git-gui i18n: Updated Bulgarian translation (565,0f,0u)

Signed-off-by: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
Signed-off-by: Pat Thoyts <patthoyts@users.sourceforge.net>
This commit is contained in:
Alexander Shopov 2016-10-13 21:43:49 +03:00 committed by Pat Thoyts
parent 12d29c3265
commit 7f8da00184
1 changed files with 1546 additions and 1453 deletions

2999
po/bg.po
View File

@ -1,15 +1,15 @@
# Bulgarian translation of git-gui po-file.
# Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
# This file is distributed under the same license as the git package.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014, 2015.
# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git-gui master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-07 07:37+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-07 07:46+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-13 15:16+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-13 15:16+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
@ -18,33 +18,33 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: git-gui.sh:861
#: git-gui.sh:865
#, tcl-format
msgid "Invalid font specified in %s:"
msgstr "Указан е неправилен шрифт в „%s“:"
#: git-gui.sh:915
#: git-gui.sh:919
msgid "Main Font"
msgstr "Основен шрифт"
#: git-gui.sh:916
#: git-gui.sh:920
msgid "Diff/Console Font"
msgstr "Шрифт за разликите/конзолата"
#: git-gui.sh:931 git-gui.sh:945 git-gui.sh:958 git-gui.sh:1048
#: git-gui.sh:1067 git-gui.sh:3125
#: git-gui.sh:935 git-gui.sh:949 git-gui.sh:962 git-gui.sh:1052 git-gui.sh:1071
#: git-gui.sh:3147
msgid "git-gui: fatal error"
msgstr "git-gui: фатална грешка"
#: git-gui.sh:932
#: git-gui.sh:936
msgid "Cannot find git in PATH."
msgstr "Командата git липсва в пътя (PATH)."
#: git-gui.sh:959
#: git-gui.sh:963
msgid "Cannot parse Git version string:"
msgstr "Низът с версията на Git не може да бъде интерпретиран:"
#: git-gui.sh:984
#: git-gui.sh:988
#, tcl-format
msgid ""
"Git version cannot be determined.\n"
@ -63,503 +63,506 @@ msgstr ""
"\n"
"Да се приеме ли, че „%s“ е версия „1.5.0“?\n"
#: git-gui.sh:1281
#: git-gui.sh:1285
msgid "Git directory not found:"
msgstr "Директорията на Git не е открита:"
#: git-gui.sh:1315
#: git-gui.sh:1319
msgid "Cannot move to top of working directory:"
msgstr "Не може да се премине към родителската директория."
#: git-gui.sh:1323
#: git-gui.sh:1327
msgid "Cannot use bare repository:"
msgstr "Голо хранилище не може да се използва:"
#: git-gui.sh:1331
#: git-gui.sh:1335
msgid "No working directory"
msgstr "Работната директория липсва"
#: git-gui.sh:1503 lib/checkout_op.tcl:306
#: git-gui.sh:1507 lib/checkout_op.tcl:306
msgid "Refreshing file status..."
msgstr "Обновяване на състоянието на файла…"
#: git-gui.sh:1563
#: git-gui.sh:1567
msgid "Scanning for modified files ..."
msgstr "Проверка за променени файлове…"
#: git-gui.sh:1639
#: git-gui.sh:1645
msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
msgstr "Куката „prepare-commit-msg“ се изпълнява в момента…"
#: git-gui.sh:1656
#: git-gui.sh:1662
msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
msgstr "Подаването е отхвърлено от куката „prepare-commit-msg“."
#: git-gui.sh:1814 lib/browser.tcl:252
#: git-gui.sh:1820 lib/browser.tcl:252
msgid "Ready."
msgstr "Готово."
#: git-gui.sh:1978
#: git-gui.sh:1984
#, tcl-format
msgid ""
"Display limit (gui.maxfilesdisplayed = %s) reached, not showing all %s files."
msgstr ""
"Достигнат е максималният брой файлове за показване (gui.maxfilesdisplayed = "
"%s). Файловете са общо %s."
"Достигнат е максималният размер на списъка за извеждане(gui."
"maxfilesdisplayed = %s), съответно не са показани всички %s файла."
#: git-gui.sh:2101
#: git-gui.sh:2107
msgid "Unmodified"
msgstr "Непроменен"
#: git-gui.sh:2103
#: git-gui.sh:2109
msgid "Modified, not staged"
msgstr "Променен, но не е в индекса"
#: git-gui.sh:2104 git-gui.sh:2116
#: git-gui.sh:2110 git-gui.sh:2122
msgid "Staged for commit"
msgstr "В индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2105 git-gui.sh:2117
#: git-gui.sh:2111 git-gui.sh:2123
msgid "Portions staged for commit"
msgstr "Части са в индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2106 git-gui.sh:2118
#: git-gui.sh:2112 git-gui.sh:2124
msgid "Staged for commit, missing"
msgstr "В индекса за подаване, но липсва"
#: git-gui.sh:2108
#: git-gui.sh:2114
msgid "File type changed, not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен, но не е в индекса"
#: git-gui.sh:2109 git-gui.sh:2110
#: git-gui.sh:2115 git-gui.sh:2116
msgid "File type changed, old type staged for commit"
msgstr "Видът на файла е сменен, но в индекса е все още старият"
msgstr "Видът на файла е сменен, но новият вид не е в индекса"
#: git-gui.sh:2111
#: git-gui.sh:2117
msgid "File type changed, staged"
msgstr "Видът на файла е сменен и е в индекса"
#: git-gui.sh:2112
#: git-gui.sh:2118
msgid "File type change staged, modification not staged"
msgstr "Видът на файла е сменен, но промяната не е в индекса"
msgstr "Видът на файла е сменен в индекса, но не и съдържанието"
#: git-gui.sh:2113
#: git-gui.sh:2119
msgid "File type change staged, file missing"
msgstr "Видът на файла е сменен, файлът липсва"
msgstr "Видът на файла е сменен в индекса, но файлът липсва"
#: git-gui.sh:2115
#: git-gui.sh:2121
msgid "Untracked, not staged"
msgstr "Неследен"
#: git-gui.sh:2120
#: git-gui.sh:2126
msgid "Missing"
msgstr "Липсващ"
#: git-gui.sh:2121
#: git-gui.sh:2127
msgid "Staged for removal"
msgstr "В индекса за изтриване"
#: git-gui.sh:2122
#: git-gui.sh:2128
msgid "Staged for removal, still present"
msgstr "В индекса за изтриване, но още го има"
#: git-gui.sh:2124 git-gui.sh:2125 git-gui.sh:2126 git-gui.sh:2127
#: git-gui.sh:2128 git-gui.sh:2129
#: git-gui.sh:2130 git-gui.sh:2131 git-gui.sh:2132 git-gui.sh:2133
#: git-gui.sh:2134 git-gui.sh:2135
msgid "Requires merge resolution"
msgstr "Изисква коригиране при сливане"
#: git-gui.sh:2164
#: git-gui.sh:2170
msgid "Starting gitk... please wait..."
