgstr "usuari %s: l'últim canvi de contrasenya s'ha produït en el futur\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot sort entries in %s\n"
msgstr "%s: no es pot ordenar les entrades en el fitxer %s\n"
#, c-format
msgid "%s: can't work with tcb enabled\n"
msgstr "%s: no es pot treballar amb el «tcb» habilitat\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to change the mode of %s to 0600\n"
msgstr "%s: ha fallat el canvi del mode %s a 0600\n"
msgid "Access to su to that account DENIED.\n"
msgstr "L'accés de «su» a aquest compte està DENEGAT.\n"
msgid "Password authentication bypassed.\n"
msgstr "S'ha evitat l'autenticació de contrasenya.\n"
msgid "Please enter your OWN password as authentication.\n"
msgstr "Si us plau introduïu la VOSTRA contrasenya com a autenticació.\n"
#, c-format
msgid "%s: signal masking malfunction\n"
msgstr "%s: el senyal emmascara un error\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot fork user shell\n"
msgstr "%s: no es pot blocar el «shell» de l'usuari\n"
#, c-format
msgid "%s: signal malfunction\n"
msgstr "%s: senyal de mal funcionament\n"
msgid "Session terminated, terminating shell..."
msgstr "Sessió acabada, finalitzant el «shell»..."
#, c-format
msgid " ...killed.\n"
msgstr "...mort.\n"
#, c-format
msgid " ...waiting for child to terminate.\n"
msgstr "...esperant al fill per acabar.\n"
msgid " ...terminated.\n"
msgstr "...acabat.\n"
#, c-format
msgid "%s: %s\n"
msgstr "%s: %s\n"
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Usage: su [options] [LOGIN]\n"
#| "\n"
#| "Options:\n"
#| " -c, --command COMMAND pass COMMAND to the invoked shell\n"
#| " -h, --help display this help message and exit\n"
#| " -, -l, --login make the shell a login shell\n"
#| " -m, -p,\n"
#| " --preserve-environment do not reset environment variables, and\n"
#| " keep the same shell\n"
#| " -s, --shell SHELL use SHELL instead of the default in "
#| "passwd\n"
#| "\n"
msgid ""
"Usage: su [options] [-] [username [args]]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -c, --command COMMAND pass COMMAND to the invoked shell\n"
" -h, --help display this help message and exit\n"
" -, -l, --login make the shell a login shell\n"
" -m, -p,\n"
" --preserve-environment do not reset environment variables, and\n"
" keep the same shell\n"
" -s, --shell SHELL use SHELL instead of the default in passwd\n"
"\n"
"If no username is given, assume root.\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: su [opcions] [USUARI]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -c, --command ORDRE passa l'ORDRE a l'intèrpret d'ordres\n"
" invocat\n"
" -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -, -l, --login fes de l'intèrpret d'ordres un d'accés\n"
" -m, -p,\n"
" --preserve-environment manté les variables d'entorn,\n"
" i el mateix intèrpret d'ordres\n"
" -s, --shell INTÈRPRET fes servir INTÈRPRET en comptes del\n"
" predeterminat a passwd\n"
"\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"(Ignored)\n"
msgstr ""
"%s: %s\n"
"(Ignorat)\n"
#, c-format
msgid "Password field is empty, this is forbidden for all accounts.\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Password field is empty, this is forbidden for super-user.\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "You are not authorized to su %s\n"
msgstr "No esteu autoritzats a usar «su %s»\n"
msgid "(Enter your own password)"
msgstr "(Introduïu la vostra pròpia contrasenya)"
#, c-format
msgid "%s: Authentication failure\n"
msgstr "%s: l'autenticació ha fallat\n"
#, c-format
msgid "%s: You are not authorized to su at that time\n"
msgstr "%s: No estau autoritzat a usar «su» en aquest moment\n"
#, c-format
msgid "No passwd entry for user '%s'\n"
msgstr "No hi ha entrada de contrasenya per a l'usuari «%s»\n"
#, c-format
msgid "%s: must be run from a terminal\n"
msgstr "%s: s'ha d'executar des d'un terminal\n"
#, c-format
msgid "%s: pam_start: error %d\n"
msgstr "%s: pam_start: error %d\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot drop the controlling terminal\n"
msgstr "%s: No es pot deixar anar el terminal de control\n"
#, c-format
msgid "Cannot execute %s\n"
msgstr "No es pot executar %s\n"
msgid "No password file"
msgstr "No hi ha fitxer de contrasenyes"
msgid "TIOCSCTTY failed"
msgstr "ha fallat TIOCSCTTY"
msgid "No password entry for 'root'"
msgstr "No hi ha entrada de contrasenya per a «root»"
msgid ""
"\n"
"Type control-d to proceed with normal startup,\n"
"(or give root password for system maintenance):"
msgstr ""
"\n"
"Pitgeu «control-d» per continuar amb l'inici normal del sistema,\n"
"(o introduïu la contrasenya de «root» per a manteniment del sistema):"
msgid "Entering System Maintenance Mode"
msgstr "S'està entrant en mode de manteniment del sistema"
#, c-format
msgid "%s: %s was created, but could not be removed\n"
msgstr "%s: %s va ser generat, però no és possible eliminar-ho\n"
#, c-format
msgid "%s: the %s configuration in %s will be ignored\n"
msgstr "%s: la configuració %s a %s serà ignorada\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: cannot create new defaults file\n"
msgid "%s: cannot create new defaults file: %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear un fitxer nou de preferències predeterminades\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: cannot create new defaults file\n"
msgid "%s: cannot create directory for defaults file\n"
msgstr "%s: no es pot crear un fitxer nou de preferències predeterminades\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot create new defaults file\n"
msgstr "%s: no es pot crear un fitxer nou de preferències predeterminades\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot open new defaults file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir un fitxer nou de preferències predeterminades\n"
#, c-format
msgid "%s: line too long in %s: %s..."
msgstr "%s: línia massa llarga a %s: %s..."
