git-gui 0.19.0

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
 Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
 
 iQCVAwUAUtq6P2B90JXwhOSJAQK3zQP/T+cOevbKCwFl9mif3EtgPgCoFS9Yd/93
 FYgoKxZh3t9i0Smo9EUggyEkx22v7vONwglGP1wCmCmniQRoaoTW4WBxJFJlEegt
 Li/7OilkwTrSgu1RFZTtpW7zYpg08YrkehFTo6Ntye5gyxZeHsmgFv56f6Ef9Egj
 qEf8xXLyjX4=
 =IBoS
 -----END PGP SIGNATURE-----

Merge tag 'gitgui-0.19.0' of http://repo.or.cz/r/git-gui

git-gui 0.19.0

* tag 'gitgui-0.19.0' of http://repo.or.cz/r/git-gui:
 git-gui 0.19
 git-gui: chmod +x po2msg, windows/git-gui.sh
 git-gui: fallback right pane to packed widgets with Tk 8.4
 git-gui i18n: Added Bulgarian translation
 git-gui l10n: Add 29 more terms to glossary
 git-gui i18n: Initial glossary in Bulgarian
pull/74/head
Junio C Hamano 9 years ago
commit d9bb4be53b
 1. 2
    git-gui/GIT-VERSION-GEN
 2. 32
    git-gui/git-gui.sh
 3. 2694
    git-gui/po/bg.po
 4. 287
    git-gui/po/glossary/bg.po
 5. 29
    git-gui/po/glossary/git-gui-glossary.txt
 6. 0
    git-gui/po/po2msg.sh
 7. 0
    git-gui/windows/git-gui.sh

@ -1,7 +1,7 @@
#!/bin/sh
GVF=GIT-VERSION-FILE
DEF_VER=0.18.GITGUI
DEF_VER=0.19.GITGUI
LF='
'

@ -3224,18 +3224,28 @@ unset i
# -- Diff and Commit Area
#
${NS}::panedwindow .vpane.lower -orient vertical
${NS}::frame .vpane.lower.commarea
${NS}::frame .vpane.lower.diff -relief sunken -borderwidth 1 -height 500
.vpane.lower add .vpane.lower.diff
.vpane.lower add .vpane.lower.commarea
.vpane add .vpane.lower
if {$use_ttk} {
.vpane.lower pane .vpane.lower.diff -weight 1
.vpane.lower pane .vpane.lower.commarea -weight 0
if {$have_tk85} {
${NS}::panedwindow .vpane.lower -orient vertical
${NS}::frame .vpane.lower.commarea
${NS}::frame .vpane.lower.diff -relief sunken -borderwidth 1 -height 500
.vpane.lower add .vpane.lower.diff
.vpane.lower add .vpane.lower.commarea
.vpane add .vpane.lower
if {$use_ttk} {
.vpane.lower pane .vpane.lower.diff -weight 1
.vpane.lower pane .vpane.lower.commarea -weight 0
} else {
.vpane.lower paneconfigure .vpane.lower.diff -stretch always
.vpane.lower paneconfigure .vpane.lower.commarea -stretch never
}
} else {
.vpane.lower paneconfigure .vpane.lower.diff -stretch always
.vpane.lower paneconfigure .vpane.lower.commarea -stretch never
frame .vpane.lower -height 300 -width 400
frame .vpane.lower.commarea
frame .vpane.lower.diff -relief sunken -borderwidth 1
pack .vpane.lower.diff -fill both -expand 1
pack .vpane.lower.commarea -side bottom -fill x
.vpane add .vpane.lower
.vpane paneconfigure .vpane.lower -sticky nsew
}
# -- Commit Area Buttons

@ -0,0 +1,2694 @@
# Bulgarian translation of git-gui po-file.
# Copyright (C) 2012, 2013, 2014 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git-gui master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-13 20:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-13 21:31+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: git-gui.sh:859
#, tcl-format
msgid "Invalid font specified in %s:"
msgstr "Указан е неправилен шрифт в %s:"
#: git-gui.sh:912
msgid "Main Font"
msgstr "Основен шрифт"
#: git-gui.sh:913
msgid "Diff/Console Font"
msgstr "Шрифт за разликите/конзолата"
#: git-gui.sh:928 git-gui.sh:942 git-gui.sh:955 git-gui.sh:1045
#: git-gui.sh:1064 git-gui.sh:3115
msgid "git-gui: fatal error"
msgstr "git-gui: фатална грешка"
#: git-gui.sh:929
msgid "Cannot find git in PATH."
msgstr "Командата git липсва в пътя (PATH)."
#: git-gui.sh:956
msgid "Cannot parse Git version string:"
msgstr "Низът с версията на Git не може да бъде интерпретиран:"
#: git-gui.sh:981
#, tcl-format
msgid ""
"Git version cannot be determined.\n"
"\n"
"%s claims it is version '%s'.\n"
"\n"
"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
"\n"
"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
msgstr ""
"Версията на Git не може да бъде определена.\n"
"\n"
"Версията на %s изглежда, че е „%s“.\n"
"\n"
"%s изисква Git, версия поне 1.5.0.\n"
"\n"
"Да се приеме ли, че „%s“ е версия 1.5.0?\n"
#: git-gui.sh:1278
msgid "Git directory not found:"
msgstr "Директорията на Git не е открита:"
#: git-gui.sh:1312
msgid "Cannot move to top of working directory:"
msgstr "Не може да се премине към родителската директория."
#: git-gui.sh:1320
msgid "Cannot use bare repository:"
msgstr "Голо хранилище не може да се използва:"
#: git-gui.sh:1328
msgid "No working directory"
msgstr "Работната директория липсва"
#: git-gui.sh:1500 lib/checkout_op.tcl:306
msgid "Refreshing file status..."
msgstr "Обновяване на състоянието на файла…"
#: git-gui.sh:1560
msgid "Scanning for modified files ..."
msgstr "Проверка за променени файлове…"
#: git-gui.sh:1632
msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
msgstr "Куката prepare-commit-msg се изпълнява в момента…"
#: git-gui.sh:1649
msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката prepare-commit-msg."
#: git-gui.sh:1807 lib/browser.tcl:252
msgid "Ready."
msgstr "Готово."