msgstr "Стартиране на „gitk“…, изчакайте…"
#: git-gui.sh:2176
#: git-gui.sh:2182
msgid "Couldn't find gitk in PATH"
msgstr "Командата „gitk“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
#: git-gui.sh:2235
#: git-gui.sh:2241
msgid "Couldn't find git gui in PATH"
msgstr ""
"Командата „git gui“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
#: git-gui.sh:2654 lib/choose_repository.tcl:41
#: git-gui.sh:2676 lib/choose_repository.tcl:41
msgid "Repository"
msgstr "Хранилище"
#: git-gui.sh:2655
#: git-gui.sh:2677
msgid "Edit"
msgstr "Редактиране"
#: git-gui.sh:2657 lib/choose_rev.tcl:567
#: git-gui.sh:2679 lib/choose_rev.tcl:567
msgid "Branch"
msgstr "Клон"
#: git-gui.sh:2660 lib/choose_rev.tcl:554
#: git-gui.sh:2682 lib/choose_rev.tcl:554
msgid "Commit@@noun"
msgstr "Подаване"
#: git-gui.sh:2663 lib/merge.tcl:123 lib/merge.tcl:152 lib/merge.tcl:170
#: git-gui.sh:2685 lib/merge.tcl:127 lib/merge.tcl:174
msgid "Merge"
msgstr "Сливане"
#: git-gui.sh:2664 lib/choose_rev.tcl:563
#: git-gui.sh:2686 lib/choose_rev.tcl:563
msgid "Remote"
msgstr "Отдалечено хранилище"
#: git-gui.sh:2667
#: git-gui.sh:2689
msgid "Tools"
msgstr "Команди"
#: git-gui.sh:2676
#: git-gui.sh:2698
msgid "Explore Working Copy"
msgstr "Разглеждане на работното копие"
#: git-gui.sh:2682
#: git-gui.sh:2704
msgid "Git Bash"
msgstr "Bash за Git"
#: git-gui.sh:2692
#: git-gui.sh:2714
msgid "Browse Current Branch's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в текущия клон"
#: git-gui.sh:2696
#: git-gui.sh:2718
msgid "Browse Branch Files..."
msgstr "Разглеждане на текущия клон…"
#: git-gui.sh:2701
#: git-gui.sh:2723
msgid "Visualize Current Branch's History"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон"
#: git-gui.sh:2705
#: git-gui.sh:2727
msgid "Visualize All Branch History"
msgstr "Визуализация на историята на всички клонове"
#: git-gui.sh:2712
#: git-gui.sh:2734
#, tcl-format
msgid "Browse %s's Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в %s"
msgstr "Разглеждане на файловете в %s"
#: git-gui.sh:2714
#: git-gui.sh:2736
#, tcl-format
msgid "Visualize %s's History"
msgstr "Визуализация на историята на %s"
msgstr "Визуализация на историята на %s"
#: git-gui.sh:2719 lib/database.tcl:40 lib/database.tcl:66
#: git-gui.sh:2741 lib/database.tcl:40
msgid "Database Statistics"
msgstr "Статистика на базата от данни"
#: git-gui.sh:2722 lib/database.tcl:33
#: git-gui.sh:2744 lib/database.tcl:33
msgid "Compress Database"
msgstr "Компресиране на базата от данни"
#: git-gui.sh:2725
#: git-gui.sh:2747
msgid "Verify Database"
msgstr "Проверка на базата от данни"
#: git-gui.sh:2732 git-gui.sh:2736 git-gui.sh:2740 lib/shortcut.tcl:8
#: lib/shortcut.tcl:40 lib/shortcut.tcl:72
#: git-gui.sh:2754 git-gui.sh:2758 git-gui.sh:2762
msgid "Create Desktop Icon"
msgstr "Добавяне на икона на работния плот"
#: git-gui.sh:2748 lib/choose_repository.tcl:193 lib/choose_repository.tcl:201
#: git-gui.sh:2770 lib/choose_repository.tcl:193 lib/choose_repository.tcl:201
msgid "Quit"
msgstr "Спиране на програмата"
#: git-gui.sh:2756
#: git-gui.sh:2778
msgid "Undo"
msgstr "Отмяна"
#: git-gui.sh:2759
#: git-gui.sh:2781
msgid "Redo"
msgstr "Повторение"
#: git-gui.sh:2763 git-gui.sh:3368
#: git-gui.sh:2785 git-gui.sh:3399
msgid "Cut"
msgstr "Отрязване"
#: git-gui.sh:2766 git-gui.sh:3371 git-gui.sh:3445 git-gui.sh:3530
#: git-gui.sh:2788 git-gui.sh:3402 git-gui.sh:3476 git-gui.sh:3562
#: lib/console.tcl:69
msgid "Copy"
msgstr "Копиране"
#: git-gui.sh:2769 git-gui.sh:3374
#: git-gui.sh:2791 git-gui.sh:3405
msgid "Paste"
msgstr "Поставяне"
#: git-gui.sh:2772 git-gui.sh:3377 lib/remote_branch_delete.tcl:39
#: lib/branch_delete.tcl:28
#: git-gui.sh:2794 git-gui.sh:3408 lib/branch_delete.tcl:28
#: lib/remote_branch_delete.tcl:39
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване"
#: git-gui.sh:2776 git-gui.sh:3381 git-gui.sh:3534 lib/console.tcl:71
#: git-gui.sh:2798 git-gui.sh:3412 git-gui.sh:3566 lib/console.tcl:71
msgid "Select All"
msgstr "Избиране на всичко"
#: git-gui.sh:2785
#: git-gui.sh:2807
msgid "Create..."
msgstr "Създаване…"
#: git-gui.sh:2791
#: git-gui.sh:2813
msgid "Checkout..."
msgstr "Изтегляне…"
#: git-gui.sh:2797
#: git-gui.sh:2819
msgid "Rename..."
msgstr "Преименуване…"
#: git-gui.sh:2802
#: git-gui.sh:2824
msgid "Delete..."
msgstr "Изтриване…"
#: git-gui.sh:2807
#: git-gui.sh:2829
msgid "Reset..."