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Cannot create backup file (%s): %s\n"
msgstr "%s: no es pot generar l'enllaç simbòlic %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: rename: %s: %s\n"
msgstr "%s: reanomena %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: group '%s' is a NIS group.\n"
msgstr "%s: el grup «%s» és un grup NIS.\n"
#, c-format
msgid "%s: too many groups specified (max %d).\n"
msgstr "%s: s'han especificat massa grups (màx de %d).\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: Out of memory. Cannot update %s.\n"
msgid "%s: Out of memory. Cannot find group '%s'.\n"
msgstr "%s: s'ha exhaurit la memòria. No es pot actualitzar %s.\n"
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [options] LOGIN\n"
" %s -D\n"
" %s -D [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [opcions] LOGIN\n"
" %s -D\n"
" %s -D [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
#, fuzzy
#| msgid " -s, --shadow edit shadow or gshadow database\n"
msgid " --badname do not check for bad names\n"
msgstr ""
" -s, --shadow edita la base de dades «shadow» o «gshadow»\n"
msgid ""
" -b, --base-dir BASE_DIR base directory for the home directory of "
"the\n"
" new account\n"
msgstr ""
" -b, --base-dir BASE_DIR directori base per al directori arrel del\n"
" compte nou\n"
msgid ""
" --btrfs-subvolume-home use BTRFS subvolume for home directory\n"
msgstr ""
msgid " -c, --comment COMMENT GECOS field of the new account\n"
msgstr " -c, --comment COMMENT camp GECOS del nou compte\n"
msgid " -d, --home-dir HOME_DIR home directory of the new account\n"
msgstr " -d, --home-dir HOME_DIR directori arrel del nou compte\n"
msgid ""
" -D, --defaults print or change default useradd "
"configuration\n"
msgstr ""
" -D, --defaults imprimeix o canvia la configuració "
"predeterminada de l'usuari afegit\n"
msgid " -e, --expiredate EXPIRE_DATE expiration date of the new account\n"
msgstr " -e, --expiredate EXPIRE_DATE data de venciment del nou compte\n"
msgid ""
" -f, --inactive INACTIVE password inactivity period of the new "
"account\n"
msgstr " -f, --inactive INACTIVE període d'inactivitat del nou compte\n"
msgid ""
" -g, --gid GROUP name or ID of the primary group of the new\n"
" account\n"
msgstr ""
" -g, --gid GROUP nom o ID del grup primari del nou\n"
" compte\n"
msgid ""
" -G, --groups GROUPS list of supplementary groups of the new\n"
" account\n"
msgstr ""
" -G, --groups GROUPS llista dels grups suplementaris del nou\n"
" compte\n"
msgid ""
" -k, --skel SKEL_DIR use this alternative skeleton directory\n"
msgstr ""
" -k, --skel SKEL_DIR fer servir aquesta branca de directori "
"alternativa\n"
msgid ""
" -l, --no-log-init do not add the user to the lastlog and\n"
" faillog databases\n"
msgstr ""
" -l, --no-log-init no afegir l'usuari al darrer informe i\n"
" a la base de dades dels informes d'errades\n"
msgid " -m, --create-home create the user's home directory\n"
msgstr ""
" -m, --create-home genera el directori arrel dels usuaris\n"
msgid ""
" -M, --no-create-home do not create the user's home directory\n"
msgstr ""
" -M, --no-create-home no genera el directori arrel dels usuaris\n"
msgid ""
" -N, --no-user-group do not create a group with the same name as\n"
" the user\n"
msgstr ""
" -N, --no-user-group no genera el grup amb el mateix nom de\n"
" l'usuari\n"
msgid ""
" -o, --non-unique allow to create users with duplicate\n"
" (non-unique) UID\n"
msgstr ""
" -o, --non-unique permetre generar usuaris amb duplicació\n"
" (no únics) UID\n"
msgid " -p, --password PASSWORD encrypted password of the new account\n"
msgstr " -p, --password PASSWORD contrasenya xifrada del nou compte\n"
msgid " -s, --shell SHELL login shell of the new account\n"
msgstr " -s, --shell SHELL «shell» d'entrada del nou compte\n"
msgid " -u, --uid UID user ID of the new account\n"
msgstr " -u, --uid UID ID d'usuari del nou compte\n"
msgid ""
" -U, --user-group create a group with the same name as the "
"user\n"
msgstr ""
" -U, --user-group generar un grup amb el mateix nom que "
"l'usuari\n"
msgid ""
" -Z, --selinux-user SEUSER use a specific SEUSER for the SELinux user "
"mapping\n"
msgstr ""
" -Z, --selinux-user SEUSER utilitzar un «SEUSER» específic per a "
"l'assignació d'usuaris «SELinux»\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid base directory '%s'\n"
msgstr "%s: el directori base «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid comment '%s'\n"
msgstr "%s: el comentari «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid home directory '%s'\n"
msgstr "%s: el directori personal «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -e\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són requerides per a «-e»\n"
#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -f\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són requerides per a «-f»\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid field '%s'\n"
msgstr "%s: el camp «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
msgid "%s: invalid shell '%s'\n"
msgstr "%s: l'intèrpret «%s» no és vàlid\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: Warning: %s is not executable\n"
msgid "%s: Warning: missing or non-executable shell '%s'\n"
msgstr "%s: Advertència: %s no és executable\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: cannot rewrite password file\n"
msgid "%s: -Z cannot be used with --prefix\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes\n"
#, c-format
msgid "%s: -Z requires SELinux enabled kernel\n"
msgstr "%s: -Z requereix nucli «SELinux» habilitat\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to reset the faillog entry of UID %lu: %s\n"
msgid "%s: failed to open the faillog file for UID %lu: %s\n"
msgstr ""
"%s: ha fallat el restabliment de l'entrada del registre d'errors de UID %lu: "
"%s\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to reset the faillog entry of UID %lu: %s\n"
msgstr ""
"%s: ha fallat el restabliment de l'entrada del registre d'errors de UID %lu: "
"%s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to reset the faillog entry of UID %lu: %s\n"
msgid "%s: failed to close the faillog file for UID %lu: %s\n"
msgstr ""
"%s: ha fallat el restabliment de l'entrada del registre d'errors de UID %lu: "
"%s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to reset the lastlog entry of UID %lu: %s\n"
msgid "%s: failed to open the lastlog file for UID %lu: %s\n"
msgstr "%s: ha fallat el restabliment del darrer registre de UID %lu: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to reset the lastlog entry of UID %lu: %s\n"
msgstr "%s: ha fallat el restabliment del darrer registre de UID %lu: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to reset the lastlog entry of UID %lu: %s\n"
msgid "%s: failed to close the lastlog file for UID %lu: %s\n"
msgstr "%s: ha fallat el restabliment del darrer registre de UID %lu: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to reset the faillog entry of UID %lu: %s\n"