#: git-gui.sh:1965
#, tcl-format
msgid "Displaying only %s of %s files."
msgstr "Показване на само %s от %s файла."
#: git-gui.sh:2091
msgid "Unmodified"
msgstr "Непроменен"
#: git-gui.sh:2093
msgid "Modified, not staged"
msgstr "Променен, но не е в индекса"
#: git-gui.sh:2094 git-gui.sh:2106
msgid "Staged for commit"
msgstr "В индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2095 git-gui.sh:2107
msgid "Portions staged for commit"
msgstr "Части са в индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2096 git-gui.sh:2108
msgid "Staged for commit, missing"
msgstr "В индекса за подаване, но липсва"
#: git-gui.sh:2098
msgid "File type changed, not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен, но не е в индекса"
#: git-gui.sh:2099 git-gui.sh:2100
msgid "File type changed, old type staged for commit"
msgstr "Видът на файла е сменен, в индекса е старият"
#: git-gui.sh:2101
msgid "File type changed, staged"
msgstr "Видът на файла е сменен и е в индекса"
#: git-gui.sh:2102
msgid "File type change staged, modification not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен, промяната не е в индекса"
#: git-gui.sh:2103
msgid "File type change staged, file missing"
msgstr "Видът на файла е сменен, файлът липсва"
#: git-gui.sh:2105
msgid "Untracked, not staged"
msgstr "Неследен"
#: git-gui.sh:2110
msgid "Missing"
msgstr "Липсващ"
#: git-gui.sh:2111
msgid "Staged for removal"
msgstr "В индекса за изтриване"
#: git-gui.sh:2112
msgid "Staged for removal, still present"
msgstr "В индекса за изтриване, но още го има"
#: git-gui.sh:2114 git-gui.sh:2115 git-gui.sh:2116 git-gui.sh:2117
#: git-gui.sh:2118 git-gui.sh:2119
msgid "Requires merge resolution"
msgstr "Изисква коригиране при сливане"
#: git-gui.sh:2154
msgid "Starting gitk... please wait..."
msgstr "Стартиране на gitk…, изчакайте…"
#: git-gui.sh:2166
msgid "Couldn't find gitk in PATH"
msgstr "В пътищата, определени от променливата PATH, липсва изпълним gitk"
#: git-gui.sh:2225
msgid "Couldn't find git gui in PATH"
msgstr "В пътищата, определени от променливата PATH, липсва изпълним git gui"
#: git-gui.sh:2644 lib/choose_repository.tcl:40
msgid "Repository"
msgstr "Хранилище"
#: git-gui.sh:2645
msgid "Edit"
msgstr "Редактиране"
#: git-gui.sh:2647 lib/choose_rev.tcl:567
msgid "Branch"
msgstr "Клон"
#: git-gui.sh:2650 lib/choose_rev.tcl:554
msgid "Commit@@noun"
msgstr "Подаване"
#: git-gui.sh:2653 lib/merge.tcl:123 lib/merge.tcl:152 lib/merge.tcl:170
msgid "Merge"
msgstr "Сливане"
#: git-gui.sh:2654 lib/choose_rev.tcl:563
msgid "Remote"
msgstr "Отдалечено хранилище"
#: git-gui.sh:2657
msgid "Tools"
msgstr "Команди"
#: git-gui.sh:2666
msgid "Explore Working Copy"
msgstr "Разглеждане на работното копие"
#: git-gui.sh:2672
msgid "Git Bash"
msgstr "Bash на Git"
#: git-gui.sh:2682
msgid "Browse Current Branch's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в текущия клон"
#: git-gui.sh:2686
msgid "Browse Branch Files..."
msgstr "Разглеждане на текущия клон"
#: git-gui.sh:2691
msgid "Visualize Current Branch's History"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон"
#: git-gui.sh:2695
msgid "Visualize All Branch History"
msgstr "Визуализация на историята на всички клонове"
#: git-gui.sh:2702
#, tcl-format
msgid "Browse %s's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в %s"
#: git-gui.sh:2704
#, tcl-format
msgid "Visualize %s's History"
msgstr "Визуализация на историята на %s"
#: git-gui.sh:2709 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
msgid "Database Statistics"
msgstr "Статистика на базата от данни"
#: git-gui.sh:2712 lib/database.tcl:33
msgid "Compress Database"
msgstr "Компресиране на базата от данни"
#: git-gui.sh:2715
msgid "Verify Database"
msgstr "Проверка на базата от данни"
#: git-gui.sh:2722 git-gui.sh:2726 git-gui.sh:2730 lib/shortcut.tcl:8
#: lib/shortcut.tcl:40 lib/shortcut.tcl:72
msgid "Create Desktop Icon"
msgstr "Добавяне на икона на работния плот"
#: git-gui.sh:2738 lib/choose_repository.tcl:192 lib/choose_repository.tcl:200
msgid "Quit"
msgstr "Спиране на програмата"
#: git-gui.sh:2746
msgid "Undo"
msgstr "Отмяна"
#: git-gui.sh:2749
msgid "Redo"
msgstr "Повторение"
#: git-gui.sh:2753 git-gui.sh:3348
msgid "Cut"
msgstr "Отрязване"
#: git-gui.sh:2756 git-gui.sh:3351 git-gui.sh:3425 git-gui.sh:3510
#: lib/console.tcl:69
msgid "Copy"
msgstr "Копиране"
#: git-gui.sh:2759 git-gui.sh:3354
msgid "Paste"
msgstr "Поставяне"
#: git-gui.sh:2762 git-gui.sh:3357 lib/remote_branch_delete.tcl:39
#: lib/branch_delete.tcl:28
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"
#: git-gui.sh:2766 git-gui.sh:3361 git-gui.sh:3514 lib/console.tcl:71
msgid "Select All"
msgstr "Избиране на всичко"
#: git-gui.sh:2775
msgid "Create..."
msgstr "Създаване…"
#: git-gui.sh:2781
msgid "Checkout..."
msgstr "Изтегляне…"
#: git-gui.sh:2787
msgid "Rename..."
msgstr "Преименуване…"
#: git-gui.sh:2792
msgid "Delete..."