msgstr "Отмяна на промените…"
#: git-gui.sh:2817
#: git-gui.sh:2839
msgid "Done"
msgstr "Готово"
#: git-gui.sh:2819
#: git-gui.sh:2841
msgid "Commit@@verb"
msgstr "Подаване"
#: git-gui.sh:2828 git-gui.sh:3309
#: git-gui.sh:2850 git-gui.sh:3335
msgid "New Commit"
msgstr "Ново подаване"
#: git-gui.sh:2836 git-gui.sh:3316
#: git-gui.sh:2858 git-gui.sh:3342
msgid "Amend Last Commit"
msgstr "Поправяне на последното подаване"
#: git-gui.sh:2846 git-gui.sh:3270 lib/remote_branch_delete.tcl:101
#: git-gui.sh:2868 git-gui.sh:3296 lib/remote_branch_delete.tcl:101
msgid "Rescan"
msgstr "Обновяване"
#: git-gui.sh:2852
#: git-gui.sh:2874
msgid "Stage To Commit"
msgstr "Към индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2858
#: git-gui.sh:2880
msgid "Stage Changed Files To Commit"
msgstr "Всички променени файлове към индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2864
#: git-gui.sh:2886
msgid "Unstage From Commit"
msgstr "Изваждане от индекса за подаване"
#: git-gui.sh:2870 lib/index.tcl:442
#: git-gui.sh:2892 lib/index.tcl:442
msgid "Revert Changes"
msgstr "Връщане на оригинала"
#: git-gui.sh:2878 git-gui.sh:3581 git-gui.sh:3612
#: git-gui.sh:2900 git-gui.sh:3613 git-gui.sh:3644
msgid "Show Less Context"
msgstr "По-малко контекст"
#: git-gui.sh:2882 git-gui.sh:3585 git-gui.sh:3616
#: git-gui.sh:2904 git-gui.sh:3617 git-gui.sh:3648
msgid "Show More Context"
msgstr "Повече контекст"
#: git-gui.sh:2889 git-gui.sh:3283 git-gui.sh:3392
#: git-gui.sh:2911 git-gui.sh:3309 git-gui.sh:3423
msgid "Sign Off"
msgstr "Подписване"
#: git-gui.sh:2905
#: git-gui.sh:2927
msgid "Local Merge..."
msgstr "Локално сливане…"
#: git-gui.sh:2910
#: git-gui.sh:2932
msgid "Abort Merge..."
msgstr "Преустановяване на сливане…"
#: git-gui.sh:2922 git-gui.sh:2950
#: git-gui.sh:2944 git-gui.sh:2972
msgid "Add..."
msgstr "Добавяне…"
#: git-gui.sh:2926
#: git-gui.sh:2948
msgid "Push..."
msgstr "Избутване…"
msgstr "Изтласкване…"
#: git-gui.sh:2930
#: git-gui.sh:2952
msgid "Delete Branch..."
msgstr "Изтриване на клон…"
#: git-gui.sh:2940 git-gui.sh:3563
#: git-gui.sh:2962 git-gui.sh:3595
msgid "Options..."
msgstr "Опции…"
#: git-gui.sh:2951
#: git-gui.sh:2973
msgid "Remove..."
msgstr "Премахване…"
#: git-gui.sh:2960 lib/choose_repository.tcl:55
#: git-gui.sh:2982 lib/choose_repository.tcl:55
msgid "Help"
msgstr "Помощ"
#: git-gui.sh:2964 git-gui.sh:2968 lib/choose_repository.tcl:49
#: lib/choose_repository.tcl:58 lib/about.tcl:14
#: git-gui.sh:2986 git-gui.sh:2990 lib/about.tcl:14
#: lib/choose_repository.tcl:49 lib/choose_repository.tcl:58
#, tcl-format
msgid "About %s"
msgstr "Относно %s"
#: git-gui.sh:2992
#: git-gui.sh:3014
msgid "Online Documentation"
msgstr "Документация в Интернет"
#: git-gui.sh:2995 lib/choose_repository.tcl:52 lib/choose_repository.tcl:61
#: git-gui.sh:3017 lib/choose_repository.tcl:52 lib/choose_repository.tcl:61
msgid "Show SSH Key"
msgstr "Показване на ключа за SSH"
#: git-gui.sh:3014 git-gui.sh:3146
#: git-gui.sh:3032 git-gui.sh:3164
msgid "usage:"
msgstr "употреба:"
#: git-gui.sh:3036 git-gui.sh:3168
msgid "Usage"
msgstr "Употреба"
#: git-gui.sh:3095 lib/blame.tcl:573
#: git-gui.sh:3117 lib/blame.tcl:573
msgid "Error"
msgstr "Грешка"
#: git-gui.sh:3126
#: git-gui.sh:3148
#, tcl-format
msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
msgstr ""
"ФАТАЛНА ГРЕШКА: пътят %s не може да бъде открит: такъв файл или директория "
"няма"
#: git-gui.sh:3159
#: git-gui.sh:3181
msgid "Current Branch:"
msgstr "Текущ клон:"
#: git-gui.sh:3185
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Промени в индекса (за подаване)"
#: git-gui.sh:3205
#: git-gui.sh:3206
msgid "Unstaged Changes"
msgstr "Промени извън индекса"
#: git-gui.sh:3276
#: git-gui.sh:3228
msgid "Staged Changes (Will Commit)"
msgstr "Промени в индекса (за подаване)"
#: git-gui.sh:3302
msgid "Stage Changed"
msgstr "Индексът е променен"
#: git-gui.sh:3295 lib/transport.tcl:137 lib/transport.tcl:229
#: git-gui.sh:3321 lib/transport.tcl:137
msgid "Push"
msgstr "Изтласкване"
#: git-gui.sh:3330
#: git-gui.sh:3356
msgid "Initial Commit Message:"
msgstr "Първоначално съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3331
#: git-gui.sh:3357
msgid "Amended Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3332
#: git-gui.sh:3358
msgid "Amended Initial Commit Message:"
msgstr "Поправено първоначално съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3333
#: git-gui.sh:3359
msgid "Amended Merge Commit Message:"
msgstr "Поправено съобщение при подаване със сливане:"
#: git-gui.sh:3334
#: git-gui.sh:3360
msgid "Merge Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване със сливане:"
#: git-gui.sh:3335
#: git-gui.sh:3361
msgid "Commit Message:"
msgstr "Съобщение при подаване:"
#: git-gui.sh:3384 git-gui.sh:3538 lib/console.tcl:73
#: git-gui.sh:3415 git-gui.sh:3570 lib/console.tcl:73
msgid "Copy All"
msgstr "Копиране на всичко"
#: git-gui.sh:3408 lib/blame.tcl:105
#: git-gui.sh:3439 lib/blame.tcl:105
msgid "File:"
msgstr "Файл:"
#: git-gui.sh:3526
#: git-gui.sh:3558
msgid "Refresh"
msgstr "Обновяване"
#: git-gui.sh:3547
#: git-gui.sh:3579
msgid "Decrease Font Size"
msgstr "По-едър шрифт"
#: git-gui.sh:3551
#: git-gui.sh:3583
msgid "Increase Font Size"
msgstr "По-дребен шрифт"
#: git-gui.sh:3559 lib/blame.tcl:294
#: git-gui.sh:3591 lib/blame.tcl:294
msgid "Encoding"
msgstr "Кодиране"
#: git-gui.sh:3570
#: git-gui.sh:3602
msgid "Apply/Reverse Hunk"
msgstr "Прилагане/връщане на парче"
#: git-gui.sh:3575
#: git-gui.sh:3607
msgid "Apply/Reverse Line"
msgstr "Прилагане/връщане на ред"
#: git-gui.sh:3594
#: git-gui.sh:3626