msgid "%s: failed to reset the tallylog entry of user \"%s\"\n"
msgstr ""
"%s: ha fallat el restabliment de l'entrada del registre d'errors de UID %lu: "
"%s\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to prepare the new %s entry\n"
msgstr "%s: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: error updating files\n"
msgid "%s: error while duplicating string %s\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgid "%s: cannot set SELinux context for home directory %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear el directori %s\n"
#, c-format
msgid "%s: error while duplicating string in BTRFS check %s\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: %s home directory (%s) not found\n"
msgid "%s: home directory \"%s\" must be mounted on BTRFS\n"
msgstr "%s: no s'ha trobat el directori personal (%s) de %s \n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: failed to allocate memory: %s\n"
msgid "%s: failed to create BTRFS subvolume: %s\n"
msgstr "%s: no es pot assignar memòria: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear el directori %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: line %d: chown %s failed: %s\n"
msgid "%s: warning: chown on `%s' failed: %m\n"
msgstr ""
"%s: línia %d: no s'ha pogut canviar el propietari (ordre «chown») %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: line %d: chown %s failed: %s\n"
msgid "%s: warning: chmod on `%s' failed: %m\n"
msgstr ""
"%s: línia %d: no s'ha pogut canviar el propietari (ordre «chown») %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: line %d: chown %s failed: %s\n"
msgid "%s: warning: chown on '%s' failed: %m\n"
msgstr ""
"%s: línia %d: no s'ha pogut canviar el propietari (ordre «chown») %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: cannot reset SELinux file creation context\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Cannot create SELinux login mapping for %s\n"
msgid "%s: cannot set SELinux context for mailbox file %s\n"
msgstr "No es pot generar el mapatge d'inici de sessió SELinux per a %s\n"
msgid "Creating mailbox file"
msgstr "S'està creant la bústia de correu"
msgid ""
"Group 'mail' not found. Creating the user mailbox file with 0600 mode.\n"
msgstr ""
"No s'ha trobat el grup «mail». S'està creant la bústia de correu de "
"l'usuariamb mode 0600.\n"
msgid "Setting mailbox file permissions"
msgstr "S'estan establint els permisos de la bústia de correu"
#, c-format
msgid "%s warning: %s's uid %d is greater than SYS_UID_MAX %d\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid ""
"%s warning: %s's uid %d outside of the UID_MIN %d and UID_MAX %d range.\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "%s: user '%s' already exists\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» existeix\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: group %s exists - if you want to add this user to that group, use -g.\n"
msgstr ""
"%s: el grup %s existeix, si voleu afegir aquest usuari a aquest grup, useu «-"
"g».\n"
#, c-format
msgid "%s: can't create user\n"
msgstr "%s: no es pot generar l'usuari\n"
#, c-format
msgid "%s: UID %lu is not unique\n"
msgstr "%s: el UID %lu no és únic\n"
#, c-format
msgid "%s: Failed to create tcb directory for %s\n"
msgstr "%s: no es pot generar el directori «tcb» per a %s\n"
#, c-format
msgid "%s: can't create group\n"
msgstr "%s: no es pot generar el grup\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't create subordinate user IDs\n"
msgstr "%s: no es pot generar l'usuari\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: can't create subordinate group IDs\n"
msgstr "%s: no es pot generar el grup\n"
#, c-format
msgid "%s: warning: the user name %s to %s SELinux user mapping failed.\n"
msgstr ""
"%s: avís: falla el nom d'usuari %s a %s a l'assignació d'usuaris «SELinux».\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid ""
#| "%s: warning: the home directory already exists.\n"
#| "Not copying any file from skel directory into it.\n"
msgid ""
"%s: warning: the home directory %s already exists.\n"
"%s: Not copying any file from skel directory into it.\n"
msgstr ""
"%s: avís: el directori personal ja existeix.\n"
"No s'hi copiarà cap fitxer del directori skel.\n"
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " -f, --force force removal of files,\n"
#| " even if not owned by user\n"
msgid ""
" -f, --force force some actions that would fail "
"otherwise\n"
" e.g. removal of user still logged in\n"
" or files, even if not owned by the user\n"
msgstr ""
" -f, --force força l'eliminació de fitxers, encara que\n"
" no siguin propietat de l'usuari\n"
msgid " -r, --remove remove home directory and mail spool\n"
msgstr ""
" -r, --remove elimina el directori personal i la cua\n"
" de correu\n"
msgid ""
" -Z, --selinux-user remove any SELinux user mapping for the "
"user\n"
msgstr ""
" -Z, --selinux-user elimina totes les assignacions SELinux per a "
"l'usuari\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: group %s not removed because it is not the primary group of user %s.\n"
msgstr ""
"%s: no s'ha pogut eliminar el grup %s degut a què no és el grup primari de "
"l'usuari %s\n"
#, c-format
msgid "%s: group %s not removed because it has other members.\n"
msgstr "%s: no s'eliminarà el grup %s degut a que hi ha usuaris assignats.\n"
#, c-format
msgid "%s: group %s is the primary group of another user and is not removed.\n"
msgstr ""
"%s: no es pot eliminar el grup %s, que és el grup primari per un altre "
"usuari.\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: cannot remove entry %lu from %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar l'entrada «%s» de %s\n"
#, c-format
msgid "%s: %s mail spool (%s) not found\n"
msgstr "%s: %s no s'ha trobat la cua de correu (%s)\n"
#, c-format
msgid "%s: warning: can't remove %s: %s\n"
msgstr "%s: avís: no es pot eliminar %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: %s not owned by %s, not removing\n"
msgstr "%s: %s no és propietat de %s, no s'elimina\n"
#, c-format
msgid "%s: Can't allocate memory, tcb entry for %s not removed.\n"
msgstr ""
"%s: No és possible assignar memòria, l'entrada «tcb» de %s no s'elimina.\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot drop privileges: %s\n"
msgstr "%s: no es poden eliminar autoritzacions: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot remove the content of %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el contingut de %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: Cannot remove tcb files for %s: %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar els fitxers «tcb» de %s: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: user %s is a NIS user\n"
msgstr "%s: l'usuari %s és un usuari NIS\n"
#, c-format
msgid "%s: %s home directory (%s) not found\n"
msgstr "%s: no s'ha trobat el directori personal (%s) de %s \n"
#, c-format
msgid "%s: not removing directory %s (would remove home of user %s)\n"