msgstr "Изтриване…"
#: git-gui.sh:2797
msgid "Reset..."
msgstr "Отмяна на промените…"
#: git-gui.sh:2807
msgid "Done"
msgstr "Готово"
#: git-gui.sh:2809
msgid "Commit@@verb"
msgstr "Подаване"
#: git-gui.sh:2818 git-gui.sh:3289
msgid "New Commit"
msgstr "Подаване"
#: git-gui.sh:2826 git-gui.sh:3296
msgid "Amend Last Commit"
msgstr "Поправяне на последното подаване"
#: git-gui.sh:2836 git-gui.sh:3250 lib/remote_branch_delete.tcl:101
msgid "Rescan"
msgstr "Обновяване"
#: git-gui.sh:2842
msgid "Stage To Commit"
msgstr "Към индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2848
msgid "Stage Changed Files To Commit"
msgstr "Всички променени файлове към индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2854
msgid "Unstage From Commit"
msgstr "Изваждане от индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2860 lib/index.tcl:442
msgid "Revert Changes"
msgstr "Връщане на оригинала"
#: git-gui.sh:2868 git-gui.sh:3561 git-gui.sh:3592
msgid "Show Less Context"
msgstr "По-малко контекст"
#: git-gui.sh:2872 git-gui.sh:3565 git-gui.sh:3596
msgid "Show More Context"
msgstr "Повече контекст"
#: git-gui.sh:2879 git-gui.sh:3263 git-gui.sh:3372
msgid "Sign Off"
msgstr "Подписване"
#: git-gui.sh:2895
msgid "Local Merge..."
msgstr "Локално сливане…"
#: git-gui.sh:2900
msgid "Abort Merge..."
msgstr "Преустановяване на сливане…"
#: git-gui.sh:2912 git-gui.sh:2940
msgid "Add..."
msgstr "Добавяне…"
#: git-gui.sh:2916
msgid "Push..."
msgstr "Избутване…"
#: git-gui.sh:2920
msgid "Delete Branch..."
msgstr "Изтриване на клон…"
#: git-gui.sh:2930 git-gui.sh:3543
msgid "Options..."
msgstr "Опции…"
#: git-gui.sh:2941
msgid "Remove..."
msgstr "Премахване…"
#: git-gui.sh:2950 lib/choose_repository.tcl:54
msgid "Help"
msgstr "Помощ"
#: git-gui.sh:2954 git-gui.sh:2958 lib/choose_repository.tcl:48
#: lib/choose_repository.tcl:57 lib/about.tcl:14
#, tcl-format
msgid "About %s"
msgstr "Относно %s"
#: git-gui.sh:2982
msgid "Online Documentation"
msgstr "Документация в Интернет"
#: git-gui.sh:2985 lib/choose_repository.tcl:51 lib/choose_repository.tcl:60
msgid "Show SSH Key"
msgstr "Показване на ключа за SSH"
#: git-gui.sh:3004 git-gui.sh:3136
msgid "Usage"
msgstr "Употреба"
#: git-gui.sh:3085 lib/blame.tcl:573
msgid "Error"
msgstr "Грешка"
#: git-gui.sh:3116
#, tcl-format
msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
msgstr ""
"фатално: пътят %s не може да бъде открит: такъв файл или директория няма"
#: git-gui.sh:3149
msgid "Current Branch:"
msgstr "Текущ клон:"
#: git-gui.sh:3175
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Промени в индекса (за подаване)"
#: git-gui.sh:3195
msgid "Unstaged Changes"
msgstr "Промени извън индекса"
#: git-gui.sh:3256
msgid "Stage Changed"
msgstr "Индексът е променен"
#: git-gui.sh:3275 lib/transport.tcl:137 lib/transport.tcl:229
msgid "Push"
msgstr "Изтласкване"
#: git-gui.sh:3310
msgid "Initial Commit Message:"
msgstr "Първоначално съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3311
msgid "Amended Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3312
msgid "Amended Initial Commit Message:"
msgstr "Поправено първоначално съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3313
msgid "Amended Merge Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване със сливане:"
#: git-gui.sh:3314
msgid "Merge Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване със сливане:"
#: git-gui.sh:3315
msgid "Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3364 git-gui.sh:3518 lib/console.tcl:73
msgid "Copy All"
msgstr "Копиране на всичко"
#: git-gui.sh:3388 lib/blame.tcl:105
msgid "File:"
msgstr "Файл:"
#: git-gui.sh:3506
msgid "Refresh"
msgstr "Обновяване"
#: git-gui.sh:3527
msgid "Decrease Font Size"
msgstr "По-едър шрифт"
#: git-gui.sh:3531
msgid "Increase Font Size"
msgstr "По-дребен шрифт"
#: git-gui.sh:3539 lib/blame.tcl:294
msgid "Encoding"
msgstr "Кодиране"
#: git-gui.sh:3550
msgid "Apply/Reverse Hunk"
msgstr "Прилагане/връщане на парче"
#: git-gui.sh:3555
msgid "Apply/Reverse Line"
msgstr "Прилагане/връщане на ред"
#: git-gui.sh:3574
msgid "Run Merge Tool"
msgstr "Изпълнение на програмата за сливане"
#: git-gui.sh:3579
msgid "Use Remote Version"
msgstr "Версия от отдалеченото хранилище"
#: git-gui.sh:3583
msgid "Use Local Version"
msgstr "Локална версия"
#: git-gui.sh:3587
msgid "Revert To Base"
msgstr "Връщане към родителската версия"
#: git-gui.sh:3605
msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
msgstr "Визуализиране на промените в подмодула"
#: git-gui.sh:3609
msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон в историята за подмодула"
#: git-gui.sh:3613
msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на всички клони в историята за подмодула"
#: git-gui.sh:3618
msgid "Start git gui In The Submodule"
msgstr "Стартиране на „git gui“ за подмодула"
#: git-gui.sh:3653
msgid "Unstage Hunk From Commit"
msgstr "Изваждане на парчето от подаването"
#: git-gui.sh:3655
msgid "Unstage Lines From Commit"
msgstr "Изваждане на редовете от подаването"
#: git-gui.sh:3657
msgid "Unstage Line From Commit"
msgstr "Изваждане на реда от подаването"
#: git-gui.sh:3660
msgid "Stage Hunk For Commit"
msgstr "Добавяне на парчето за подаване"
#: git-gui.sh:3662
msgid "Stage Lines For Commit"
msgstr "Добавяне на редовете за подаване"
#: git-gui.sh:3664
msgid "Stage Line For Commit"
msgstr "Добавяне на реда за подаване"
#: git-gui.sh:3689
msgid "Initializing..."