msgid "Run Merge Tool"
msgstr "Изпълнение на програмата за сливане"
#: git-gui.sh:3599
#: git-gui.sh:3631
msgid "Use Remote Version"
msgstr "Версия от отдалеченото хранилище"
#: git-gui.sh:3603
#: git-gui.sh:3635
msgid "Use Local Version"
msgstr "Локална версия"
#: git-gui.sh:3607
#: git-gui.sh:3639
msgid "Revert To Base"
msgstr "Връщане към родителската версия"
#: git-gui.sh:3625
#: git-gui.sh:3657
msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
msgstr "Визуализиране на промените в подмодула"
#: git-gui.sh:3629
#: git-gui.sh:3661
msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на текущия клон в историята за подмодула"
#: git-gui.sh:3633
#: git-gui.sh:3665
msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
msgstr "Визуализация на историята на всички клони в историята за подмодула"
#: git-gui.sh:3638
#: git-gui.sh:3670
msgid "Start git gui In The Submodule"
msgstr "Стартиране на „git gui“ за подмодула"
#: git-gui.sh:3673
#: git-gui.sh:3705
msgid "Unstage Hunk From Commit"
msgstr "Изваждане на парчето от подаването"
#: git-gui.sh:3675
#: git-gui.sh:3707
msgid "Unstage Lines From Commit"
msgstr "Изваждане на редовете от подаването"
#: git-gui.sh:3677
#: git-gui.sh:3709
msgid "Unstage Line From Commit"
msgstr "Изваждане на реда от подаването"
#: git-gui.sh:3680
#: git-gui.sh:3712
msgid "Stage Hunk For Commit"
msgstr "Добавяне на парчето за подаване"
#: git-gui.sh:3682
#: git-gui.sh:3714
msgid "Stage Lines For Commit"
msgstr "Добавяне на редовете за подаване"
#: git-gui.sh:3684
#: git-gui.sh:3716
msgid "Stage Line For Commit"
msgstr "Добавяне на реда за подаване"
#: git-gui.sh:3709
#: git-gui.sh:3741
msgid "Initializing..."
msgstr "Инициализиране…"
#: git-gui.sh:3852
#: git-gui.sh:3886
#, tcl-format
msgid ""
"Possible environment issues exist.\n"
@ -576,7 +579,7 @@ msgstr ""
"от %s:\n"
"\n"
#: git-gui.sh:3881
#: git-gui.sh:3915
msgid ""
"\n"
"This is due to a known issue with the\n"
@ -586,7 +589,7 @@ msgstr ""
"Това е познат проблем и се дължи на\n"
"версията на Tcl включена в Cygwin."
#: git-gui.sh:3886
#: git-gui.sh:3920
#, tcl-format
msgid ""
"\n"
@ -602,199 +605,126 @@ msgstr ""
"е да поставите настройките „user.name“ и\n"
"„user.email“ в личния си файл „~/.gitconfig“.\n"
#: lib/spellcheck.tcl:57
msgid "Unsupported spell checker"
msgstr "Тази програма за проверка на правописа не се поддържа"
#: lib/about.tcl:26
msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
msgstr "git-gui — графичен интерфейс за Git."
#: lib/spellcheck.tcl:65
msgid "Spell checking is unavailable"
msgstr "Липсва програма за проверка на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:68
msgid "Invalid spell checking configuration"
msgstr "Неправилни настройки на проверката на правописа"
#: lib/spellcheck.tcl:70
#: lib/blame.tcl:73
#, tcl-format
msgid "Reverting dictionary to %s."
msgstr "Ползване на речник за език „%s“."
msgid "%s (%s): File Viewer"
msgstr "%s (%s): Преглед на файлове"
#: lib/spellcheck.tcl:73
msgid "Spell checker silently failed on startup"
msgstr "Програмата за правопис даже не стартира успешно."
#: lib/blame.tcl:79
msgid "Commit:"
msgstr "Подаване:"
#: lib/spellcheck.tcl:80
msgid "Unrecognized spell checker"
msgstr "Непозната програма за проверка на правописа"
#: lib/blame.tcl:280
msgid "Copy Commit"
msgstr "Копиране на подаване"
#: lib/spellcheck.tcl:186
msgid "No Suggestions"
msgstr "Няма предложения"
#: lib/blame.tcl:284
msgid "Find Text..."
msgstr "Търсене на текст…"
#: lib/spellcheck.tcl:388
msgid "Unexpected EOF from spell checker"
msgstr "Неочакван край на файл от програмата за проверка на правописа"
#: lib/blame.tcl:288
msgid "Goto Line..."
msgstr "Към ред…"
#: lib/spellcheck.tcl:392
msgid "Spell Checker Failed"
msgstr "Грешка в програмата за проверка на правописа"
#: lib/blame.tcl:297
msgid "Do Full Copy Detection"
msgstr "Пълно търсене на копиране"
#: lib/remote_add.tcl:20
msgid "Add Remote"
msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
#: lib/blame.tcl:301
msgid "Show History Context"
msgstr "Показване на контекста от историята"
#: lib/remote_add.tcl:25
msgid "Add New Remote"
msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
#: lib/blame.tcl:304
msgid "Blame Parent Commit"
msgstr "Анотиране на родителското подаване"
#: lib/remote_add.tcl:30 lib/tools_dlg.tcl:37
msgid "Add"
msgstr "Добавяне"
#: lib/remote_add.tcl:34 lib/browser.tcl:292 lib/branch_checkout.tcl:30
#: lib/transport.tcl:141 lib/branch_rename.tcl:32 lib/choose_font.tcl:45
#: lib/option.tcl:127 lib/tools_dlg.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:202
#: lib/tools_dlg.tcl:345 lib/remote_branch_delete.tcl:43
#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/branch_create.tcl:37 lib/branch_delete.tcl:34
#: lib/merge.tcl:174
msgid "Cancel"
msgstr "Отказване"
#: lib/remote_add.tcl:39
msgid "Remote Details"
msgstr "Данни за отдалеченото хранилище"
#: lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51 lib/branch_create.tcl:44
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
#: lib/remote_add.tcl:50
msgid "Location:"
msgstr "Местоположение:"
#: lib/remote_add.tcl:60
msgid "Further Action"
msgstr "Следващо действие"
#: lib/remote_add.tcl:63
msgid "Fetch Immediately"
msgstr "Незабавно доставяне"
#: lib/remote_add.tcl:69
msgid "Initialize Remote Repository and Push"
msgstr "Инициализиране на отдалеченото хранилище и изтласкване на промените"
#: lib/remote_add.tcl:75
msgid "Do Nothing Else Now"
msgstr "Да не се прави нищо"
#: lib/remote_add.tcl:100
msgid "Please supply a remote name."
msgstr "Задайте име за отдалеченото хранилище."