msgstr ""
"%s: no s'elimina el directori %s (eliminaria el directori personal de "
"l'usuari %s)\n"
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: error removing directory %s\n"
msgid "%s: error removing subvolume %s\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar el directori %s\n"
#, c-format
msgid "%s: error removing directory %s\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar el directori %s\n"
#, c-format
msgid "%s: warning: the user name %s to SELinux user mapping removal failed.\n"
msgstr ""
"%s: avís: ha fallat l'eliminació del nom d'usuari %s de l'assignació "
"d'usuaris SELinux.\n"
msgid ""
" -a, --append append the user to the supplemental GROUPS\n"
" mentioned by the -G option without removing\n"
" the user from other groups\n"
msgstr ""
" -a, --append afegeix l'usuari als GRUPS addicionals\n"
" llistats amb la opció -G sense eliminar-los\n"
" d'altres grups\n"
msgid " -c, --comment COMMENT new value of the GECOS field\n"
msgstr " -c, --comment COMENTARI nou valor per al camp GECOS\n"
msgid ""
" -d, --home HOME_DIR new home directory for the user account\n"
msgstr ""
" -d, --home DIR_PERSONAL nou directori personal per al nou compte\n"
" d'usuari\n"
msgid ""
" -e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE\n"
msgstr ""
" -e, --expiredate DATA_CADUCITAT estableix la data de caducitat del compte\n"
" a DATA_CADUCITAT\n"
msgid ""
" -f, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration\n"
" to INACTIVE\n"
msgstr ""
" -f, --inactive INACTIU estableix la contrasenya a inactiva després\n"
" d'INACTIU dies de caducitat\n"
msgid " -g, --gid GROUP force use GROUP as new primary group\n"
msgstr ""
" -g, --gid GRUP força l'ús de GRUP com a nou grup inicial\n"
" d'accés\n"
msgid " -G, --groups GROUPS new list of supplementary GROUPS\n"
msgstr " -G, --groups GRUPS llista de GRUPS addicionals\n"
msgid " -l, --login NEW_LOGIN new value of the login name\n"
msgstr " -l, --login NEW_LOGIN nou nom d'usuari\n"
msgid " -L, --lock lock the user account\n"
msgstr " -l, --login USUARI nou valor per al nom d'usuari\n"
msgid ""
" -m, --move-home move contents of the home directory to the\n"
" new location (use only with -d)\n"
msgstr ""
" -m, --move-home mou els continguts del directori personal\n"
" a la nova ubicació (usar només amb -d)\n"
msgid ""
" -o, --non-unique allow using duplicate (non-unique) UID\n"
msgstr " -o, --non-unique permet usar UID duplicats (no únics)\n"
msgid ""
" -p, --password PASSWORD use encrypted password for the new password\n"
msgstr ""
" -p, --password CONTRASENYA usa contrasenya xifrada per a la nova\n"
" contrasenya\n"
#, fuzzy
#| msgid ""
#| " -a, --append append the user to the supplemental "
#| "GROUPS\n"
#| " mentioned by the -G option without "
#| "removing\n"
#| " the user from other groups\n"
msgid ""
" -r, --remove remove the user from only the supplemental "
"GROUPS\n"
" mentioned by the -G option without removing\n"
" the user from other groups\n"
msgstr ""
" -a, --append afegeix l'usuari als GRUPS addicionals\n"
" llistats amb la opció -G sense eliminar-los\n"
" d'altres grups\n"
msgid " -u, --uid UID new UID for the user account\n"
msgstr " -u, --uid UID nou UID per al compte d'usuari\n"
msgid " -U, --unlock unlock the user account\n"
msgstr " -U, --unlock desbloca el compte d'usuari\n"
msgid " -v, --add-subuids FIRST-LAST add range of subordinate uids\n"
msgstr ""
msgid " -V, --del-subuids FIRST-LAST remove range of subordinate uids\n"
msgstr ""
msgid " -w, --add-subgids FIRST-LAST add range of subordinate gids\n"
msgstr ""
msgid " -W, --del-subgids FIRST-LAST remove range of subordinate gids\n"
msgstr ""
msgid ""
" -Z, --selinux-user SEUSER new SELinux user mapping for the user "
"account\n"
msgstr ""
" -Z, --selinux-user SEUSER nova assignació SELinux per al compte "
"d'usuari\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: unlocking the user's password would result in a passwordless account.\n"
"You should set a password with usermod -p to unlock this user's password.\n"
msgstr ""
"%s: el desbloqueig de la contrasenya de l'usuari deixarà el compte sense "
"contrasenya.\n"
"Ha d'establir una contrasenya amb «usermod-p» per desbloquejar la "
"contrasenya de l'usuari.\n"
#, c-format
msgid "%s: user '%s' already exists in %s\n"
msgstr "%s: l'usuari «%s» ja existeix a %s\n"
#, c-format
msgid "%s: homedir must be an absolute path\n"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid subordinate uid range '%s'\n"
msgstr "%s: la data «%s» no és vàlida\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid subordinate gid range '%s'\n"
msgstr "%s: la data «%s» no és vàlida\n"
#, c-format
msgid "%s: no options\n"
msgstr "%s: sense opcions\n"
#, c-format
msgid "%s: %s and %s are mutually exclusive flags\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "%s: the -L, -p, and -U flags are exclusive\n"
msgstr "%s: els indicadors -L, -p, i -U són exclusius\n"
#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -e and -f\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són obligatòries per a «-e» i «-f»\n"
#, c-format
msgid "%s: UID '%lu' already exists\n"
msgstr "%s: UID '%lu' ja existeix\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %s does not exist, you cannot use the flags %s or %s\n"
msgstr "%s: %s no està autoritzat per canviar la contrasenya de %s\n"
#, c-format
msgid "%s: directory %s exists\n"
msgstr "%s: el directori %s ja existeix\n"
#, c-format
msgid ""
"%s: The previous home directory (%s) was not a directory. It is not removed "
"and no home directories are created.\n"
msgstr ""
"%s: El directori arrel d'usuari anterior (%s) no és un directori. No s'ha "
"eliminat i no s'han generat els directoris arrels d'usuaris.\n"
#, c-format
msgid "%s: Failed to change ownership of the home directory"
msgstr "%s: No s'ha pogut canviar la propietat del directori d'inici"
#, c-format
msgid "%s: error: cannot move subvolume from %s to %s - different device\n"
msgstr ""
#, c-format
msgid "%s: warning: failed to completely remove old home directory %s"
msgstr ""
"%s: avís: no s'ha pogut eliminar completament l'antic directori personal %s"
#, c-format
msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgstr "%s: no es pot reanomenar el directori %s a %s\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to copy the lastlog entry of user %lu to user %lu: %s\n"
msgstr ""
"%s: ha fallat la còpia de l'entrada del darrer registre de l'usuari %lu al "
"usuari %lu: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to copy the faillog entry of user %lu to user %lu: %s\n"
msgstr ""
"%s: ha fallat la còpia de l'entrada del registre d'errors del usuari %lu al "
"usuari %lu: %s\n"
#, c-format
msgid "%s: warning: %s not owned by %s\n"
msgstr "%s: avís: %s no és propietat de %s\n"
msgid "failed to change mailbox owner"
msgstr "no s'ha pogut canviar el propietari de la bústia de correu"
msgid "failed to rename mailbox"