msgstr "Инициализиране…"
#: git-gui.sh:3832
#, tcl-format
msgid ""
"Possible environment issues exist.\n"
"\n"
"The following environment variables are probably\n"
"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
"by %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Възможно е да има проблем със средата.\n"
"\n"
"Най-вероятно следните променливи няма да бъдат\n"
"взети под внимание от подпроцесите Git изпълнени\n"
"от %s:\n"
"\n"
#: git-gui.sh:3861
msgid ""
"\n"
"This is due to a known issue with the\n"
"Tcl binary distributed by Cygwin."
msgstr ""
"\n"
"Това е познат проблем и се дължи на\n"
"версията на Tcl включена в Cygwin."
#: git-gui.sh:3866
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"A good replacement for %s\n"
"is placing values for the user.name and\n"
"user.email settings into your personal\n"
"~/.gitconfig file.\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Добър заместител на %s\n"
"е да поставите настройките user.name и\n"
"user.email в личния си файл ~/.gitconfig.\n"
#: lib/spellcheck.tcl:57
msgid "Unsupported spell checker"
msgstr "Тази програма за проверка на правописа не се поддържа"
#: lib/spellcheck.tcl:65
msgid "Spell checking is unavailable"
msgstr "Липсва програма за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:68
msgid "Invalid spell checking configuration"
msgstr "Неправилни настройки на проверката на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:70
#, tcl-format
msgid "Reverting dictionary to %s."
msgstr "Ползване на речник за език „%s“."
#: lib/spellcheck.tcl:73
msgid "Spell checker silently failed on startup"
msgstr "Програмата за правопис даже не стартира успешно."
#: lib/spellcheck.tcl:80
msgid "Unrecognized spell checker"
msgstr "Непозната програма за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:186
msgid "No Suggestions"
msgstr "Няма предложения"
#: lib/spellcheck.tcl:388
msgid "Unexpected EOF from spell checker"
msgstr "Неочакван край на файл от програмата за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:392
msgid "Spell Checker Failed"
msgstr "Грешка в програмата за проверка на правописа"
#: lib/remote_add.tcl:20
msgid "Add Remote"
msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:25
msgid "Add New Remote"
msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:30 lib/tools_dlg.tcl:37
msgid "Add"
msgstr "Добавяне"
#: lib/remote_add.tcl:34 lib/browser.tcl:292 lib/branch_checkout.tcl:30
#: lib/transport.tcl:141 lib/branch_rename.tcl:32 lib/choose_font.tcl:45
#: lib/option.tcl:127 lib/tools_dlg.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:202
#: lib/tools_dlg.tcl:345 lib/remote_branch_delete.tcl:43
#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/branch_create.tcl:37 lib/branch_delete.tcl:34
#: lib/merge.tcl:174
msgid "Cancel"
msgstr "Отказване"
#: lib/remote_add.tcl:39
msgid "Remote Details"
msgstr "Данни за отдалеченото хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51 lib/branch_create.tcl:44
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
#: lib/remote_add.tcl:50
msgid "Location:"
msgstr "Местоположение:"
#: lib/remote_add.tcl:60
msgid "Further Action"
msgstr "Следващо действие"
#: lib/remote_add.tcl:63
msgid "Fetch Immediately"
msgstr "Незабавно доставяне"
#: lib/remote_add.tcl:69
msgid "Initialize Remote Repository and Push"
msgstr "Инициализиране на отдалеченото хранилище и изтласкване на промените"
#: lib/remote_add.tcl:75
msgid "Do Nothing Else Now"
msgstr "Да не се прави нищо"
#: lib/remote_add.tcl:100
msgid "Please supply a remote name."
msgstr "Задайте име за отдалеченото хранилище."
#: lib/remote_add.tcl:113
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
msgstr "Отдалечено хранилище не може да се казва „%s“."
#: lib/remote_add.tcl:124
#, tcl-format
msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
msgstr "Неуспешно добавяне на отдалеченото хранилище „%s“ от адрес „%s“."
#: lib/remote_add.tcl:132 lib/transport.tcl:6
#, tcl-format
msgid "fetch %s"
msgstr "доставяне на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:133
#, tcl-format
msgid "Fetching the %s"
msgstr "Доставяне на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:156
#, tcl-format
msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
msgstr "Хранилището с местоположение „%s“ не може да бъде инициализирано."
#: lib/remote_add.tcl:162 lib/transport.tcl:54 lib/transport.tcl:92
#: lib/transport.tcl:110
#, tcl-format
msgid "push %s"
msgstr "изтласкване на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:163
#, tcl-format
msgid "Setting up the %s (at %s)"
msgstr "Добавяне на хранилище „%s“ (с адрес „%s“)"
#: lib/browser.tcl:17
msgid "Starting..."
msgstr "Стартиране…"
#: lib/browser.tcl:27
msgid "File Browser"
msgstr "Файлов браузър"
#: lib/browser.tcl:132 lib/browser.tcl:149
#, tcl-format
msgid "Loading %s..."
msgstr "Зареждане на „%s“…"
#: lib/browser.tcl:193
msgid "[Up To Parent]"
msgstr "[Към родителя]"
#: lib/browser.tcl:275 lib/browser.tcl:282
msgid "Browse Branch Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в клона"
#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:406
#: lib/choose_repository.tcl:493 lib/choose_repository.tcl:502
#: lib/choose_repository.tcl:1029
msgid "Browse"
msgstr "Разглеждане"
#: lib/browser.tcl:297 lib/branch_checkout.tcl:35 lib/tools_dlg.tcl:321
msgid "Revision"
msgstr "Версия"
#: lib/tools.tcl:75
#, tcl-format
msgid "Running %s requires a selected file."
msgstr "За изпълнението на „%s“ трябва да изберете файл."