#: lib/remote_add.tcl:113
#: lib/blame.tcl:466
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
msgstr "Отдалечено хранилище не може да се казва „%s“."
msgid "Reading %s..."
msgstr "Чете се „%s“…"
#: lib/remote_add.tcl:124
#: lib/blame.tcl:594
msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
msgstr "Зареждане на анотациите за проследяване на копирането/преместването…"
#: lib/blame.tcl:614
msgid "lines annotated"
msgstr "реда анотирани"
#: lib/blame.tcl:806
msgid "Loading original location annotations..."
msgstr "Зареждане на анотациите за първоначалното местоположение…"
#: lib/blame.tcl:809
msgid "Annotation complete."
msgstr "Анотирането завърши."
#: lib/blame.tcl:839
msgid "Busy"
msgstr "Операцията не е завършила"
#: lib/blame.tcl:840
msgid "Annotation process is already running."
msgstr "В момента тече процес на анотиране."
#: lib/blame.tcl:879
msgid "Running thorough copy detection..."
msgstr "Изпълнява се цялостен процес на откриване на копиране…"
#: lib/blame.tcl:947
msgid "Loading annotation..."
msgstr "Зареждане на анотации…"
#: lib/blame.tcl:1000
msgid "Author:"
msgstr "Автор:"
#: lib/blame.tcl:1004
msgid "Committer:"
msgstr "Подал:"
#: lib/blame.tcl:1009
msgid "Original File:"
msgstr "Първоначален файл:"
#: lib/blame.tcl:1057
msgid "Cannot find HEAD commit:"
msgstr "Подаването за връх „HEAD“ не може да се открие:"
#: lib/blame.tcl:1112
msgid "Cannot find parent commit:"
msgstr "Родителското подаване не може да бъде открито"
#: lib/blame.tcl:1127
msgid "Unable to display parent"
msgstr "Родителят не може да бъде показан"
#: lib/blame.tcl:1128 lib/diff.tcl:358
msgid "Error loading diff:"
msgstr "Грешка при зареждане на разлика:"
#: lib/blame.tcl:1269
msgid "Originally By:"
msgstr "Първоначално от:"
#: lib/blame.tcl:1275
msgid "In File:"
msgstr "Във файл:"
#: lib/blame.tcl:1280
msgid "Copied Or Moved Here By:"
msgstr "Копирано или преместено тук от:"
#: lib/branch_checkout.tcl:16
#, tcl-format
msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
msgstr "Неуспешно добавяне на отдалеченото хранилище „%s“ от адрес „%s“."
msgid "%s (%s): Checkout Branch"
msgstr "%s (%s): Клон за изтегляне"
#: lib/remote_add.tcl:132 lib/transport.tcl:6
#, tcl-format
msgid "fetch %s"
msgstr "доставяне на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:133
#, tcl-format
msgid "Fetching the %s"
msgstr "Доставяне на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:156
#, tcl-format
msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
msgstr "Хранилището с местоположение „%s“ не може да бъде инициализирано."
#: lib/remote_add.tcl:162 lib/transport.tcl:54 lib/transport.tcl:92
#: lib/transport.tcl:110
#, tcl-format
msgid "push %s"
msgstr "изтласкване на „%s“"
#: lib/remote_add.tcl:163
#, tcl-format
msgid "Setting up the %s (at %s)"
msgstr "Добавяне на хранилище „%s“ (с адрес „%s“)"
#: lib/browser.tcl:17
msgid "Starting..."
msgstr "Стартиране…"
#: lib/browser.tcl:27
msgid "File Browser"
msgstr "Файлов браузър"
#: lib/browser.tcl:132 lib/browser.tcl:149
#, tcl-format
msgid "Loading %s..."
msgstr "Зареждане на „%s“…"
#: lib/browser.tcl:193
msgid "[Up To Parent]"
msgstr "[Към родителя]"
#: lib/browser.tcl:275 lib/browser.tcl:282
msgid "Browse Branch Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в клона"
#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:422
#: lib/choose_repository.tcl:509 lib/choose_repository.tcl:518
#: lib/choose_repository.tcl:1074
msgid "Browse"
msgstr "Разглеждане"
#: lib/browser.tcl:297 lib/branch_checkout.tcl:35 lib/tools_dlg.tcl:321
msgid "Revision"
msgstr "Версия"
#: lib/tools.tcl:75
#, tcl-format
msgid "Running %s requires a selected file."
msgstr "За изпълнението на „%s“ трябва да изберете файл."
#: lib/tools.tcl:91
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %1$s on file \"%2$s\"?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%1$s“ върху файла „%2$s“?"
#: lib/tools.tcl:95
#, tcl-format
msgid "Are you sure you want to run %s?"
msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%s“?"
#: lib/tools.tcl:116
#, tcl-format
msgid "Tool: %s"
msgstr "Команда: %s"
#: lib/tools.tcl:117
#, tcl-format
msgid "Running: %s"
msgstr "Изпълнение: %s"
#: lib/tools.tcl:155
#, tcl-format
msgid "Tool completed successfully: %s"
msgstr "Командата завърши успешно: %s"
#: lib/tools.tcl:157
#, tcl-format
msgid "Tool failed: %s"
msgstr "Командата върна грешка: %s"
#: lib/branch_checkout.tcl:16 lib/branch_checkout.tcl:21
#: lib/branch_checkout.tcl:21
msgid "Checkout Branch"
msgstr "Клон за изтегляне"
@ -802,7 +732,19 @@ msgstr "Клон за изтегляне"
msgid "Checkout"
msgstr "Изтегляне"
#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/option.tcl:310 lib/branch_create.tcl:69
#: lib/branch_checkout.tcl:30 lib/branch_create.tcl:37 lib/branch_delete.tcl:34
#: lib/branch_rename.tcl:32 lib/browser.tcl:292 lib/checkout_op.tcl:579
#: lib/choose_font.tcl:45 lib/merge.tcl:178 lib/option.tcl:127
#: lib/remote_add.tcl:34 lib/remote_branch_delete.tcl:43 lib/tools_dlg.tcl:41
#: lib/tools_dlg.tcl:202 lib/tools_dlg.tcl:345 lib/transport.tcl:141
msgid "Cancel"
msgstr "Отказване"
#: lib/branch_checkout.tcl:35 lib/browser.tcl:297 lib/tools_dlg.tcl:321
msgid "Revision"
msgstr "Версия"
#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:310
msgid "Options"
msgstr "Опции"
@ -814,167 +756,129 @@ msgstr "Изтегляне на промените от следения кло
msgid "Detach From Local Branch"
msgstr "Изтриване от локалния клон"
#: lib/transport.tcl:7
#: lib/branch_create.tcl:23
#, tcl-format
msgid "Fetching new changes from %s"
msgstr "Доставяне на промените от „%s“"
msgid "%s (%s): Create Branch"
msgstr "%s (%s): Създаване на клон"
#: lib/transport.tcl:18
#: lib/branch_create.tcl:28
msgid "Create New Branch"
msgstr "Създаване на нов клон"
#: lib/branch_create.tcl:33 lib/choose_repository.tcl:407
msgid "Create"
msgstr "Създаване"
#: lib/branch_create.tcl:42
msgid "Branch Name"
msgstr "Име на клона"
#: lib/branch_create.tcl:44 lib/remote_add.tcl:41 lib/tools_dlg.tcl:51
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
#: lib/branch_create.tcl:57
msgid "Match Tracking Branch Name"
msgstr "Съвпадане по името на следения клон"
#: lib/branch_create.tcl:66
msgid "Starting Revision"
msgstr "Начална версия"
#: lib/branch_create.tcl:72
msgid "Update Existing Branch:"
msgstr "Обновяване на съществуващ клон:"
#: lib/branch_create.tcl:75
msgid "No"
msgstr "Не"
#: lib/branch_create.tcl:80
msgid "Fast Forward Only"
msgstr "Само тривиално превъртащо сливане"
#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:571
msgid "Reset"
msgstr "Отначало"
#: lib/branch_create.tcl:97
msgid "Checkout After Creation"
msgstr "Преминаване към клона след създаването му"
#: lib/branch_create.tcl:132
msgid "Please select a tracking branch."