msgstr "no s'ha pogut reanomenar la bústia de correu"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to remove uid range %lu-%lu from '%s'\n"
msgstr "%s: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to add uid range %lu-%lu to '%s'\n"
msgstr "%s: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to remove gid range %lu-%lu from '%s'\n"
msgstr "%s: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: failed to add gid range %lu-%lu to '%s'\n"
msgstr "%s: ha fallat la preparació de la nova entrada %s: «%s»\n"
#, c-format
msgid ""
"You have modified %s.\n"
"You may need to modify %s for consistency.\n"
"Please use the command '%s' to do so.\n"
msgstr ""
"Heu modificat %s.\n"
"Cal que modifiqueu %s per mantenir la consistència.\n"
"Feu servir l'ordre «%s» per fer-ho.\n"
msgid " -g, --group edit group database\n"
msgstr " -g, --group edita la base de dades del grup\n"
msgid " -p, --passwd edit passwd database\n"
msgstr ""
" -p, --passwd edita la base de dades de contrasenyes\n"
msgid " -s, --shadow edit shadow or gshadow database\n"
msgstr ""
" -s, --shadow edita la base de dades «shadow» o «gshadow»\n"
msgid " -u, --user which user's tcb shadow file to edit\n"
msgstr ""
" -u, --user usuaris «tcb» que poden editar el fitxer "
"«shadow»\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to remove %s\n"
msgstr "%s: fallida en eliminar %s\n"
#, c-format
msgid "%s: %s is unchanged\n"
msgstr "%s: no s'ha canviat %s\n"
msgid "failed to create scratch directory"
msgstr "no s'ha pogut generar el directori temporal"
msgid "failed to drop privileges"
msgstr "fallida en eliminar els permisos"
msgid "Couldn't get file context"
msgstr "No s'ha pogut obtenir el context del fitxer"
msgid "setfscreatecon () failed"
msgstr "ha fallat setfscreatecon()"
msgid "failed to gain privileges"
msgstr "fallida en obtenir els permisos"
msgid "Couldn't lock file"
msgstr "No s'ha pogut blocar el fitxer"
msgid "Couldn't make backup"
msgstr "No s'ha pogut fer una còpia de seguretat"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %s: %s\n"
msgstr "%s: PAM: %s\n"
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: %s returned with status %d\n"
msgstr "%s: «nscd» ha sortit amb l'estat %d"
#, c-format
msgid "%s: %s killed by signal %d\n"
msgstr ""
msgid "failed to open scratch file"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer de treball («scratch file»)"
msgid "failed to unlink scratch file"
msgstr "no s'ha pogut desvincular el fitxer de treball "
msgid "failed to stat edited file"
msgstr "no s'ha pogut comptabilitzar el fitxer editat"
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "no es pot assignar memòria"
msgid "failed to create backup file"
msgstr "no es pot generar el fitxer de còpia de seguretat"
#, c-format
msgid "%s: can't restore %s: %s (your changes are in %s)\n"
msgstr "%s: no es pot restaurar %s: %s (els seus canvis estan a %s)\n"
#, c-format
msgid "%s: failed to find tcb directory for %s\n"
msgstr "%s: no es pot trobar el directori «tcb» per %s\n"
#~ msgid "Usage: id\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: id\n"
#, c-format
#~ msgid "Last login: %.19s on %s"
#~ msgstr "Última accés: %.19s a %s"
#, c-format
#~ msgid "%s: invalid user name '%s'\n"
#~ msgstr "%s: el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"
#, c-format
#~ msgid "%s: password expiry information changed.\n"
#~ msgstr "%s: la informació de caducitat de la contrasenya ha canviat.\n"
#, c-format
#~ msgid "invalid user name '%s'\n"
#~ msgstr "el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"
#~ msgid "Username Port From Latest"
#~ msgstr "Usuari Port Des de Últim"
#~ msgid " -c, --crypt-method the crypt method (one of %s)\n"
#~ msgstr " -c, --crypt-method el mètode d'encriptat (un de %s)\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: vipw [options]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: vipw [opcions]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ msgid "malloc(%d) failed\n"
#~ msgstr "malloc(%d) ha fallat\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: chage [options] [LOGIN]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -d, --lastday LAST_DAY set date of last password change to "
#~ "LAST_DAY\n"
#~ " -E, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to "
#~ "EXPIRE_DATE\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -I, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration\n"
#~ " to INACTIVE\n"
#~ " -l, --list show account aging information\n"
#~ " -m, --mindays MIN_DAYS set minimum number of days before "
#~ "password\n"
#~ " change to MIN_DAYS\n"
#~ " -M, --maxdays MAX_DAYS set maximim number of days before "
#~ "password\n"
#~ " change to MAX_DAYS\n"
#~ " -W, --warndays WARN_DAYS set expiration warning days to WARN_DAYS\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: chage [opcions] [USUARI]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -d, --lastday ÚLTIM_DIA estableix l'últim canvi de "
#~ "contrasenya\n"
#~ " a ÚLTIM_DIA\n"
#~ " -E, --expiredate DATA_EXPIRACIÓ estableix la data d'expiració del\n"
#~ " compte a DATA_EXPIRACIÓ\n"
#~ " -h, --help mostra aquesta ajuda i acaba\n"
#~ " -I, --inactive INACTIVA estableix la contrasenya inactiva\n"
#~ " després d'expiració a INACTIVA\n"
#~ " -l, --list mostra informació d'envelliment del\n"
#~ " compte\n"
#~ " -m, --mindays DIES_MÍN estableix el número mínim de dies "
#~ "abans\n"
#~ " de canvi de contrasenya a DIES_MÍN\n"
#~ " -M, --maxdays DIES_MÀX estableix el número màxim de dies "
#~ "abans\n"
#~ " de canvi de contrasenya a DIES_MÀX\n"
#~ " -W, --warndays DIES_AVÍS estableix els dies d'avís d'expiració\n"
#~ " a DIES_AVÍS\n"
#~ "\n"
#~ msgid "%s: PAM authentication failed\n"
#~ msgstr "%s: l'autenticació PAM ha fallat\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph]\n"
#~ "\t[-h home_ph] [-o other] [user]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tel_feina]\n"
#~ "\t[-h tel_casa] [-o altre] [usuari]\n"
#~ msgid "Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph] [-h home_ph]\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tel_feina]\n"
#~ "[-h tel_casa]\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: %s [options]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -c, --crypt-method the crypt method (one of %s)\n"
#~ " -e, --encrypted supplied passwords are encrypted\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -m, --md5 encrypt the clear text password using\n"
#~ " the MD5 algorithm\n"
#~ "%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: %s [opcions]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -c, --crypt-method mètode de xifrat (un de %s)\n"
#~ " -e, --encrypted les contrasenyes proveïdes estan "
#~ "xifrades\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -m, --md5 xifra la contrasenya en text pla fent "
#~ "servir\n"
#~ " l'algorisme MD5\n"