#: lib/tools.tcl:91
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да стартирате „%1$s“ върху „%2$s“?"
#: lib/tools.tcl:95
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %s?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да стартирате „%s“?"
#: lib/tools.tcl:116
#, tcl-format
msgid "Tool: %s"
msgstr "Команда: %s"
#: lib/tools.tcl:117
#, tcl-format
msgid "Running: %s"
msgstr "Изпълнение: %s"
#: lib/tools.tcl:155
#, tcl-format
msgid "Tool completed successfully: %s"
msgstr "Командата завърши успешно: %s"
#: lib/tools.tcl:157
#, tcl-format
msgid "Tool failed: %s"
msgstr "Командата върна грешка: %s"
#: lib/branch_checkout.tcl:16 lib/branch_checkout.tcl:21
msgid "Checkout Branch"
msgstr "Клон за изтегляне"
#: lib/branch_checkout.tcl:26
msgid "Checkout"
msgstr "Изтегляне"
#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/option.tcl:309 lib/branch_create.tcl:69
msgid "Options"
msgstr "Опции"
#: lib/branch_checkout.tcl:42 lib/branch_create.tcl:92
msgid "Fetch Tracking Branch"
msgstr "Изтегляне на промените от следения клон"
#: lib/branch_checkout.tcl:47
msgid "Detach From Local Branch"
msgstr "Изтриване от локалния клон"
#: lib/transport.tcl:7
#, tcl-format
msgid "Fetching new changes from %s"
msgstr "Доставяне на промените от %s"
#: lib/transport.tcl:18
#, tcl-format
msgid "remote prune %s"
msgstr "окастряне на следящите клони към „%s“"
#: lib/transport.tcl:19
#, tcl-format
msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
msgstr "Окастряне на следящите клони на изтритите клони от „%s“"
#: lib/transport.tcl:25
msgid "fetch all remotes"
msgstr "доставяне на всички хранилища"
#: lib/transport.tcl:26
msgid "Fetching new changes from all remotes"
msgstr "Доставяне на промените от всички отдалечени хранилища"
#: lib/transport.tcl:40
msgid "remote prune all remotes"
msgstr "окастряне на всички клони следящи изтрити клони"
#: lib/transport.tcl:41
msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
msgstr ""
"Окастряне на следящите клони на изтритите клони от всички отдалечени "
"хранилища"
#: lib/transport.tcl:55
#, tcl-format
msgid "Pushing changes to %s"
msgstr "Изтласкване на промените към %s"
#: lib/transport.tcl:93
#, tcl-format
msgid "Mirroring to %s"
msgstr "Изтласкване на всичко към „%s“"
#: lib/transport.tcl:111
#, tcl-format
msgid "Pushing %s %s to %s"
msgstr "Изтласкване на %s %s към %s"
#: lib/transport.tcl:132
msgid "Push Branches"
msgstr "Клони за изтласкване"
#: lib/transport.tcl:147
msgid "Source Branches"
msgstr "Клони-източници"
#: lib/transport.tcl:162
msgid "Destination Repository"
msgstr "Целево хранилище"
#: lib/transport.tcl:165 lib/remote_branch_delete.tcl:51
msgid "Remote:"
msgstr "Отдалечено хранилище:"
#: lib/transport.tcl:187 lib/remote_branch_delete.tcl:72
msgid "Arbitrary Location:"
msgstr "Произволно местоположение:"
#: lib/transport.tcl:205
msgid "Transfer Options"
msgstr "Настройки при пренасянето"
#: lib/transport.tcl:207
msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
msgstr ""
"Изрично презаписване на съществуващ клон (някои промени може да бъдат "
"загубени)"
#: lib/transport.tcl:211
msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
msgstr "Максимална компресия (за бавни мрежови връзки)"
#: lib/transport.tcl:215
msgid "Include tags"
msgstr "Включване на етикетите"
#: lib/status_bar.tcl:87
#, tcl-format
msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
msgstr "%s… %*i от общо %*i %s (%3i%%)"
#: lib/remote.tcl:200
msgid "Push to"
msgstr "Изтласкване към"
#: lib/remote.tcl:218
msgid "Remove Remote"
msgstr "Премахване на отдалечено хранилище"
#: lib/remote.tcl:223
msgid "Prune from"
msgstr "Окастряне от"
#: lib/remote.tcl:228
msgid "Fetch from"
msgstr "Доставяне от"
#: lib/sshkey.tcl:31
msgid "No keys found."
msgstr "Не са открити ключове."
#: lib/sshkey.tcl:34
#, tcl-format
msgid "Found a public key in: %s"
msgstr "Открит е публичен ключ в „%s“"
#: lib/sshkey.tcl:40
msgid "Generate Key"
msgstr "Генериране на ключ"
#: lib/sshkey.tcl:55 lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81
#: lib/database.tcl:30
msgid "Close"
msgstr "Затваряне"
#: lib/sshkey.tcl:58
msgid "Copy To Clipboard"
msgstr "Копиране към системния буфер"
#: lib/sshkey.tcl:72
msgid "Your OpenSSH Public Key"
msgstr "Публичният ви ключ за OpenSSH"
#: lib/sshkey.tcl:80
msgid "Generating..."
msgstr "Генериране…"
#: lib/sshkey.tcl:86
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start ssh-keygen:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Програмата „ssh-keygen“ не може да бъде стартирана:\n"
"\n"
"%s"
#: lib/sshkey.tcl:113
msgid "Generation failed."
msgstr "Неуспешно генериране."
#: lib/sshkey.tcl:120
msgid "Generation succeeded, but no keys found."
msgstr "Генерирането завърши успешно, а не са намерени ключове."
#: lib/sshkey.tcl:123
#, tcl-format
msgid "Your key is in: %s"
msgstr "Ключът ви е в „%s“"
#: lib/branch_rename.tcl:15 lib/branch_rename.tcl:23
msgid "Rename Branch"
msgstr "Преименуване на клон"
#: lib/branch_rename.tcl:28
msgid "Rename"
msgstr "Преименуване"
#: lib/branch_rename.tcl:38
msgid "Branch:"
msgstr "Клон:"
#: lib/branch_rename.tcl:46
msgid "New Name:"
msgstr "Ново име:"
#: lib/branch_rename.tcl:81
msgid "Please select a branch to rename."
msgstr "Изберете клон за преименуване."