msgstr "Изберете клон за следени."
#: lib/branch_create.tcl:141
#, tcl-format
msgid "remote prune %s"
msgstr "окастряне на следящите клони към „%s“"
msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
msgstr "Следящият клон — „%s“, не съществува в отдалеченото хранилище."
#: lib/transport.tcl:19
#: lib/branch_create.tcl:154 lib/branch_rename.tcl:92
msgid "Please supply a branch name."
msgstr "Дайте име на клона."
#: lib/branch_create.tcl:165 lib/branch_rename.tcl:112
#, tcl-format
msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
msgstr "Окастряне на следящите клони на изтритите клони от „%s“"
msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
msgstr "„%s“ не може да се използва за име на клон."
#: lib/transport.tcl:25
msgid "fetch all remotes"
msgstr "доставяне на всички отдалечени хранилища"
#: lib/branch_delete.tcl:16
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Delete Branch"
msgstr "%s (%s): Изтриване на клон"
#: lib/transport.tcl:26
msgid "Fetching new changes from all remotes"
msgstr "Доставяне на новите промени от всички отдалечени хранилища"
#: lib/branch_delete.tcl:21
msgid "Delete Local Branch"
msgstr "Изтриване на локален клон"
#: lib/transport.tcl:40
msgid "remote prune all remotes"
msgstr "окастряне на всички следящи клони"
#: lib/branch_delete.tcl:39
msgid "Local Branches"
msgstr "Локални клони"
#: lib/transport.tcl:41
msgid "Pruning tracking branches deleted from all remotes"
#: lib/branch_delete.tcl:51
msgid "Delete Only If Merged Into"
msgstr "Изтриване, само ако промените са слети и другаде"
#: lib/branch_delete.tcl:53 lib/remote_branch_delete.tcl:120
msgid "Always (Do not perform merge checks)"
msgstr "Винаги (без проверка за сливане)"
#: lib/branch_delete.tcl:103
#, tcl-format
msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
msgstr "Не всички промени в клоните са слети в „%s“:"
#: lib/branch_delete.tcl:115 lib/remote_branch_delete.tcl:218
msgid ""
"Recovering deleted branches is difficult.\n"
"\n"
"Delete the selected branches?"
msgstr ""
"Окастряне на всички клони, които следят изтрити клони от отдалечени хранилища"
"Възстановяването на изтрити клони може да е трудно.\n"
"\n"
"Сигурни ли сте, че искате да триете?"
#: lib/transport.tcl:55
#: lib/branch_delete.tcl:131
#, tcl-format
msgid "Pushing changes to %s"
msgstr "Изтласкване на промените към „%s“"
msgid " - %s:"
msgstr " — „%s:“"
#: lib/transport.tcl:93
#, tcl-format
msgid "Mirroring to %s"
msgstr "Изтласкване на всичко към „%s“"
#: lib/transport.tcl:111
#, tcl-format
msgid "Pushing %s %s to %s"
msgstr "Изтласкване на %s „%s“ към „%s“"
#: lib/transport.tcl:132
msgid "Push Branches"
msgstr "Клони за изтласкване"
#: lib/transport.tcl:147
msgid "Source Branches"
msgstr "Клони-източници"
#: lib/transport.tcl:162
msgid "Destination Repository"
msgstr "Целево хранилище"
#: lib/transport.tcl:165 lib/remote_branch_delete.tcl:51
msgid "Remote:"
msgstr "Отдалечено хранилище:"
#: lib/transport.tcl:187 lib/remote_branch_delete.tcl:72
msgid "Arbitrary Location:"
msgstr "Произволно местоположение:"
#: lib/transport.tcl:205
msgid "Transfer Options"
msgstr "Настройки при пренасянето"
#: lib/transport.tcl:207
msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
msgstr ""
"Изрично презаписване на съществуващ клон (някои промени може да бъдат "
"загубени)"
#: lib/transport.tcl:211
msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
msgstr "Максимална компресия (за бавни мрежови връзки)"
#: lib/transport.tcl:215
msgid "Include tags"
msgstr "Включване на етикетите"
#: lib/status_bar.tcl:87
#, tcl-format
msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
msgstr "%s… %*i от общо %*i %s (%3i%%)"
#: lib/remote.tcl:200
msgid "Push to"
msgstr "Изтласкване към"
#: lib/remote.tcl:218
msgid "Remove Remote"
msgstr "Премахване на отдалечено хранилище"
#: lib/remote.tcl:223
msgid "Prune from"
msgstr "Окастряне от"
#: lib/remote.tcl:228
msgid "Fetch from"
msgstr "Доставяне от"
#: lib/sshkey.tcl:31
msgid "No keys found."
msgstr "Не са открити ключове."