#~ "%s\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: chsh [options] [LOGIN]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -s, --shell SHELL new login shell for the user account\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: chsh [opcions] [USUARI]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -s, --shell INTÈRPRET nou intèrpret d'accés per al compte "
#~ "d'usuari\n"
#~ "\n"
#~ msgid "Usage: expiry {-f|-c}\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: expiry {-f|-c}\n"
#~ msgid "faillog: Failed to get the entry for UID %lu\n"
#~ msgstr "faillog: Errada en l'obtenció de l'entrada per UID %lu\n"
#~ msgid "faillog: Cannot open %s: %s\n"
#~ msgstr "informe d'error: no es pot obrir %s: %s\n"
#~ msgid "faillog: Cannot get the size of %s: %s\n"
#~ msgstr "faillog: No és possible obtenir la mida de %s: %s\n"
#~ msgid "Usage: groupdel group\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: groupdel grup\n"
#~ msgid "Usage: %s [-r] [-s] [group [gshadow]]\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: %s [-r] [-s] [grup [grup_ombra]]\n"
#~ msgid "Usage: %s [-r] [-s] [group]\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: %s [-r] [-s] [grup]\n"
#~ msgid "%s: -s and -r are incompatibile\n"
#~ msgstr "%s: «-s» i «-r» són incompatibles\n"
#~ msgid "Usage: grpconv\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: grpconv\n"
#~ msgid "Usage: grpunconv\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: grpunconv\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: lastlog [options]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -b, --before DAYS print only lastlog records older than "
#~ "DAYS\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -t, --time DAYS print only lastlog records more recent "
#~ "than DAYS\n"
#~ " -u, --user LOGIN print lastlog record of the specified "
#~ "LOGIN\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: lastlog [opcions]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -b, --before DIES mostra només els registres de lastlog "
#~ "més\n"
#~ " antics que DIES\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -t, --time DIES mostra només els registres de lastlog "
#~ "més\n"
#~ " recents que DIES\n"
#~ " -u, --user USUARI mostra el registre de lastlog per a\n"
#~ " l'usuari amb USUARI especific\n"
#~ "\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: passwd [options] [LOGIN]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -a, --all report password status on all accounts\n"
#~ " -d, --delete delete the password for the named "
#~ "account\n"
#~ " -e, --expire force expire the password for the named "
#~ "account\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -k, --keep-tokens change password only if expired\n"
#~ " -i, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration\n"
#~ " to INACTIVE\n"
#~ " -l, --lock lock the password of the named account\n"
#~ " -n, --mindays MIN_DAYS set minimum number of days before "
#~ "password\n"
#~ " change to MIN_DAYS\n"
#~ " -q, --quiet quiet mode\n"
#~ " -r, --repository REPOSITORY change password in REPOSITORY repository\n"
#~ " -S, --status report password status on the named "
#~ "account\n"
#~ " -u, --unlock unlock the password of the named account\n"
#~ " -w, --warndays WARN_DAYS set expiration warning days to WARN_DAYS\n"
#~ " -x, --maxdays MAX_DAYS set maximum number of days before "
#~ "password\n"
#~ " change to MAX_DAYS\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: passwd [opcions] [USUARI]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -a, --all informa de l'estat de la contrasenya\n"
#~ " per a tots els comptes\n"
#~ " -d, --delete esborra la contrasenya per al compte\n"
#~ " anomenat\n"
#~ " -e, --expire força la caducitat de la contrasenya per\n"
#~ " al compte anomenat\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -k, --keep-tokens canvia la contrasenya només si ha "
#~ "caducat\n"
#~ " -i, --inactive INACTIU estableix la contrasenya a inactiva "
#~ "després\n"
#~ " d'INACTIU dies de caducitat\n"
#~ " -l, --lock bloca el compte anomenat\n"
#~ " -n, --mindays DIES_MÍN estableix els dies mínims abans del "
#~ "canvi\n"
#~ " de contrasenya a DIES_MÍN\n"
#~ " -q, --quiet mode silenciós\n"
#~ " -r, --repository REPOSITORI canvia la contrasenya en el REPOSITORI\n"
#~ " -S, --status informa de l'estat de la contrasenya per\n"
#~ " al compte anomenat\n"
#~ " -u, --unlock desbloca el compte anomenat\n"
#~ " -w, --warndays DIES_AVÍS estableix els dies d'avís de caducitat\n"
#~ " a DIES_AVÍS\n"
#~ " -x, --maxdays DIES_MÀX estableix els dies màxims abans del "
#~ "canvi\n"
#~ " de contrasenya a DIES_MÀX\n"
#~ "\n"
#~ msgid "Usage: %s [-q] [-r] [passwd]\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: %s [-q] [-r] [contrasenya]\n"
#~ msgid "Usage: %s [-q] [-r] [-s] [passwd [shadow]]\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: %s [-q] [-r] [-s] [contrasenya [ombra]]\n"
#~ msgid "Usage: pwconv\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: pwconv\n"
#~ msgid "Usage: pwunconv\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: pwunconv\n"
#~ msgid "Unknown id: %s\n"
#~ msgstr "El identificador és desconegut: %s\n"
#~ msgid "No shell\n"
#~ msgstr "No hi ha intèrpret d'ordres\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: userdel [options] LOGIN\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -f, --force force removal of files,\n"
#~ " even if not owned by user\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -r, --remove remove home directory and mail spool\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: userdel [opcions] USUARI\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -f, --force força l'eliminació de fitxers, encara "
#~ "que\n"
#~ " no siguin propietat de l'usuari\n"
#~ " -h, --help mostra aquesta ajuda i acaba\n"
#~ " -r, --remove elimina el directori personal i la cua\n"
#~ " de correu\n"
#~ "\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: usermod [options] LOGIN\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -c, --comment COMMENT new value of the GECOS field\n"
#~ " -d, --home HOME_DIR new home directory for the user account\n"
#~ " -e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to "
#~ "EXPIRE_DATE\n"
#~ " -f, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration\n"
#~ " to INACTIVE\n"
#~ " -g, --gid GROUP force use GROUP as new primary group\n"
#~ " -G, --groups GROUPS new list of supplementary GROUPS\n"
#~ " -a, --append append the user to the supplemental "
#~ "GROUPS\n"
#~ " mentioned by the -G option without "
#~ "removing\n"
#~ " the user from other groups\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -l, --login NEW_LOGIN new value of the login name\n"
#~ " -L, --lock lock the user account\n"
#~ " -m, --move-home move contents of the home directory to "
#~ "the\n"
#~ " new location (use only with -d)\n"
#~ " -o, --non-unique allow using duplicate (non-unique) UID\n"
#~ " -p, --password PASSWORD use encrypted password for the new "
#~ "password\n"