#: lib/branch_rename.tcl:92 lib/branch_create.tcl:154
msgid "Please supply a branch name."
msgstr "Дайте име на клона."
#: lib/branch_rename.tcl:102 lib/checkout_op.tcl:202
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists."
msgstr "Клонът „%s“ вече съществува."
#: lib/branch_rename.tcl:112 lib/branch_create.tcl:165
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
msgstr "„%s“ не може да се използва за име на клон."
#: lib/branch_rename.tcl:123
#, tcl-format
msgid "Failed to rename '%s'."
msgstr "Неуспешно преименуване на „%s“."
#: lib/choose_font.tcl:41
msgid "Select"
msgstr "Избор"
#: lib/choose_font.tcl:55
msgid "Font Family"
msgstr "Шрифт"
#: lib/choose_font.tcl:76
msgid "Font Size"
msgstr "Размер"
#: lib/choose_font.tcl:93
msgid "Font Example"
msgstr "Мостра"
#: lib/choose_font.tcl:105
msgid ""
"This is example text.\n"
"If you like this text, it can be your font."
msgstr ""
"Това е примерен текст.\n"
"Ако ви харесва как изглежда, изберете този шрифт."
#: lib/option.tcl:11
#, tcl-format
msgid "Invalid global encoding '%s'"
msgstr "Неправилно глобално кодиране „%s“"
#: lib/option.tcl:19
#, tcl-format
msgid "Invalid repo encoding '%s'"
msgstr "Неправилно кодиране „%s“ на хранилището"
#: lib/option.tcl:119
msgid "Restore Defaults"
msgstr "Стандартни настройки"
#: lib/option.tcl:123
msgid "Save"
msgstr "Запазване"
#: lib/option.tcl:133
#, tcl-format
msgid "%s Repository"
msgstr "Хранилище „%s“"
#: lib/option.tcl:134
msgid "Global (All Repositories)"
msgstr "Глобално (за всички хранилища)"
#: lib/option.tcl:140
msgid "User Name"
msgstr "Потребителско име"
#: lib/option.tcl:141
msgid "Email Address"
msgstr "Адрес на е-поща"
#: lib/option.tcl:143
msgid "Summarize Merge Commits"
msgstr "Обобщаване на подаванията при сливане"
#: lib/option.tcl:144
msgid "Merge Verbosity"
msgstr "Подробности при сливанията"
#: lib/option.tcl:145
msgid "Show Diffstat After Merge"
msgstr "Извеждане на статистика след сливанията"
#: lib/option.tcl:146
msgid "Use Merge Tool"
msgstr "Използване на програма за сливане"
#: lib/option.tcl:148
msgid "Trust File Modification Timestamps"
msgstr "Доверие във времето на промяна на файловете"
#: lib/option.tcl:149
msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
msgstr "Окастряне на следящите клонове при доставяне"
#: lib/option.tcl:150
msgid "Match Tracking Branches"
msgstr "Напасване на следящите клонове"
#: lib/option.tcl:151
msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
msgstr "Използване на „textconv“ за разликите и анотациите"
#: lib/option.tcl:152
msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
msgstr "Анотиране на копието само по променените файлове"
#: lib/option.tcl:153
msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
msgstr "Максимален брой скоро ползвани хранилища"
#: lib/option.tcl:154
msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
msgstr "Минимален брой знаци за анотиране на копието"
#: lib/option.tcl:155
msgid "Blame History Context Radius (days)"
msgstr "Исторически обхват за анотиране в дни"
#: lib/option.tcl:156
msgid "Number of Diff Context Lines"
msgstr "Брой редове за контекста при извеждане на разликите"
#: lib/option.tcl:157
msgid "Additional Diff Parameters"
msgstr "Допълнителни параметри за разликите"
#: lib/option.tcl:158
msgid "Commit Message Text Width"
msgstr "Широчина на текста на съобщението при подаване"
#: lib/option.tcl:159
msgid "New Branch Name Template"
msgstr "Шаблон за името на новите клони"
#: lib/option.tcl:160
msgid "Default File Contents Encoding"
msgstr "Стандартно кодиране на файловете"
#: lib/option.tcl:161
msgid "Warn before committing to a detached head"
msgstr "Предупреждение при подаване към несвързан връх"
#: lib/option.tcl:162
msgid "Staging of untracked files"
msgstr "Добавяне на неследените файлове към индекса"
#: lib/option.tcl:163
msgid "Show untracked files"
msgstr "Показване на неследените файлове"
#: lib/option.tcl:209
msgid "Change"
msgstr "Смяна"
#: lib/option.tcl:253
msgid "Spelling Dictionary:"
msgstr "Правописен речник:"
#: lib/option.tcl:283
msgid "Change Font"
msgstr "Смяна на шрифта"
#: lib/option.tcl:287
#, tcl-format
msgid "Choose %s"
msgstr "Избор на „%s“"
#: lib/option.tcl:293
msgid "pt."
msgstr "тчк."
#: lib/option.tcl:307
msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"
#: lib/option.tcl:344
msgid "Failed to completely save options:"
msgstr "Неуспешно запазване на настройките:"
#: lib/mergetool.tcl:8
msgid "Force resolution to the base version?"
msgstr "Да се използва базовата версия"
#: lib/mergetool.tcl:9
msgid "Force resolution to this branch?"
msgstr "Да се използва версията от този клон"
#: lib/mergetool.tcl:10
msgid "Force resolution to the other branch?"
msgstr "Да се използва версията от другия клон"
#: lib/mergetool.tcl:14
#, tcl-format
msgid ""
"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
"\n"
"%s will be overwritten.\n"
"\n"
"This operation can be undone only by restarting the merge."
msgstr ""
"Разликата показва само разликите с конфликт.\n"
"\n"
"Файлът „%s“ ще бъде презаписан.\n"
"\n"
"Тази операция може да бъде отменена само чрез започване на сливането наново."