#: lib/sshkey.tcl:34
#, tcl-format
msgid "Found a public key in: %s"
msgstr "Открит е публичен ключ в „%s“"
#: lib/sshkey.tcl:40
msgid "Generate Key"
msgstr "Генериране на ключ"
#: lib/sshkey.tcl:55 lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81
#: lib/database.tcl:30
msgid "Close"
msgstr "Затваряне"
#: lib/sshkey.tcl:58
msgid "Copy To Clipboard"
msgstr "Копиране към системния буфер"
#: lib/sshkey.tcl:72
msgid "Your OpenSSH Public Key"
msgstr "Публичният ви ключ за OpenSSH"
#: lib/sshkey.tcl:80
msgid "Generating..."
msgstr "Генериране…"
#: lib/sshkey.tcl:86
#: lib/branch_delete.tcl:141
#, tcl-format
msgid ""
"Could not start ssh-keygen:\n"
"\n"
"Failed to delete branches:\n"
"%s"
msgstr ""
"Програмата „ssh-keygen“ не може да бъде стартирана:\n"
"\n"
"Неуспешно триене на клони:\n"
"%s"
#: lib/sshkey.tcl:113
msgid "Generation failed."
msgstr "Неуспешно генериране."
#: lib/sshkey.tcl:120
msgid "Generation succeeded, but no keys found."
msgstr "Генерирането завърши успешно, а не са намерени ключове."
#: lib/sshkey.tcl:123
#: lib/branch_rename.tcl:15
#, tcl-format
msgid "Your key is in: %s"
msgstr "Ключът ви е в „%s“"
msgid "%s (%s): Rename Branch"
msgstr "%s (%s): Преименуване на клон"
#: lib/branch_rename.tcl:15 lib/branch_rename.tcl:23
#: lib/branch_rename.tcl:23
msgid "Rename Branch"
msgstr "Преименуване на клон"
@ -994,25 +898,195 @@ msgstr "Ново име:"
msgid "Please select a branch to rename."
msgstr "Изберете клон за преименуване."
#: lib/branch_rename.tcl:92 lib/branch_create.tcl:154
msgid "Please supply a branch name."
msgstr "Дайте име на клона."
#: lib/branch_rename.tcl:102 lib/checkout_op.tcl:202
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' already exists."
msgstr "Клонът „%s“ вече съществува."
#: lib/branch_rename.tcl:112 lib/branch_create.tcl:165
#, tcl-format
msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
msgstr "„%s“ не може да се използва за име на клон."
#: lib/branch_rename.tcl:123
#, tcl-format
msgid "Failed to rename '%s'."
msgstr "Неуспешно преименуване на „%s“."
#: lib/browser.tcl:17
msgid "Starting..."
msgstr "Стартиране…"
#: lib/browser.tcl:27
#, tcl-format
msgid "%s (%s): File Browser"
msgstr "%s (%s): Файлов браузър"
#: lib/browser.tcl:132 lib/browser.tcl:149
#, tcl-format
msgid "Loading %s..."
msgstr "Зареждане на „%s“…"
#: lib/browser.tcl:193
msgid "[Up To Parent]"
msgstr "[Към родителя]"
#: lib/browser.tcl:275
#, tcl-format
msgid "%s (%s): Browse Branch Files"
msgstr "%s (%s): Разглеждане на файловете в клона"
#: lib/browser.tcl:282
msgid "Browse Branch Files"
msgstr "Разглеждане на файловете в клона"
#: lib/browser.tcl:288 lib/choose_repository.tcl:422
#: lib/choose_repository.tcl:509 lib/choose_repository.tcl:518
#: lib/choose_repository.tcl:1074
msgid "Browse"
msgstr "Разглеждане"
#: lib/checkout_op.tcl:85
#, tcl-format
msgid "Fetching %s from %s"
msgstr "Доставяне на „%s“ от „%s“"
#: lib/checkout_op.tcl:133
#, tcl-format
msgid "fatal: Cannot resolve %s"
msgstr "фатална грешка: „%s“ не може да се открие"
#: lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:30
#: lib/sshkey.tcl:55
msgid "Close"
msgstr "Затваряне"
#: lib/checkout_op.tcl:175
#, tcl-format
msgid "Branch '%s' does not exist."
msgstr "Клонът „%s“ не съществува."
#: lib/checkout_op.tcl:194
#, tcl-format
msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
msgstr "Неуспешно настройване на опростен git-pull за „%s“."
#: lib/checkout_op.tcl:229
#, tcl-format
msgid ""
"Branch '%s' already exists.\n"
"\n"
"It cannot fast-forward to %s.\n"
"A merge is required."
msgstr ""
"Клонът „%s“ съществува.\n"
"\n"
"Той не може да бъде тривиално слят до „%s“.\n"
"Необходимо е сливане."
#: lib/checkout_op.tcl:243
#, tcl-format
msgid "Merge strategy '%s' not supported."
msgstr "Стратегия за сливане „%s“ не се поддържа."
#: lib/checkout_op.tcl:262
#, tcl-format
msgid "Failed to update '%s'."
msgstr "Неуспешно обновяване на „%s“."
#: lib/checkout_op.tcl:274
msgid "Staging area (index) is already locked."
msgstr "Индексът вече е заключен."
#: lib/checkout_op.tcl:289
msgid ""
"Last scanned state does not match repository state.\n"
"\n"
"Another Git program has modified this repository since the last scan. A "
"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
"\n"
"The rescan will be automatically started now.\n"
msgstr ""
"Състоянието при последната проверка не отговаря на състоянието на "
"хранилището.\n"
"\n"
"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
"трябва да бъде проверено, преди да се премине към нов клон.\n"
"\n"
"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
#: lib/checkout_op.tcl:345
#, tcl-format
msgid "Updating working directory to '%s'..."
msgstr "Работната директория се привежда към „%s“…"
#: lib/checkout_op.tcl:346
msgid "files checked out"
msgstr "файла са изтеглени"
#: lib/checkout_op.tcl:376
#, tcl-format
msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
msgstr ""
"Преустановяване на изтеглянето на „%s“ (необходимо е пофайлово сливане)."
#: lib/checkout_op.tcl:377
msgid "File level merge required."
msgstr "Необходимо е пофайлово сливане."
#: lib/checkout_op.tcl:381
#, tcl-format
msgid "Staying on branch '%s'."
msgstr "Оставане върху клона „%s“."
#: lib/checkout_op.tcl:452
msgid ""
"You are no longer on a local branch.\n"
"\n"
"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
"Checkout'."
msgstr ""
"Вече не сте на локален клон.\n"
"\n"
"Ако искате да сте на клон, създайте базиран на „Това несвързано изтегляне“."
#: lib/checkout_op.tcl:503 lib/checkout_op.tcl:507
#, tcl-format
msgid "Checked out '%s'."
msgstr "„%s“ е изтеглен."
#: lib/checkout_op.tcl:535
#, tcl-format
msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
msgstr ""
"Зануляването на „%s“ към „%s“ ще доведе до загубването на следните подавания:"
#: lib/checkout_op.tcl:557
msgid "Recovering lost commits may not be easy."
msgstr "Възстановяването на загубените подавания може да е трудно."