#~ " -s, --shell SHELL new login shell for the user account\n"
#~ " -u, --uid UID new UID for the user account\n"
#~ " -U, --unlock unlock the user account\n"
#~ "%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: usermod [opcions] USUARI\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -c, --comment COMENTARI nou valor per al camp GECOS\n"
#~ " -d, --home DIR_PERSONAL nou directori personal per al nou compte\n"
#~ " d'usuari\n"
#~ " -e, --expiredate DATA_CADUCIT estableix la data de caducitat del "
#~ "compte\n"
#~ " a DATA_CADUCITAT\n"
#~ " -f, --inactive INACTIU estableix la contrasenya a inactiva "
#~ "després\n"
#~ " d'INACTIU dies de caducitat\n"
#~ " -g, --gid GRUP força l'ús de GRUP com a nou grup "
#~ "inicial\n"
#~ " d'accés\n"
#~ " -G, --groups GRUPS llista de GRUPS addicionals\n"
#~ " -a, --append afegeix l'usuari als GRUPS addicionals\n"
#~ " llistats amb la opció -G sense eliminar-"
#~ "los\n"
#~ " d'altres grups\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i surt\n"
#~ " -l, --login USUARI nou valor per al nom d'usuari\n"
#~ " -L, --lock bloca el compte d'usuari\n"
#~ " -m, --move-home mou els continguts del directori "
#~ "personal\n"
#~ " a la nova ubicació (usar només amb -d)\n"
#~ " -o, --non-unique permet usar UID duplicats (no únics)\n"
#~ " -p, --password CONTRASENYA usa contrasenya xifrada per a la nova\n"
#~ " contrasenya\n"
#~ " -s, --shell INTÈRPRET nou intèrpret d'accés per al compte "
#~ "d'usuari\n"
#~ " -u, --uid UID nou UID per al compte d'usuari\n"
#~ " -U, --unlock desbloca el compte d'usuari\n"
#~ "%s\n"
#~ msgid "%s: no flags given\n"
#~ msgstr "%s: no s'han especificat assenyaladors\n"
#~| msgid ""
#~| "Usage: vipw [options]\n"
#~| "\n"
#~| "Options:\n"
#~| " -g, --group edit group database\n"
#~| " -h, --help display this help message and exit\n"
#~| " -p, --passwd edit passwd database\n"
#~| " -q, --quiet quiet mode\n"
#~| " -s, --shadow edit shadow or gshadow database\n"
#~| "\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: vipw [options]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -g, --group edit group database\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -p, --passwd edit passwd database\n"
#~ " -q, --quiet quiet mode\n"
#~ " -s, --shadow edit shadow or gshadow database\n"
#~ " -u, --user which user's tcb shadow file to edit\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: vipw [opcions]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -g, --group edita la base de dades de grup\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -p, --passwd edita la base de dades de passwd\n"
#~ " -q, --quiet mode silenciós\n"
#~ " -s, --shadow edita la base de dades de shadow o "
#~ "gshadow\n"
#~ "\n"
#~| msgid "Usage: %s [input]\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: useradd [options] LOGIN\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: %s [entrada]\n"
#~ msgid "%s: can't create %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot crear %s\n"
#~ msgid "%s: can't chown %s\n"
#~ msgstr "%s: no es pot fer canviar el propietari a %s\n"
#~| msgid ""
#~| "Usage: faillog [options]\n"
#~| "\n"
#~| "Options:\n"
#~| " -a, --all display faillog records for all users\n"
#~| " -h, --help display this help message and exit\n"
#~| " -l, --lock-time SEC after failed login lock accout to SEC "
#~| "seconds\n"
#~| " -m, --maximum MAX set maximum failed login counters to "
#~| "MAX\n"
#~| " -r, --reset reset the counters of login failures\n"
#~| " -t, --time DAYS display faillog records more recent than "
#~| "DAYS\n"
#~| " -u, --user LOGIN display faillog record or maintains "
#~| "failure\n"
#~| " counters and limits (if used with -r, -m "
#~| "or -l\n"
#~| " options) only for user with LOGIN\n"
#~| "\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: faillog [options]\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -a, --all display faillog records for all users\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -l, --lock-time SEC after failed login lock account to SEC "
#~ "seconds\n"
#~ " -m, --maximum MAX set maximum failed login counters to MAX\n"
#~ " -r, --reset reset the counters of login failures\n"
#~ " -t, --time DAYS display faillog records more recent than "
#~ "DAYS\n"
#~ " -u, --user LOGIN display faillog record or maintains "
#~ "failure\n"
#~ " counters and limits (if used with -r, -m "
#~ "or -l\n"
#~ " options) only for user with LOGIN\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: faillog [opcions]\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -a, --all mostra els registres de faillog de tots "
#~ "els\n"
#~ " usuaris\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -l, --lock-time SEG bloca durant SEG segons després d'una\n"
#~ " fallada d'accés\n"
#~ " -m, --maximum MÀX especifica els comptadors màxims de\n"
#~ " fallades d'accés a MÀX\n"
#~ " -r, --reset reinicialitza els comptadors de fallades\n"
#~ " d'accés\n"
#~ " -t, --time DIES mostra registres de faillog més recents "
#~ "que\n"
#~ " DIES\n"
#~ " -u, --user USUARI mostra registre de faillog o manté\n"
#~ " comptadors de fallades i límits (si es "
#~ "fa\n"
#~ " servir amb les opcions -r, -m o -l) "
#~ "només\n"
#~ " per a l'usuari amb USUARI\n"
#~ "\n"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Usage: groupadd [options] GROUP\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -f, --force force exit with success status if the\n"
#~ " specified group already exists\n"
#~ " -g, --gid GID use GID for the new group\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -K, --key KEY=VALUE overrides /etc/login.defs defaults\n"
#~ " -o, --non-unique allow create group with duplicate\n"
#~ " (non-unique) GID\n"
#~ " -p, --password PASSWORD use encrypted password for the new group\n"
#~ " -r, --system create a system account\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: groupadd [opcions] GRUP\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -f, --force força la sortida amb un estat d'èxit si "
#~ "el\n"
#~ " grup especificat ja existeix\n"
#~ " -g, --gid GID usa GID per al nou grup\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -K, --key CLAU=VALOR substitueix els valors predeterminats de\n"
#~ " /etc/login.defs\n"
#~ " -o, --non-unique permet crear grups amb GID duplicats\n"
#~ " (no únics)\n"
#~ "\n"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Usage: groupmod [options] GROUP\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -g, --gid GID force use new GID by GROUP\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -n, --new-name NEW_GROUP force use NEW_GROUP name by GROUP\n"
#~ " -o, --non-unique allow using duplicate (non-unique) GID by "
#~ "GROUP\n"
#~ " -p, --password PASSWORD use encrypted password for the new "
#~ "password\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: groupmod [opcions] GRUP\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -g, --gid GID força l'ús del nou GID per a GRUP\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