#: lib/mergetool.tcl:45
#, tcl-format
msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
msgstr ""
"Изглежда, че във файла „%s“ все още има некоригирани конфликти. Да се добави "
"ли файлът към индекса?"
#: lib/mergetool.tcl:60
#, tcl-format
msgid "Adding resolution for %s"
msgstr "Добавяне на корекция на конфликтите в „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:141
msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
msgstr ""
"Конфликтите при символни връзки или изтриване не могат да бъдат коригирани с "
"външна програма."
#: lib/mergetool.tcl:146
msgid "Conflict file does not exist"
msgstr "Файлът, в който е конфликтът, не съществува"
#: lib/mergetool.tcl:246
#, tcl-format
msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
msgstr "Това не е графична програма за сливане: „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:275
#, tcl-format
msgid "Unsupported merge tool '%s'"
msgstr "Неподдържана програма за сливане: „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:310
msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
msgstr "Програмата за сливане вече е стартирана. Да бъде ли изключена?"
#: lib/mergetool.tcl:330
#, tcl-format
msgid ""
"Error retrieving versions:\n"
"%s"
msgstr ""
"Грешка при изтеглянето на версии:\n"
"%s"
#: lib/mergetool.tcl:350
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start the merge tool:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Програмата за сливане не може да бъде стартирана:\n"
"\n"
"%s"
#: lib/mergetool.tcl:354
msgid "Running merge tool..."
msgstr "Стартиране на програмата за сливане…"
#: lib/mergetool.tcl:382 lib/mergetool.tcl:390
msgid "Merge tool failed."
msgstr "Грешка в програмата за сливане."
#: lib/tools_dlg.tcl:22
msgid "Add Tool"
msgstr "Добавяне на команда"
#: lib/tools_dlg.tcl:28
msgid "Add New Tool Command"
msgstr "Добавяне на команда"
#: lib/tools_dlg.tcl:34
msgid "Add globally"
msgstr "Глобално добавяне"
#: lib/tools_dlg.tcl:46
msgid "Tool Details"
msgstr "Подробности за командата"
#: lib/tools_dlg.tcl:49
msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
msgstr "За създаване на подменюта използвайте за разделител знака „/“:"
#: lib/tools_dlg.tcl:60
msgid "Command:"
msgstr "Команда:"
#: lib/tools_dlg.tcl:71
msgid "Show a dialog before running"
msgstr "Преди изпълнение да се извежда диалогов прозорец"
#: lib/tools_dlg.tcl:77
msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
msgstr "Потребителят да укаже версия (задаване на променливата $REVISION)"
#: lib/tools_dlg.tcl:82
msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
msgstr ""
"Потребителят да укаже допълнителни аргументи (задаване на променливата $ARGS)"
#: lib/tools_dlg.tcl:89
msgid "Don't show the command output window"
msgstr "Без показване на прозорец с изхода от командата"
#: lib/tools_dlg.tcl:94
msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
msgstr ""
"Стартиране само след избор на разлика (променливата $FILENAME не е празна)"
#: lib/tools_dlg.tcl:118
msgid "Please supply a name for the tool."
msgstr "Задайте име за командата."
#: lib/tools_dlg.tcl:126
#, tcl-format
msgid "Tool '%s' already exists."
msgstr "Командата „%s“ вече съществува."
#: lib/tools_dlg.tcl:148
#, tcl-format
msgid ""
"Could not add tool:\n"
"%s"
msgstr ""
"Командата не може да бъде добавена:\n"
"%s"
#: lib/tools_dlg.tcl:187
msgid "Remove Tool"
msgstr "Премахване на команда"
#: lib/tools_dlg.tcl:193
msgid "Remove Tool Commands"
msgstr "Премахване на команди"
#: lib/tools_dlg.tcl:198
msgid "Remove"
msgstr "Премахване"
#: lib/tools_dlg.tcl:231
msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
msgstr "(команди към локалното хранилище са обозначени в синьо)"
#: lib/tools_dlg.tcl:292
#, tcl-format
msgid "Run Command: %s"
msgstr "Изпълнение на командата „%s“"
#: lib/tools_dlg.tcl:306
msgid "Arguments"
msgstr "Аргументи"
#: lib/tools_dlg.tcl:336 lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:166
msgid "Visualize"
msgstr "Визуализация"
#: lib/tools_dlg.tcl:341
msgid "OK"
msgstr "Добре"
#: lib/search.tcl:48
msgid "Find:"
msgstr "Търсене:"
#: lib/search.tcl:50
msgid "Next"
msgstr "Следваща поява"
#: lib/search.tcl:51
msgid "Prev"
msgstr "Предишна поява"
#: lib/search.tcl:52
msgid "RegExp"
msgstr "Рег. изр."
#: lib/search.tcl:54
msgid "Case"
msgstr "Регистър"
#: lib/shortcut.tcl:21 lib/shortcut.tcl:62
msgid "Cannot write shortcut:"
msgstr "Клавишната комбинация не може да бъде запазена:"
#: lib/shortcut.tcl:137
msgid "Cannot write icon:"
msgstr "Иконата не може да бъде запазена:"
#: lib/diff.tcl:64
#, tcl-format
msgid ""
"No differences detected.\n"
"\n"
"%s has no changes.\n"
"\n"
"The modification date of this file was updated by another application, but "
"the content within the file was not changed.\n"
"\n"
"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
"the same state."
msgstr ""
"Не са открити разлики.\n"
"\n"
"Няма промени в „%s“.\n"
"\n"
"Времето на промяна на файла е бил зададен от друга програма, но съдържанието "
"му не е променено.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка дали няма други файлове в това "
"състояние."