#: lib/checkout_op.tcl:562
#, tcl-format
msgid "Reset '%s'?"
msgstr "Зануляване на „%s“?"
#: lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:170 lib/tools_dlg.tcl:336
msgid "Visualize"
msgstr "Визуализация"
#: lib/checkout_op.tcl:635
#, tcl-format
msgid ""
"Failed to set current branch.\n"
"\n"
"This working directory is only partially switched. We successfully updated "
"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
"\n"
"This should not have occurred. %s will now close and give up."
msgstr ""
"Неуспешно задаване на текущия клон.\n"
"\n"
"Работната директория е само частично обновена: файловете са обновени "
"успешно, но някой от вътрешните, служебни файлове на Git не е бил.\n"
"\n"
"Това състояние е аварийно и не трябва да се случва. Програмата „%s“ ще "
"преустанови работа."
#: lib/choose_font.tcl:41
msgid "Select"
msgstr "Избор"
@ -1037,569 +1111,6 @@ msgstr ""
"Това е примерен текст.\n"
"Ако ви харесва как изглежда, изберете шрифта."
#: lib/option.tcl:11
#, tcl-format
msgid "Invalid global encoding '%s'"
msgstr "Неправилно глобално кодиране „%s“"
#: lib/option.tcl:19
#, tcl-format
msgid "Invalid repo encoding '%s'"
msgstr "Неправилно кодиране „%s“ на хранилището"
#: lib/option.tcl:119
msgid "Restore Defaults"
msgstr "Стандартни настройки"
#: lib/option.tcl:123
msgid "Save"
msgstr "Запазване"
#: lib/option.tcl:133
#, tcl-format
msgid "%s Repository"
msgstr "Хранилище „%s“"
#: lib/option.tcl:134
msgid "Global (All Repositories)"
msgstr "Глобално (за всички хранилища)"
#: lib/option.tcl:140
msgid "User Name"
msgstr "Потребителско име"
#: lib/option.tcl:141
msgid "Email Address"
msgstr "Адрес на е-поща"
#: lib/option.tcl:143
msgid "Summarize Merge Commits"
msgstr "Обобщаване на подаванията при сливане"
#: lib/option.tcl:144
msgid "Merge Verbosity"
msgstr "Подробности при сливанията"
#: lib/option.tcl:145
msgid "Show Diffstat After Merge"
msgstr "Извеждане на статистика след сливанията"
#: lib/option.tcl:146
msgid "Use Merge Tool"
msgstr "Използване на програма за сливане"
#: lib/option.tcl:148
msgid "Trust File Modification Timestamps"
msgstr "Доверие във времето на промяна на файловете"
#: lib/option.tcl:149
msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
msgstr "Окастряне на следящите клонове при доставяне"
#: lib/option.tcl:150
msgid "Match Tracking Branches"
msgstr "Напасване на следящите клонове"
#: lib/option.tcl:151
msgid "Use Textconv For Diffs and Blames"
msgstr ""
"Преобразуване на текста с „textconv“ при анотиране и извеждане на разлики"
#: lib/option.tcl:152
msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
msgstr "Анотиране на копието само по променените файлове"
#: lib/option.tcl:153
msgid "Maximum Length of Recent Repositories List"
msgstr "Максимална дължина на списъка със скоро ползвани хранилища"
#: lib/option.tcl:154
msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
msgstr "Минимален брой знаци за анотиране на копието"
#: lib/option.tcl:155
msgid "Blame History Context Radius (days)"
msgstr "Исторически обхват за анотиране в дни"
#: lib/option.tcl:156
msgid "Number of Diff Context Lines"
msgstr "Брой редове за контекста при извеждане на разликите"
#: lib/option.tcl:157
msgid "Additional Diff Parameters"
msgstr "Допълнителни аргументи към „git diff“"
#: lib/option.tcl:158
msgid "Commit Message Text Width"
msgstr "Широчина на текста на съобщението при подаване"
#: lib/option.tcl:159
msgid "New Branch Name Template"
msgstr "Шаблон за името на новите клони"
#: lib/option.tcl:160
msgid "Default File Contents Encoding"
msgstr "Стандартно кодиране на файловете"
#: lib/option.tcl:161
msgid "Warn before committing to a detached head"
msgstr "Предупреждаване при подаването при несвързан връх"
#: lib/option.tcl:162
msgid "Staging of untracked files"
msgstr "Вкарване на неследени файлове в индекса"
#: lib/option.tcl:163
msgid "Show untracked files"
msgstr "Показване на неследените файлове"
#: lib/option.tcl:164
msgid "Tab spacing"
msgstr "Размер на табулацията в интервали"
#: lib/option.tcl:210
msgid "Change"
msgstr "Смяна"
#: lib/option.tcl:254
msgid "Spelling Dictionary:"
msgstr "Правописен речник:"
#: lib/option.tcl:284
msgid "Change Font"
msgstr "Смяна на шрифта"
#: lib/option.tcl:288
#, tcl-format
msgid "Choose %s"
msgstr "Избор на „%s“"
#: lib/option.tcl:294
msgid "pt."
msgstr "тчк."
#: lib/option.tcl:308
msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"
#: lib/option.tcl:345
msgid "Failed to completely save options:"
msgstr "Неуспешно запазване на настройките:"
#: lib/encoding.tcl:443
msgid "Default"
msgstr "Стандартното"
#: lib/encoding.tcl:448
#, tcl-format
msgid "System (%s)"
msgstr "Системното (%s)"
#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
msgid "Other"
msgstr "Друго"
#: lib/mergetool.tcl:8
msgid "Force resolution to the base version?"
msgstr "Да се използва базовата версия"
#: lib/mergetool.tcl:9
msgid "Force resolution to this branch?"
msgstr "Да се използва версията от този клон"
#: lib/mergetool.tcl:10
msgid "Force resolution to the other branch?"
msgstr "Да се използва версията от другия клон"
#: lib/mergetool.tcl:14
#, tcl-format
msgid ""
"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
"\n"
"%s will be overwritten.\n"
"\n"
"This operation can be undone only by restarting the merge."
msgstr ""
"Разликата показва само разликите с конфликт.\n"
"\n"
"Файлът „%s“ ще бъде презаписан.\n"
"\n"
"Тази операция може да бъде отменена само чрез започване на сливането наново."
#: lib/mergetool.tcl:45
#, tcl-format
msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
msgstr ""
"Изглежда, че все още има некоригирани конфликти във файла „%s“. Да се добави "
"ли файлът към индекса?"
#: lib/mergetool.tcl:60
#, tcl-format
msgid "Adding resolution for %s"
msgstr "Добавяне на корекция на конфликтите в „%s“"
#: lib/mergetool.tcl:141
msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
msgstr ""
"Конфликтите при символни връзки или изтриване не могат да бъдат коригирани с "
"външна програма."
#: lib/mergetool.tcl:146
msgid "Conflict file does not exist"