#~ " -n, --new-name NOU_GRUP força l'ús del nom NOU_GRUP per a GRUP\n"
#~ " -o, --non-unique permet usar GID duplicats (no únics) per\n"
#~ " a GRUP\n"
#~ "\n"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Usage: useradd [options] LOGIN\n"
#~ "\n"
#~ "Options:\n"
#~ " -b, --base-dir BASE_DIR base directory for the new user account\n"
#~ " home directory\n"
#~ " -c, --comment COMMENT set the GECOS field for the new user "
#~ "account\n"
#~ " -d, --home-dir HOME_DIR home directory for the new user account\n"
#~ " -D, --defaults print or save modified default useradd\n"
#~ " configuration\n"
#~ " -e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to "
#~ "EXPIRE_DATE\n"
#~ " -f, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration\n"
#~ " to INACTIVE\n"
#~ " -g, --gid GROUP force use GROUP for the new user account\n"
#~ " -G, --groups GROUPS list of supplementary groups for the new\n"
#~ " user account\n"
#~ " -h, --help display this help message and exit\n"
#~ " -k, --skel SKEL_DIR specify an alternative skel directory\n"
#~ " -K, --key KEY=VALUE overrides /etc/login.defs defaults\n"
#~ " -l, --no-log-init do not add the user to the lastlog and\n"
#~ " faillog databases\n"
#~ " -m, --create-home create home directory for the new user\n"
#~ " account\n"
#~ " -M, --no-create-home do not create user's home directory\n"
#~ " (overrides /etc/login.defs)\n"
#~ " -N, --no-user-group do not create a group with the same name "
#~ "as\n"
#~ " the user\n"
#~ " -o, --non-unique allow create user with duplicate\n"
#~ " (non-unique) UID\n"
#~ " -p, --password PASSWORD use encrypted password for the new user\n"
#~ " account\n"
#~ " -r, --system create a system account\n"
#~ " -s, --shell SHELL the login shell for the new user account\n"
#~ " -u, --uid UID force use the UID for the new user "
#~ "account\n"
#~ " -U, --user-group create a group with the same name as the "
#~ "user\n"
#~ "%s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: useradd [opcions] USUARI\n"
#~ "\n"
#~ "Opcions:\n"
#~ " -b, --base-dir DIR_BASE directori base per al directori "
#~ "personal\n"
#~ " del nou compte d'usuari\n"
#~ " -c, --comment COMENTARI estableix el camp GECOS per al nou\n"
#~ " compte d'usuari\n"
#~ " -d, --home-dir DIR_PERSONAL directori personal per al nou compte\n"
#~ " -D, --defaults mostra o guarda les modificacions a "
#~ "les\n"
#~ " d'usuari configuracions "
#~ "predeterminades\n"
#~ " de useradd\n"
#~ " -e, --expiredate DATA_CADUCITAT estableix la data de caducitat del\n"
#~ " compte a DATA_CADUCITAT\n"
#~ " -f, --inactive INACTIU estableix la contrasenya a inactiva\n"
#~ " després\n"
#~ " d'INACTIU dies de caducitat\n"
#~ " -g, --gid GRUP força l'ús del GRUP per al nou compte\n"
#~ " creat\n"
#~ " -G, --groups GRUPS llista de grups suplementaris per al "
#~ "nou\n"
#~ " compte d'usuari\n"
#~ " -h, --help mostra aquest missatge d'ajuda i "
#~ "acaba\n"
#~ " -k, --skel DIR_SKEL especifica un directori skel "
#~ "alternatiu\n"
#~ " -K, --key CLAU=VALOR substitueix els valors predeterminats "
#~ "de\n"
#~ " /etc/login.defs\n"
#~ " -m, --create-home crea el directori personal per al nou\n"
#~ " compte d'usuari\n"
#~ " -o, --non-unique permet crear usuaris amb UID "
#~ "duplicats\n"
#~ " (no únics)\n"
#~ " -p, --password CONTRASENYA usa contrasenya xifrada per al nou\n"
#~ " compte d'usuari\n"
#~ " -s, --shell INTÈRPRET l'intèrpret d'accés per al nou compte\n"
#~ " d'usuari\n"
#~ " -u, --uid UID força l'ús de UID per al nou compte\n"
#~ " d'usuari\n"
#~ "\n"
#~ msgid "Password set to expire."
#~ msgstr "S'ha establert la contrasenya a caducada."
#~ msgid "%s: can't lock password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de contrasenyes\n"
#~ msgid "%s: can't open password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes\n"
#~ msgid "%s: can't lock shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de contrasenyes ombra\n"
#~ msgid "%s: can't open shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"
#~ msgid "%s: can't rewrite shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes ombra\n"
#~ msgid "%s: can't rewrite password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes\n"
#~ msgid "%s: can't update shadow password file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"
#~ msgid "\tFull Name: %s\n"
#~ msgstr "\tNom complet: %s\n"
#~ msgid "\tRoom Number: %s\n"
#~ msgstr "\tNúmero d'habitació: %s\n"
#~ msgid "\tWork Phone: %s\n"
#~ msgstr "\tTelèfon de la feina: %s\n"
#~ msgid "\tHome Phone: %s\n"
#~ msgstr "\tTelèfon de casa: %s\n"
#~ msgid "Cannot lock the password file; try again later.\n"
#~ msgstr ""
#~ "No s'ha pogut blocar el fitxer de contrasenyes; intenteu-ho més tard\n"
#~ msgid "Cannot open the password file.\n"
#~ msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes.\n"
#~ msgid "%s: %s not found in /etc/passwd\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha trobat %s a «/etc/passwd»\n"
#~ msgid "Error updating the password entry.\n"
#~ msgstr "Error en actualitzar l'entrada de la contrasenya.\n"
#~ msgid "Cannot commit password file changes.\n"
#~ msgstr "No es poden confirmar els canvis del fitxer de contrasenyes.\n"
#~ msgid "Cannot unlock the password file.\n"
#~ msgstr "No s'ha pogut desblocar el fitxer de contrasenyes.\n"
#~ msgid "%s: can't lock group file\n"
#~ msgstr "%s: no es pot blocar el fitxer de grups\n"
#~ msgid "%s: can't lock gshadow file\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha pogut blocar el fitxer de contrasenyes ombra\n"
#~ msgid "%s: can't open shadow file\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"
#, fuzzy
#~ msgid "%s: error updating gshadow file\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"
#, fuzzy
#~ msgid "%s: error updating group file\n"
#~ msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar l'entrada de grup\n"
#~ msgid "%s: line %d: unknown group %s\n"
#~ msgstr "%s: línia %d: el grup %s és desconegut\n"
#, fuzzy
#~ msgid "%s: line %d: cannot update group entry\n"
#~ msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar l'entrada\n"
#~ msgid "%s: can't lock shadow file\n"
#~ msgstr "%s: no s'ha pogut blocar el fitxer de contrasenyes ombra\n"
#~ msgid "%s: error updating shadow file\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"
#~ msgid "%s: error updating password file\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"
#~ msgid "%s: line %d: unknown user %s\n"
#~ msgstr "%s: línia %d: l'usuari %s és desconegut\n"
#~ msgid "%s: line %d: cannot update password entry\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s: línia %d: no s'ha pogut actualitzar l'entrada de la contrasenya\n"
#~ msgid "%s: unknown user\n"
#~ msgstr "%s: l'usuari és desconegut\n"
#~ msgid "Unknown User: %s\n"
#~ msgstr "L'usuari és desconegut: %s\n"
#~ msgid "Usage: %s [-r|-R] group\n"
#~ msgstr "Forma d'ús: %s [-r|-R] grup\n"
#~ msgid " %s [-a user] group\n"