#: lib/diff.tcl:104
#, tcl-format
msgid "Loading diff of %s..."
msgstr "Зареждане на разликите в „%s“…"
#: lib/diff.tcl:125
msgid ""
"LOCAL: deleted\n"
"REMOTE:\n"
msgstr ""
"ЛОКАЛНО: изтрит\n"
"ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
#: lib/diff.tcl:130
msgid ""
"REMOTE: deleted\n"
"LOCAL:\n"
msgstr ""
"ОТДАЛЕЧЕНО: изтрит\n"
"ЛОКАЛНО:\n"
#: lib/diff.tcl:137
msgid "LOCAL:\n"
msgstr "ЛОКАЛНО:\n"
#: lib/diff.tcl:140
msgid "REMOTE:\n"
msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
#: lib/diff.tcl:202 lib/diff.tcl:337
#, tcl-format
msgid "Unable to display %s"
msgstr "Не може да бъде показан файлът „%s“"
#: lib/diff.tcl:203
msgid "Error loading file:"
msgstr "Грешка при зареждане на файл:"
#: lib/diff.tcl:210
msgid "Git Repository (subproject)"
msgstr "Хранилище на Git (подпроект)"
#: lib/diff.tcl:222
msgid "* Binary file (not showing content)."
msgstr "⁃ Двоичен файл (съдържанието не се показва)."
#: lib/diff.tcl:227
#, tcl-format
msgid ""
"* Untracked file is %d bytes.\n"
"* Showing only first %d bytes.\n"
msgstr ""
"⁃ Неследеният файл е %d байта.\n"
"⁃ Показват се само първите %d байта.\n"
#: lib/diff.tcl:233
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
"* Untracked file clipped here by %s.\n"
"* To see the entire file, use an external editor.\n"
msgstr ""
"\n"
"⁃ Неследеният файл е отрязан дотук %s.\n"
"⁃ Използвайте външен редактор, за да видите целия файл.\n"
#: lib/diff.tcl:338 lib/blame.tcl:1128
msgid "Error loading diff:"
msgstr "Грешка при зареждане на разлика:"
#: lib/diff.tcl:557
msgid "Failed to unstage selected hunk."
msgstr "Избраното парче не може да бъде извадено от индекса."
#: lib/diff.tcl:564
msgid "Failed to stage selected hunk."
msgstr "Избраното парче не може да бъде добавен към индекса."
#: lib/diff.tcl:643
msgid "Failed to unstage selected line."
msgstr "Избраният ред не може да бъде изваден от индекса."
#: lib/diff.tcl:651
msgid "Failed to stage selected line."
msgstr "Избраният ред не може да бъде добавен към индекса."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
msgid "Delete Branch Remotely"
msgstr "Изтриване на отдалечения клон"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:48
msgid "From Repository"
msgstr "От хранилище"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:88
msgid "Branches"
msgstr "Клонове"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:110
msgid "Delete Only If"
msgstr "Изтриване, само ако"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:112
msgid "Merged Into:"
msgstr "Слят в:"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:120 lib/branch_delete.tcl:53
msgid "Always (Do not perform merge checks)"
msgstr "Винаги (без проверка за сливане)"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:153
msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
msgstr "За данните „Слят в“ е необходимо да зададете клон."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:185
#, tcl-format
msgid ""
"The following branches are not completely merged into %s:\n"
"\n"
" - %s"
msgstr ""
"Следните клони не са слети напълно в „%s“:\n"
"\n"
" ⁃ %s"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:190
#, tcl-format
msgid ""
"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
"necessary commits. Try fetching from %s first."
msgstr ""
"Поне една от пробите за сливане е неуспешна, защото не сте доставили всички "
"необходими подавания. Пробвайте първо да доставите подаванията от „%s“."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:208
msgid "Please select one or more branches to delete."
msgstr "Изберете поне един клон за изтриване."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:218 lib/branch_delete.tcl:115
msgid ""
"Recovering deleted branches is difficult.\n"
"\n"
"Delete the selected branches?"
msgstr ""
"Възстановяването на изтрити клони може да е трудно.\n"
"\n"
"Сигурни ли сте, че искате да триете?"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:227
#, tcl-format
msgid "Deleting branches from %s"
msgstr "Изтриване на клони от „%s“"
#: lib/remote_branch_delete.tcl:300
msgid "No repository selected."
msgstr "Не е избрано хранилище."
#: lib/remote_branch_delete.tcl:305
#, tcl-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "Претърсване на „%s“…"
#: lib/choose_repository.tcl:32
msgid "Git Gui"
msgstr "ГПИ на Git"
#: lib/choose_repository.tcl:91 lib/choose_repository.tcl:396
msgid "Create New Repository"
msgstr "Създаване на ново хранилище"
#: lib/choose_repository.tcl:97
msgid "New..."
msgstr "Ново…"
#: lib/choose_repository.tcl:104 lib/choose_repository.tcl:480
msgid "Clone Existing Repository"
msgstr "Клониране на съществуващо хранилище"
#: lib/choose_repository.tcl:115
msgid "Clone..."
msgstr "Клониране…"
#: lib/choose_repository.tcl:122 lib/choose_repository.tcl:1019
msgid "Open Existing Repository"
msgstr "Отваряне на съществуващо хранилище"
#: lib/choose_repository.tcl:128
msgid "Open..."
msgstr "Отваряне…"
#: lib/choose_repository.tcl:141
msgid "Recent Repositories"
msgstr "Скоро ползвани"
#: lib/choose_repository.tcl:147
msgid "Open Recent Repository:"
msgstr "Отваряне на хранилище ползвано наскоро:"
#: lib/choose_repository.tcl:315 lib/choose_repository.tcl:322
#: lib/choose_repository.tcl:329
#, tcl-format
msgid "Failed to create repository %s:"
msgstr "Неуспешно създаване на хранилището „%s“:"
#: lib/choose_repository.tcl:391 lib/branch_create.tcl:33
msgid "Create"
msgstr "Създаване"
#: lib/choose_repository.tcl:401
msgid "Directory:"
msgstr "Директория:"
#: lib/choose_repository.tcl:431 lib/choose_repository.tcl:552
#: lib/choose_repository.tcl:1053
msgid "Git Repository"
msgstr "Хранилище на Git"
#: lib/choose_repository.tcl:456
#, tcl-format
msgid "Directory %s already exists."
msgstr "Вече съществува директория „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:460
#, tcl-format
msgid "File %s already exists."
msgstr "Вече съществува файл „%s“."
#: lib/choose_repository.tcl:475
msgid "Clone"
msgstr "Клониране"
#: lib/choose_repository.tcl:488
msgid "Source Location:"
msgstr "Адрес на източника:"
#: lib/choose_repository.tcl:497
msgid "Target Directory:"
msgstr "Целева директория:"